skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika – na osnovu Odluke Senata od 30.03.2016. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1393/16 od 30.03.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

                                                                        

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (napredovanje)

za užu naučnu oblast: „Otpornost materijala“                                                                  1 izvršilac

 

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmet: „Anatomija i histologija“                                                                               1 izvršilac

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za nastavne predemte: „Drvene konstrukcije“ i „Metalne konstrukcije“                         1 izvršilac

 

EKONOMSKI FAKULTET

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje-izbor u više zvanje)

za naučnu oblast „Menadžment i organizacija“                                                                1 izvršilac

 

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmete: „Korozija i zaštita“, „Opšta hemija“, „Hemijski reaktori“

i „Kataliza i katalizatori“                                                                                       1 izvršilac

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast „Turski jezik“                                                                                         1 izvršilac

 1. Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast „Filozofija“                                                                           1 izvršilac

FILOZOFSKI FAKULTET-PONOVNI KONKURS

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu olbast „Metodika nastave matematike“                                                     1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

 

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka,
 3. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 4. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora, – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
 5. Dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon izbora u zvanje docenta,
 6. Dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju),
 7. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 8. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 9. Uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika izdato od strane verifikovane institucije (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa).

 

U slučaju da se na Konkurs za izbor nastavnika u zvanju docent/vanredni profesor/redovni profesor prijavi veći broj kandidata uzimat će se u obzir i dokazi o vrednovanju kriterija utvrđenih članom 294. stavovi (1) i (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

 

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 1. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju,
 2. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog studija, kod izbora u saradničko zvanje – asistent (uvjerenje o položenim ispitima),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 4. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 5. Uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika izdato od strane verifikovane institucije (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa).

 

U slučaju da se na Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta/višeg asistenta prijavi veći broj kandidata uzimat će se u obzir i dokazi o vrednovanju kriterija utvrđenih članom 294. stavovi (3) i (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) za koje kandidati prilažu:

 

 1. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima),
 2. Dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija sa podacima o dužini studiranja od strane kandidata), 
 3. Dokaz o  naučnim i stručnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 4. Dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad.

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji iste ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

UNIVERZITET U ZENICI

 Fakultetska broj 3.

 72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti

odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 11.04.2016.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search
en_USEN