fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika sa zasnivanjem radnog odnosa – Mašinski fakultet i Medicinski fakultet

Konkurs Za Izbor Nastavnika Sa Zasnivanjem Radnog Odnosa – Mašinski Fakultet I Medicinski Fakultet

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1801/17 od  31.05.2017.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-5742-1/14 od 06.06.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S
za izbor nastavnika sa zasnivanjem radnog odnosa

 

Organizaciona jedinica Mašinski fakultet Univeriteta u Zenici

 • Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)
  za naučnu oblast: „Upravljanje otpadnim materijalima“ i predmet: „Rudarska tehnologija“       1 izvršilac

 

Organizaciona jedinica Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

 • Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)
  za predmet: „Epidemiologija“                                                                                                                      1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnika) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 281, i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici.

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 2. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
 3. original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;
 4. dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 5. dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);
 6. dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;
 7. dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);
 8. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 10. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa zasnivanjem radnog odnosa
Organizaciona jedinica__________________ Univerziteta u Zenici
s naznakom naučne oblasti odnosno predmeta – NE OTVARATI)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 09.06.2017.godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top