fbpx
skip to Main Content

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnika – Fakultet za metalurgiju i materijale i Mašinski fakultet

Konkurs Za Popunu Upražnjenih Radnih Mjesta Nastavnika – Fakultet Za Metalurgiju I Materijale I Mašinski Fakultet

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1800/17 od 31.05.2017.godine, a saglasno Odlukama Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-5742-1/14 od 06.06.2014. godine i broj: 02-34-5007-1/17 od 16.05.2017. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnika

 

I

Organizaciona jedinica Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

 1. Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
  polje: „Metalurgija“, grana: „Procesna metalurgija“                                                                               1 izvršilac
 1. Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučne oblasti: „Fizika“
  i „Primijenjena fizika“                                                                                                                                    1 izvršilac
 1. Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
  polje: „Metalurgija“, grana: „Procesna metalurgija“ (Metalurgija neželjeznih metala
  i ljevarstvo)                                                                                                                                                       1 izvršilac
 1. Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
  polje: „Materijali“, grana: „Metalni materijali“ i grana: „Karakterizacija materijala“                     1 izvršilac
 1. Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
  polje: „Metalurgija“, grana: „Mehanička metalurgija“ (Plastična prerada metala)                          1 izvršilac

 

Organizaciona jedinica Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

 1. Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučnu oblast: „Tehničke nauke“,
  polje: „Materijali“, grana: „Metalni materijali“                                                                                        1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 • da je nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za navedene oblasti, polje, granu

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavna zvanja za gore navedene naučne oblasti, polje, granu;
 3. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidat je dužan vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz  o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužni su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnika
Organizaciona jedinica __________________ Univerziteta u Zenici
s naznakom rednog broja upražnjenog radnog mjesta nastavnika – NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 09.06.2017.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search