Konkurs za izbor naučnika na O.J. Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici

Konkurs za izbor naučnika na O.J. Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2877/17 od 28.09.2017.godine,  Univerzitet u Zenici objavljuje 

K O N K U R S
za izbor naučnika na O.J. Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici

–     Naučni saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa – napredovanje) za naučnu oblast Tehničke nauke –

polje Metalurgija, grana Mehanička metalurgija, 1 izvršilac

–     Naučni saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa – napredovanje) za naučnu oblast Tehničke nauke –

polje Metalurgija, grana Procesna metalurgija, 1 izvršilac

 

USLOVI:

Uslovi za izbor u naučna zvanja utvrđeni su odredbama člana 21. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,broj: 7/99), člana 320. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i člana 6. Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici. (Pogledati na WEB stranici www.unze.ba)

Uz prijavu za izbor u naučno zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, diplomu o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim monografijama odnosno rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, priznati u naučnoj javnosti (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), te izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Konkursa. Kandidat je dužan potpisati prijavu i biografiju.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom 
(Prijava na Konkurs za izbor naučnika sa naznakom naučne oblasti na koju se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 10.10.2017.godine