skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-727/23 od 28.02.2023.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

                                                                                             

MEDICINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za oblast Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva                                     1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Hirurgija I i Hirurgija II                                                                                          1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za oblast Psihijatrija                                                                                                                        1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Očne bolesti                                                                                                                 1 izvršilac

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  Za užu naučnu oblast Pedagogija                                                                                                1 izvršilac

 

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u isto zvanje-reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Rudarske tehnologije                                                                                                 1 izvršilac

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Logopedija                                                                                                                  1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Lingvistika/Njemački jezik                                                                    1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Metodika muzičkog odgoja I i II                                                                         1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Metodika likovnog odgoja I i II                                                                           1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Psihologija                                                                                                 1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Metodika muzičkog odgoja I i II                                                                         1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Metodika likovnog odgoja I i II                                                                           1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Psihologija                                                                                                 1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 83. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 12/22), odredbama članova 281., 282., 284., 285. i 296. Statuta Univerziteta u Zenici iz septembra 2022.godine, te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici.

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje redovnog profesora kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka u odgovarajućoj naučnoj oblasti,
 3. Original ili ovjerenu fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje vanrednog profesora, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru,
 4. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja vanrednog profesora (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 5. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja vanrednog profesora (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
 6. Dokaze o mentorstvu ili komentorstvu kandidata za stepen II i III ciklusa studija (kopija odluke o prihvaćenom izvještaju komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada/doktorske disertacije),
 7. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija),
 8. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 9. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika(originalno uvjerenje ili ovjerena kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s najnižom ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika).

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje vanrednog profesora kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
 3. Original ili ovjerenu fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje docenta ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru,
 4. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja docenta (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 5. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon sticanja posljednjeg izbora u zvanje docenta (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
 6. Dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja docenta,
 7. Dokaze o mentorstvu ili komentorstvu kandidatu za stepen II ciklusa studija (kopija odluke o imenovanju za mentora/komentora),
 8. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija),
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 10. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika (originalno uvjerenje ili ovjerena kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s najnižom ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika).

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje docenta kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu / uvjerenje o naučnom stepenu doktora nauka ili ovjerenu kopiju,
 3. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru,
 4. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija),
 6. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 7. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika (originalno uvjerenje ili ovjerena kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s najnižom ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika).

Kandidati uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje docenta mogu priložiti i sljedeće:

 1. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje ukoliko posjeduje,
 2. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige)
 3. Preporuke o nastavničkoj sposobnosti,
 4. Dokaze o sudjelovanju u nastavničkom procesu na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama sa kojim Univerzitet u Zenici ima potpisan sporazum o saradnji (uvjerenje o ocjenama studentskih anketa).

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje višeg asistenta kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 1. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa studija,
 2. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje asistenta ukoliko se radi o napredovanju,
 3. Originalnu diplomu/uvjerenje o završenom studiju II ciklusa iz odgovarajuće oblasti ili ovjerenu kopiju,
 4. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa studija i II ciklusa studija (uvjerenje o položenim ispitima na I ciklusu studija i II ciklusu studija),
 5. Dokaz o dužini trajanja II ciklusa studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja),
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija izvoda),
 7. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 8. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika (originalno uvjerenje ili ovjerena kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s najnižom ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika),
 9. Dokaze o nagradi dekana/rektora na magistraskom/II ciklusu studija (orginal ili ovjerena kopija), ukoliko iste posjeduje,
 10. Preporuke o nastavnoj sposobnosti, ukoliko iste posjeduje,
 11. Dokaze o uspješnom sudjelovanju u nastavničkom procesu na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama sa kojim Univerzitet u Zenici ima potpisan sporazum o saradnji (uvjerenje o ocjenama studentskih anketa), ukoliko iste posjeduje.

Kandidati uz prijavu za izbor u saradničko zvanje višeg asistenta mogu priložiti i sljedeće dokumente, koji će se vrednovati isključivo ukoliko kandidati imaju jednak broj bodova:

 1. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje ukoliko posjeduje,
 2. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 3. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige).

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje asistenta kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu/uvjerenje o završenom studiju I ciklusa s ostvarenih najmanje 240 ECTS ili studiju II ciklusa sa kojim ukupno ostvaruje zbir od 300 ECTS bodova ili ovjerenu kopiju,
 3. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa studija (uvjerenje o položenim ispitima),
 4. Dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja),
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija izvoda),
 6. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 7. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika (originalno uvjerenje ili ovjerena kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s najnižom ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika),
 8. Dokaze o nagradi dekana/rektora na I ciklusu studija (original ili ovjerena kopija), ukoliko iste posjeduje,
 9. Preporuke o nastavnoj sposobnosti, ukoliko iste posjeduje,
 10. Dokaze o uspješnom sudjelovanju u nastavničkom procesu na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama sa kojim Univerzitet u Zenici ima potpisan sporazum o saradnji (uvjerenje o ocjenama studentskih anketa), ukoliko iste posjeduje.

Kandidati uz prijavu za izbor u saradničko zvanje asistenta mogu priložiti i sljedeće dokumente, koji će se vrednovati isključivo ukoliko kandidati imaju jednak broj bodova:

 1. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje asistenta ukoliko posjeduje,
 2. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 3. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

U slučajevima predviđenim odredbama člana 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika imenovana Komisija organizira i sprovodi intervju sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BiH dana 09.03.2023.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN