skip to Main Content

Konkurs za izbor naučnika na O.J. Metalurški institut “Kemal Kapetanović” – na osnovu Odluke Senata od 30.03.2016. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI 

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1394/16 od 30.03.2016.godine Univerzitet u Zenici objavljuje 


K O N K U R S
za izbor naučnika na O.J. Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici

–     Naučni saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje

      Mašinstvo, grana Automatizacija i metrologija,                                                         1 izvršilac

–     Naučni saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Materijali, grana Metalni materijali,                                                                  1 izvršilac       

USLOVI:


Uslovi za izbor u naučna zvanja utvrđeni su odredbama člana 21. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/99), člana 320. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i člana 6. Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici. (Pogledati na WEB stranici 
www.unze.ba)

Uz prijavu za izbor u naučno zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, diplomu o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim monografijama odnosno rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, priznati u naučnoj javnosti (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), te izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Konkursa. Kandidat je dužan potpisati prijavu i biografiju.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje. 

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom 
(Prijava na Konkurs za izbor naučnika sa naznakom naučne oblasti na koju se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 11.04.2016.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN