Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Zenici

Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Zenici

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, o raspisivanju konkursa za izbor prorektora Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-3475/18 od 03.10.2018. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S
za izbor prorektora Univerziteta u Zenici

 

I

Raspisuje se Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

 1. Prorektor za nastavu i studentska pitanja,
 2. Prorektor za naučno-istraživački rad, i
 3. Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta.

 

II

Za prorektora Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv kandidata za prorektora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom prorektora,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom prorektora.

 

Pored opštih uslova predviđenih Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava zakonske uslove,
 2. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
 3. da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom političkom partijom.

 

III

Prorektor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Informacije o djelokrugu rada prorektora dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

 

IV

Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, prorektor uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu s punim radnim vremenom, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog organa.

 

V

Uz prijavu kandidati za prorektora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. opštih uslova,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka  2. opštih uslova,
 4. Odluku o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora, u skladu s tačkom II podtačka 1. posebnih uslova,
 5. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom II podtačka 2. posebnih uslova,
 6. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane sa političkom partijom, u skladu s tačkom II podtačka 3. posebnih uslova,
 7. Izjava ovjerena kod nadležnog organa o namjeri uspostavljanja radno-pravnog statusa na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, ukoliko kandidat nije u navedenom statusu, u skladu s tačkom IV Konkursa.

 

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

 

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs i kraću Biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

 

VI

Kandidat koji bude izabran odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor prorektora Univerziteta u Zenici potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom II podtačka 3. opštih uslova i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu s tačkom II podtačka  4. opštih uslova Konkursa.

Navedene  potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VII

Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

NAPOMENA: Kandidat se jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima u zatvorenoj koverti može prijaviti samo na jednu poziciju prorektora. Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije prorektora  obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se neurednom.

Prijava na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA

sa naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor prorektora Univerziteta u Zenici s naznakom prorektorske funkcije)

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu “AVAZ” dana 06.10.2018. godine