skip to Main Content

Konkurs za izbor saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa na Univerzitetu u Zenici

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu člana 56. stav (2) tačka h) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/22) i člana 66. stav (2) tačka j) Statuta Univerziteta u Zenici i Odluke Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničkog-dobojskog kantona, broj: 02-30-13805-1/22 od 11.10.2022. godine, a u vezi sa Sporazumom o međusobnoj saradnji, broj: 01-19-4-2856/22 od 24.08.2022.godine i Programom sufinansiranja zapošljavanja saradnika/asistenata na Univerzitetu u Zenici 2022-2023, broj: 01-19-4-2856-1/22 od 24.08.2022.godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 14. vanrednoj sjednici održanoj 04.11.2022. godine, donio je Odluku o raspisivanju

 

K O N K U R S A

za izbor saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa na

Univerzitetu u Zenici

 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Asistent

 • za nastavne predmete „Opšta hemija“, „Hemijske i biološke štetnosti“, „Fizičke štetnosti“
  i  „Inženjerska mjerenja“ ………………………………………………………………………………………….       1 izvršilac

 

MAŠINSKI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Elektrotehnika, elektronika i informaciono inženjerstvo, grana Softversko inženjerstvo / Menadžment informacionih tehnologija………………………………………………. 1 izvršilac
 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Ostale tehničke nauke,
  grana / Procesne tehnike i strojevi za obradu drveta………………………………………………….                     1 izvršilac
 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Mašinstvo, grana Procesno-energetsko mašinstvo… 1 izvršilac
 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Mašinstvo, grana Opšte mašinstvo / Održavanje… 1 izvršilac
 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Inženjerstvo okoliša, grana Okolišno i geološko inženjerstvo, geotehnika / Inženjerstvo zaštite okoliša…………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac
 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Mašinstvo, grana Mašinske konstrukcije / Konstruiranje, CAD i CAE tehnologije…………………………………………………………………………………………………………………1 izvršilac           

                              

FILOZOFSKI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Prirodne nauke, polje Računarske i informacione nauke, grana Računarske nauke / Računarsko programiranje…………………………………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac
 • za naučnu oblast Humanističke nauke, polje Jezici i književnost,
  grana Specifične književnosti / Anglofona književnost……………………………………………………….          1 izvršilac
 • za naučnu oblast Humanističke nauke, polje Jezici i književnost,
  grana Lingvistika / Njemački jezik……………………………………………………………………………………              1 izvršilac
 • za naučnu oblast Humanističke nauke, polje Jezici i književnost,
  grana Specifične književnosti / Njemačka književnost………………………………………………………..          1 izvršilac
 • za naučnu oblast Humanističke nauke, polje Jezici i književnost,
  grana Lingvistika / Turski jezik………………………………………………………………………………………..               1 izvršilac
 • za naučnu oblast Humanističke nauke, polje Jezici i književnost,
 • grana Lingvistika / bosanski, hrvatski, srpski jezik………………………………………………………….                1 izvršilac
 • za naučnu oblast Društvene nauke, polje Mediji i komunikacije,
  grana Mediji i socio-kulturološke komunikacije / Komunikologija……………………………………..          1 izvršilac

 

MEDICINSKI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Medicinske i zdravstvene nauke, polje Zdravstvene nauke,
  grana Sestrinstvo / Zdravstvena njega………………………………………………………………………………              3 izvršioca

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Asistent

 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Elektrotehnika, elektronika i informaciono inženjerstvo,
  grana Softversko inženjerstvo………………………………………………………………………………………….               2 izvršioca
 • za naučnu oblast Prirodne nauke, polje Računarske i informacione nauke,
  grana: Računarske nauke…………………………………………………………………………………………………              1 izvršilac

Viši asistent

 • za naučnu oblast Tehničke nauke, polje Elektrotehnika, elektronika i informaciono inženjerstvo,
  grana Softversko inženjerstvo………………………………………………………………………………………….               1 izvršilac

NAPOMENA: Na raspisani Konkurs sa zasnivanjem radnog odnosa mogu se prijaviti kandidati sa izborom ili bez izbora u saradničko zvanje.

 

I   UVJETI ZA IZBOR U SARADNIČKO ZVANJE (ASISTENT/VIŠI ASISTENT)

Za izbor u saradničko zvanje višeg asistenta kandidati obavezno prilažu:

 1. Potpisanu prijavu na Konkurs,
 2. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 1. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa studija,
 2. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje asistenta, ukoliko se radi o napredovanju,
 3. Originalnu diplomu/uvjerenje o završenom studiju II ciklusa iz odgovarajuće oblasti ili ovjerenu kopiju,
 4. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa studija i II ciklusa studija (uvjerenje o položenim ispitima na I ciklusu studija i II ciklusu studija),
 5. Dokaz o dužini trajanja II ciklusa studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja),
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija izvoda),
 7. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 8. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika (originalno uvjerenje ili ovjerena kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s najnižom ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika),
 9. Dokaze o nagradi dekana/rektora na magistarskom/II ciklusu studija (orginal ili ovjerena kopija), ukoliko iste posjeduje,
 10. Preporuke o nastavnoj sposobnosti, ukoliko iste posjeduje,
 11. Dokaze o uspješnom sudjelovanju u nastavničkom procesu na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama sa kojim Univerzitet u Zenici ima potpisan sporazum o saradnji (uvjerenje o ocjenama studentskih anketa), ukoliko iste posjeduje.

 

Kandidati uz prijavu za izbor u saradničko zvanje višeg asistenta mogu priložiti i sljedeće dokumente, koji će se vrednovati isključivo ukoliko kandidati imaju jednak broj bodova:

 1. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje ukoliko posjeduje,
 2. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 3. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige).

 

Za izbor u saradničko zvanje asistenta kandidati obavezno prilažu:

 1. Potpisanu prijavu na Konkurs,
 2. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 3. Originalnu diplomu/uvjerenje o završenom studiju I ciklusa s ostvarenih najmanje 240 ECTS ili studiju II ciklusa sa kojim ukupno ostvaruje zbir od 300 ECTS bodova ili ovjerenu kopiju,
 4. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa studija (uvjerenje o položenim ispitima),
 5. Dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja),
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili ovjerena kopija izvoda),
 7. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 8. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika (originalno uvjerenje ili ovjerena kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s najnižom ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika),
 9. Dokaze o nagradi dekana/rektora na I ciklusu studija (original ili ovjerena kopija), ukoliko iste posjeduje,
 10. Preporuke o nastavnoj sposobnosti, ukoliko iste posjeduje,
 11. Dokaze o uspješnom sudjelovanju u nastavničkom procesu na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama sa kojim Univerzitet u Zenici ima potpisan sporazum o saradnji (uvjerenje o ocjenama studentskih anketa), ukoliko iste posjeduje.

 

Kandidati uz prijavu za izbor u saradničko zvanje asistenta mogu priložiti i sljedeće dokumente, koji će se vrednovati isključivo ukoliko kandidati imaju jednak broj bodova:

 1. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje asistenta ukoliko posjeduje,
 2. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 3. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),

 

II   CILJNA SKUPINA

Ovim Konkursom su obuhvaćene osobe koje su prijavljene na evidenciji nezaposlenih osoba na području Zeničko-dobojskog kantona, a što se prije zaključivanja ugovora o radu dokazuje potvrdom/uvjerenjem nadležne Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

 

III   UVJETI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU

Ugovor o radu može se zaključiti sa licem koje ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom, Statutom i Pravilnikom o radu JU Univerzitet u Zenici, kao i posebne uvjete za obavljanje poslova određenog radnog mjesta utvrđene zakonom, Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici iz tačke I. ovog Konkursa.

Opći uvjeti su:

a) da je kandidat državljanin BiH;
b) da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira;
c) da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira;
d) da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od pet godina prije objavljivanja konkursa.

Ispunjenost općih uvjeta dokazuje se odgovarajućom originalnom (vjerodostojnom) dokumentacijom, koju prije zaključivanja ugovora o radu dostavlja izabrani kandidat, a koja na dan objavljivanja konkursa, ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnih organa.

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

U slučajevima predviđenim odredbama člana 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici, imenovana Komisija organizira i sprovodi intervju sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa na Univerzitetu u Zenici
sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 08.11.2022.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search