Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3384/18 od 27.09.2018.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-1447-2/18. od 24.08.2018.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

 1. Organizaciona jedinica Filozofski Univerziteta u Zenici
  1. Saradnik izabran u zvanje viši asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vrijeme)
   za užu naučnu oblast Turski jezik                                                                                                1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Turski jezik (pod a)

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje viši asistent za gore navedenu užu naučnu oblast (pod a);
 3. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome magistra
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta
Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici –
 (NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u listu „AVAZ“ dana 08.10.2018.godine