fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

Konkurs Za Izbor Nastavnika I Saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI
UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-907/16 od 24.02.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

EKONOMSKI FAKULTET
Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje)
  za naučnu oblast «Marketing»                                                                                              1 izvršilac

POLITEHNIČKI FAKULTET
Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje)
  za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“                                                                    1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“                                                                      2 izvršioca

ZDRAVSTVENI FAKULTET
Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva“ i
  „Tehnologija u medicini“                                                                                          1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet: „Porodična medicina sa patronažom“                                                    1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet: „Humani odnosi među spolovima“                                                                   1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „Interna medicina sa njegom“ i „Palijativna njega“                              1 izvršilac
  za predmet: „Zarazne bolesti sa njegom“                                                                  1 izvršilac

FILOZOFSKI FAKULTET
Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet: „Računarska grafika“                                                                            1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast: „Računarske nauke“                                                              1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast: „Algebra“                                                                              1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET
Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje)
  iz područja „Tehničkih nauka“, polje „temeljnih tehničkih nauka“,
  naučna oblast „Mehanike“, uža naučna oblast (grana) „Mehanika fluida“                1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje)
  za užu naučnu oblast: „Primijenjena matematika“                                                    1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za nastavne predmete: „Razvoj polimernih proizvoda“ i
  „Dizajn alata i kalupa za polimere“                                                                          1 izvršilac

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje)
  za predmet „Osnove sociologije“                                                                              1 izvršilac

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast: „Tehničke nauke“, polje: „Materijali“, grana: „Metalni materijali“           1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka,
 3. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 4. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora, – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
 5. Dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon izbora u zvanje docenta,
 6. Dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju),
 7. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 8. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 9. Uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika izdato od strane verifikovane institucije (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa).

U slučaju da se na Konkurs za izbor nastavnika u zvanju docent/vanredni profesor/redovni profesor prijavi veći broj kandidata uzimat će se u obzir i dokazi o vrednovanju kriterija utvrđenih članom 294. stavovi (1) i (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju,
 3. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog studija, kod izbora u saradničko zvanje – asistent (uvjerenje o položenim ispitima),
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 5. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 6. Uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika izdato od strane verifikovane institucije (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa).

 

U slučaju da se na Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta/višeg asistenta prijavi veći broj kandidata uzimat će se u obzir i dokazi o vrednovanju kriterija utvrđenih članom 294. stavovi (3) i (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) za koje kandidati prilažu:

 1. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima),
 2. Dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija sa podacima o dužini studiranja od strane kandidata), 
 3. Dokaz o  naučnim i stručnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 4. Dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad.

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji iste ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti
odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“dana 02.03.2016.godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top