skip to Main Content

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI (Magistarski studij)- (Drugi upisni rok)

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19, 19/20 i 15/21),  Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini od 16.06.2022. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-4643/22 od 04.11.2022. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

(Magistarski studij)- (Drugi upisni rok)

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2022/2023. godini traje osam (8) danaod dana objavljivanja.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici će na svojoj oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata.

Upis primljenih studenata na Fakultetu obavit će se u roku koji utvrdi Fakultet u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim prvim ciklusom studija (dodiplomski studij) u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2022/2023. godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuju dekan Fakulteta.

Rang listu i spisak primljenih kandidata Fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta nakon što istu verificira nadležni organi najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa.

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2022/2023. godini samo za studente koji su u I (prvom) ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom I (prvog) ciklusa studija.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

a) biografiju,
b) diplomu ili uvjerenje o diplomiranju i završenom I (prvom) ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 ECTS bodova,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu,
e) uvjerenje o postignutom uspjehu u toku I (prvog) ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
f) izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) samo za studente koji se upisuju u statusu redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studenta.

Dokumenta navedena pod tačkama b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri  upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskg kantona», broj 4/14, 1/18 i 15/21).

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:

  1. lično na Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici kako slijedi:

 

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2022/2023.GODINI

(DRUGI UPISNI ROK)

 

 

 

Red.

broj

 

 

FAKULTET

Broj studenata

redovni studij

vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač

samofinansi

rajući

4. EKONOMSKI FAKULTET
  Studijski program
Menadžment preduzeća

3

9

/

12

  Lokalni ekonomski razvoj i politika

5

7

/

12

  UKUPNO:

8

16

/

24

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 10.11.2022.godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search