Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3385/18 od 27.09.2018.godine i broj: 01-02-1-3473/18 od 03.10.2018.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

 

MAŠINSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast  Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom                   1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Proizvodni sistemi i tehnološki procesi                                                          1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Konstruiranje, CAD i CAE tehnologije                                                      4 izvršioca

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor i više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I i Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja II                                                            1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Njemački jezik                                                                                   1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete Informacijsko ponašanje i Digitalna humanistika                                                         1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika                                                                           1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Engleski jezik/lingvistika                                                                           2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Anglofona književnost                                                                              1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Geometrija                                                                                          1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Informacione nauke                                                                           1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Pedagogija                                                                                          3 izvršioca

 

MEDICINSKI FAKULTET

Studijski program Zdravstvena njega

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet: Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva                                               1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Medicinska rehabilitacija                                                                                    1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Higijena i zdravstvena ekologija                                                                         1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Higijena i zdravstvena ekologija                                                                         1 izvršilac

 

Studijski program Opća medicina i Zdravstvena njega

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za oblast Fiziologija i patofiziologija i predmet Interna medicina I                                       1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za oblast Opća i porodična medicina                                                                                    1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete Hirurgija I i Hirurgija II                                                                                     1 izvršilac

 

 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Metalurgija, grana: Procesna metalurgija              1 izvršilac

 

EKONOMSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Menadžment i organizacija                                                                        1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje)
  za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika                                                                                  1 izvršilac

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje)
  za predmet Socijalna politika                                                                                                1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Akaid/islamsko vjerovanje                                                                         2 izvršioca
 • Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Književnost orijentalnih jezika/Arapsi jezik                                                          1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 280, 281, 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

 

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 2. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
 3. original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;
 4. dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 5. dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);
 6. dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;
 7. dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);
 8. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 10. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

 

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 1. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij) i II ciklusa (magistarski studij);
 2. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);
 3. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II ciklusa/magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima);
 4. dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);
 5. dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 6. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 7. uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 8. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs objavljen u listu „AVAZ“ dana 08.10.2018.godine