skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-4622/22 od 04.11.2022.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-izbor u više zvanje, bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Pedagogija                                                                                               1 izvršilac

 

MEDICINSKI FAKULTET

Opća medicina

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Urgentna medicina                                                                                                  1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete Anatomija 1, Anatomija 2 i Anatomija 3                                                         1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Histologija i embriologija                                                                                     1 izvršilac

Zdravstvena njega

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor-napredovanje ili docent-reizbor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Mikrobiologija i imunologija                                                                               1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Anatomija i histologija                                                                                                           1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 83. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 12/22), odredbama članova 281., 282., 284., 285. i 296. Statuta Univerziteta u Zenici iz septembra 2022.godine, te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, broj: 01-02-5-4294/22  0d 26.10.2022. godine.

 

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje vanrednog profesora kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
 3. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje docenta ukoliko se radi o napredovanja ili reizboru
 4. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja docenta (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 5. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon sticanja posljednjeg izbora u zvanje docenta (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
 6. Dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon sticanja posljednjeg zvanja docenta,
 7. Dokaze o mentorstvu ili komentorstvu kandidatu za stepen II ciklusa studija (kopija odluke o imenovanju za mentora/komentora),
 8. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 10. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika(originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika).

 

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje docenta kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu / uvjerenje o naučnom stepenu doktora nauka (kopija s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa)
 3. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru,
 4. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 6. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 7. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika(originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika).

 

Kandidati uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje docenta mogu priložiti i sljedeće:

 1. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje ukoliko posjeduje
 2. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj
 3. Preporuke o nastavničkoj sposobnosti
 4. Dokaze o sudjelovanju u nastavničkom procesu na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama sa kojim Univerzitet u Zenici ima potpisan sporazum o saradnji (uvjerenje o ocjenama studentskih anketa)

 

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje asistenta kandidati obavezno prilažu:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Originalnu diplomu/uvjerenje o završenom studiju I ciklusa s ostvarenih najmanje 240 ECTS ili studiju II ciklusa sa kojim ukupno ostvaruje zbir od300 ECTS bodova (kopija s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 3. Kandidati za izbor na kliničke nastavne predmete, odnosno uže naučne oblasti na studijskom programu Opća medicina dostavljaju dokaz o ostvarenom stručnom stepenu specijaliste iz odgovarajuće oblasti medicine,
 4. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusastudija (uvjerenje o položenim ispitima),
 5. Dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja),
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 7. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 8. Dokaz o poznavanju jednog ili više svjetskih jezika(originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verifikovane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o najmanje 2 položena ispita s ocjenom osam (8) iz svjetskog jezika).

 

Kandidati uz prijavu za izbor u saradničko zvanje asistenta mogu priložiti i sljedeće:

 1. Original ili ovjerena fotokopija Odluke o prethodnom izboru u zvanje asistenta ukoliko posjeduje,
 2. Dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada),
 3. Dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora objavljenim u relevantnim publikacijama (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige),
 4. Dokaze o nagradi dekana/rektora na I ciklusu studija (orginal ili kopija s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa),
 5. Preporuke o saradničkoj sposobnosti,
 6. Dokaze o sudjelovanju u nastavničkom procesu na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama sa kojim Univerzitet u Zenici ima potpisan sporazum o saradnji (uvjerenje o ocjenama studentskih anketa),

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.
U slučajevima predviđenim odredbama člana 4. Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika imenovana Komisija organizira i sprovodi intervju sa kandidatima čije su prijave blagovremene i potpune.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 11.11.2022.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search