fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor i imenovanje na upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata – na osnovu Odluke Senata od 30.03.2016. godine

Konkurs Za Izbor I Imenovanje Na Upražnjenu Poziciju Jednog člana Upravnog Odbora Univerziteta U Zenici Iz Reda Studenata – Na Osnovu Odluke Senata Od 30.03.2016. Godine

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda studenata (jedan član) Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1406/16 od 30.03.2016. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici o opštim, posebnim uslovima i kriterijima za izbor i  imenovanje člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1405/16 od 30.03.2016.godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor i  imenovanje na upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici

iz reda studenata Univerziteta u Zenici

 

I

Objavljuje se Konkurs za izbor i  imenovanje na upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

 

član Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici ……………………………… 1 član

 

Izbor i imenovanje na upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata Univerziteta u Zenici vrši se na period do isteka mandata Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, imenovanog Rješenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-11478/14 od 03.06.2014.godine, objavljenog u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona broj: 3/14, a najduže do 03.06.2018.godine.

 

Djelokrug rada Upravnog odbora Univerziteta u Zenici utvrđen je odredbama člana 51. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 19. stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13) i člana 57. stav (1) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), i to:

 1. donosi Statut Univerziteta, te donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i druge opšte akte u skladu sa zakonom;
 2. donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom i Statutom, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
 3. utvrđuje planove finansiranja i razvoja;
 4. donosi godišnji program rada Univerziteta na prijedlog Senata Univerziteta;
 5. donosi finansijski plan;
 6. usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja;
 7. rješava pitanja odnosa s Osnivačem;
 8. odlučuje o korištenju sredstava za rad u skladu sa Statutom;
 9. odgovara Osnivaču za rezultate rada Univerziteta;
 10. odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su, u prvom stepenu, odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
 11. najmanje jedanput godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o poslovanju Univerziteta;
 12. donosi konačnu odluku o izboru i razrješenju dužnosti direktora Studentskog centra;
 13. daje saglasnosti u skladu sa stavom 5. člana 12. ovog Statuta;
 14. utvrđuje prijedlog cijena usluga instituta kao organizacione jedinice Univerziteta; 
 15. donosi odluku o raspisivanju konkursa za prijem na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
 16. utvrđuje prijedlog cijena na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
 17. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

 

II

Za člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv njega ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora,

4.  da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora.

 

Posebni uslovi su:

 1. da je student druge, treće ili četvrte godine I (prvog) ciklusa studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Zenici,
 2. da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (studenti druge godine), prethodnih godina (studenti treće godine studija),  prethodnih godina (studenti četvrte godine studija) i ostvario ukupnu prosječnu ocjenu iz svih predmeta 7,5 i više,
 3. pokazana aktivnost u radu studentske asocijacije na nekoj od organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici, odnosno aktivnost u odlučivanju u akademskom tijelu neke od organizacionih jedinica ili akademskom tijelu Univerziteta u Zenici,
 4. poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa o radu i funkcionisanju JU Univerzitet u Zenici, poznavanje organizacione strukture JU Univerzitet u Zenici, poznavanje budžetskog poslovanja putem Trezora, te poznavanje finansiranja budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, odnosno JU Univerzitet u Zenici.

Predstavnici studenata izabrani u članstvo Senata Univerziteta u Zenici, kao i predstavnici studenata izabrani u članstvo naučno-nastavnog vijeća fakulteta/organizacione jedinice ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

Kandidat koji bude izabran na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata obavezan je do početka svake akademske godine dostaviti potvrde kojim dokazuje ispunjenje uslova za izbor traženih tačkom II podtačke 1. i 2. (posebnih uslova) ovog Konkursa.

III

Uz prijavu kandidati za člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju traženih opštih uslova:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. (opštih uslova)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka 2. (opštih uslova)

Kandidati za člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

 1. Potvrdu o statusu studenta Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom II podtačka 1. (posebnih uslova),
 2. Uvjerenje o položenim ispitima, u skladu s tačkom II podtačka 2. (posebnih uslova),
 3. Potvrda asocijacije studenata odnosno Unije studenata, u skladu s tačkom II podtačka 3. (posebnih uslova).

IV

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs i kraću Biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Dokumenti o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz tačke II moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom bit će pozvani na intervju od strane Konkursne komisije za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici (u daljem tekstu: Konkursna komisija), imenovane od strane Senata Univerziteta u Zenici.

Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uslove Konkursa, ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od Konkursa.

Kandidati iz reda studenata iz tačke II koji su izabrani u članstvo Senata odnosno naučno-nastavno vijeće neke od organizacionih jedinica, izborom i imenovanjem na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici obavezni su pokrenuti proceduru razrješenja sa navedenih funkcija odnosno članstva u akademskim organima Univerziteta u Zenici, u roku od 15 dana od dana imenovanja za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

V

Kandidat iz reda studenata, koji bude izabran odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova, u skladu s tačkom II podtačka 3. opštih uslova Konkursa, kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu s tačkom II podtačka 4. opštih uslova Konkursa.

Navedene  potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI

Prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti, putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici, na adresu:

Univerzitet u Zenici

Fakultetska broj 3.

72000 ZENICA

sa naznakom NE OTVARATI

(Za Konkursna komisija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 11.04.2016.godine

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search