fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu člana 51. tačka m) i člana 73. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19, 19/20 i 15/21), člana 19. stav 2. alineja 13. i člana 21.i stav 3. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18, 10/18 i 13/21), člana 57. stav (1) tačka r) i člana 161. stav (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), te Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, broj: 01-01-1-1871/22 od 09.05.2022. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici

 

I

Direktor Studentskog centra bira se na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Djelokrug rada Direktora Studentskog centra utvrđen je odredbama člana 72. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19, 19/20 i 15/21), člana 21.h stav (2) Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/18, 10/18 i 13/21) i člana 159. stav (1) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), i to:

 • a) organizuje i rukovodi radom Studentskog centra;
 • b) predstavlja Studentski centar i odgovoran je za njegov rad;
 • c) zastupa Studentski centar u okviru registrovane djelatnosti i po ovlaštenju rektora;
 • d) predlaže rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Studentskog centra;
 • e) predlaže korištenje vlastitih sredstava organizacione jedinice u skladu s zakonskim propisima;
 • f) predlaže koeficijente kvaliteta za obračun plaće zaposlenika Studentskog centra;
 • g) raspolaže finansijskim sredstvima Studentskog centra u pojedinačnom iznosu do 000,00 KM;
 • h) vrši kompetencije naredbodavca za izvršenje finansijskog plana koji se odnosi na Studentski centar;
 • i) predlaže promjene i proširenja djelatnosti Studentskog centra;
 • j) predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje procesa rada u Studentskom centru;
 • k) predlaže Upravnom odboru Univerziteta raspisivanje konkursa za prijem studenata na ishranu i smještaj u Studentski centar Univerziteta;
 • l) donosi prvostepene odluke o pojedinačnim pravima zaposlenika iz radnog odnosa u Studentskom centru, u skladu sa Statutom i opštim aktima;
 • m) provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta; te
 • n) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

 

II

Za direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi u smislu ove tačke su:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv kandidata za direktora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora,
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora.

Posebni uslovi u smislu ove tačke su:

 1. da ima visoku stručnu spremu, odnosno završen prvi ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju i najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 2. da u javnosti uživa ugled kreativne ličnosti sposobne da rukovodi Studentskim centrom, odnosno da će ponuditi Program rada i razvoja Studentskog centra u mandatnom periodu,
 3. poznavanje rada na računaru i jednog od svjetskih jezika,
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom.

 

III

Za direktora može biti izabran kandidat koji je u radnom odnosu na Univerzitetu, s punim radnim vremenom, odnosno kandidat koji potpisanom izjavom, ovjerenom kod nadležnog organa, potvrdi uspostavljanje radno-pravnog statusa s punim radnim vremenom, nakon okončane procedure izbora za direktora.

 

IV

Uz potpisanu prijavu kandidati za direktora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. (opštih uslova),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka 2. (opštih uslova),
 4. Diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi, odnosno završenom prvom ciklusu studija u četverogodišnjem trajanju i uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima, u skladu s tačkom II podtačka 1. (posebnih uslova),
 5. Program rada i razvoja Studentskog centra, u skladu s tačkom II podtačka 2. (posebnih uslova),
 6. Uvjerenje/potvrdu o poznavanju rada na računaru i uvjerenje/potvrdu o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom II podtačka 3. (posebnih uslova),
 7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom, ovjerenu od strane nadležnog organa, u skladu s tačkom II podtačka 4. (posebnih uslova),
 8. Izjavu o uspostavljanju radno-pravnog statusa s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici u slučaju da bude izabran i imenovan za direktora, ovjerenu od strane nadležnog organa, u skladu s tačkom III Konkursa.

 

V

Dokumenti o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz tačke IV moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja Studentskog centra mora biti dostavljen i u elektronskoj verziji (na CD-u).

Ukoliko je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. Ovjerena fotokopija rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju diploma stečene u inostranstvu, ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kao valjan dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima smatra se uvjerenje/potvrda poslodavca ili poslodavaca kod kojih je radio ili radi, koja trebaju biti precizna i detaljna, s podacima na kojim poslovima je kandidat radio ili radi, naziv radnog mjesta sa opisom poslova, koliko dugo je obavljao navedene poslove, dakle što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo.

Kao valjan dokaz o poznavanju rada na računaru smatra se uvjerenje/potvrda škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje, uvjerenje/potvrda fakulteta o položenom ispitu iz informatike, kao i drugu ispravu fakulteta – ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diploma ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.

Kao valjan dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika smatra se uvjerenje/potvrda verificirane institucije, uvjerenje/potvrda fakulteta o položenom ispitu iz jednog svjetskog jezika, kao i drugu ispravu fakulteta – ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje jednog svjetskog jezika, diploma ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj Program rada i razvoja Studentskog centra na izbornoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

 

VI

Kandidat koji bude izabran Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom II podtačka 3. opštih uslova, kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu s tačkom II podtačka 4. pštih uslova Konkursa.

Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VII

Prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Prijave na Konkurs s potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetskabroj 3.
72000 ZENICA
S naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor i imenovanje
direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 17.05.2022.godine.

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search