Konkurs za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u 2018/19. godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u 2018/19. godini

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2018/2019.GODINI

 

Red.

broj

ORGANIZACIONA JEDINICA –

FAKULTET

Broj studenata
Vrsta studija:

Vanredni studij

 

SVEGA

1. PRAVNI FAKULTET
Doktorski studij iz pravnih oblasti:

 • Građansko pravo
 • Državno i međunarodno javno pravo
 • Krivično pravo
 • Historija države i prava
 

 

20

 

 

20

UKUPNO: 20 20

 

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), i Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj:01-02-1-3970/18 sa sjednice održane 08.11.2018. godine, objavljuje se

 

KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA NA
PRAVNOM FAKULTETI UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2018/2019 GODINI
(Doktorski studij)

 

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (Doktorski studij) u akademskoj 2018/2019. godini traje 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici fakulteta.

Upis studenata koji budu primljeni na Pravni fakultet Univerziteta u Zenici obavit će se u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.

U prvu godinu u akademskoj 2018/2019. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

– državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su u dosadašnjem školovanju ostvarili zvanje magistra nauka ili magistra struke sa ostvarenih 360 ECTS bodova ili 300 ECTS bodova na pravne oblasti kako slijedi:

Građansko pravo
Krivično pravo
Historija države i prava
Državno i međunarodno javno pravo

– i kandidati koji su završili studij izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje (magistri nauka ili magistri struke) sa ostvarenih 360 ECTS bodova ili 300 ECTS bodova za nastavak školovanja.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Uslovi upisa:
Pravo upisa na doktorski studij imaju kandidati sa završenim II (drugim) ciklusom studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra struke ili magistra nauka) iz oblasti pravnih nauka. Pravo upisa na doktorski doktorski studij imaju i kandidati koji su završili četverogodišnji studij prava prije primjene principa sistema Bolonjskog trocikličnog studija. Za ove kandidate provest će se postupak ekvivalencije ranije stečenih zvanja na način utvrđen od strane NNV-a fakulteta i u skladu sa opštim propisima iz oblasti visokog obrazovanja.
Upis se odobrava i kandidatima koji su stekli diplomu magistra (akademskog zvanja magistra struke ili magistra nauka) drugih srodnih nauka iz humanističkih i društvenih nauka, na način i pod uvjetima utvrđenim od strane NNV-a fakulteta.

Kandidat za upis mora biti sposoban služiti se naučnom i stručnom literaturom na jednom od svjetskih jezika, što prije upisa dokazuje uvjerenjem da je odslušao kurs stranog jezika ili slušao strani jezik na studiju I (prvog) i/ili II (drugog) ciklusa studija.

Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra pravnih nauka ili srodnih nauka, u skladu sa prethodno definisanim uslovima NNV-a, prije primjene principa sistema Bolonjskog trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizuje doktorski studij, može se priznati odgovarajući broj ECTS bodova u skladu sa studijskim programom. Izuzetno, kandidatima se može priznati 60 (šezdeset) ECTS bodova i pravo prelaska u drugu godinu doktorskog studija samo u slučaju istovjetnosti stečene naučne titule magistra nauka, tj. da su dosadašnje studije završili na pravnom fakultetu.

Prednost u upisu bi se davala kandidatima već uključenim u pojedine segmente naučnog rada sa pokazanim interesom za naučna istraživanja i sa objavljenim stručnim i naučnim radovima.

Kandidati, koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inozemstvu, stječu pravo učešća na konkursu uz prethodno proveden postupak nostrifikacije stečene diplome, odnosno postupak priznavanja u inozemstvu stečenog obrazovanja.

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uslovima predviđenim odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici i ostalih propisa važećih za oblast visokog obrazovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studije završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom studiju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom dosadašnjeg studija.

Konačno usvajanje Rang liste izbora kandidata, te razmatranje žalbi po tom osnovu za svaki smjer vrši Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Konačnu rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ nakon zatvaranje Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) prilažu sljedeća dokumenta:

 • biografiju,
 • ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom studiju sa završenim II (drugog) ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauke/umjetnosti.koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova,
 • uvjerenje ili potvrda o poznavanju stranog jezika,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku dosadašnjeg studija s pregledom svih predmeta i ocjena,
 • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).

 

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine, ostali troškovi studija, Odluke Senata Univerziteta u Zenici o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti, državljani BiH i strani državljani, na III ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019 godini kao i ostale vezane dokumente i informacije) mogu se dobiti u nadležnim službama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i na www.prf.unze.ba.

Kontakt telefon: 032 460 555.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju u Studentsku službu Pravnog fakulteta lično ili poštom na slijedeću adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 12.11.2018. godine