Poništenje dijela Konkursa na Filozofskom fakultetu objavljenog 6.10.2016. godine

Poništenje dijela Konkursa na Filozofskom fakultetu objavljenog 6.10.2016. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1466/17 od 26.04.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 06.10.2016.godine, u dijelu kako slijedi:

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za užu naučnu oblast „Računarske nauke“                                                   2 izvršioca