fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor u naučno zvanje

Konkurs Za Izbor U Naučno Zvanje

UNIVERZITET U ZENICI

Na temelju Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-4524/21 od  01.12.2021.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S
za izbor u načno zvanje Viši naučni saradnik

u OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici

 

 

USLOVI:

Minimalni uslovi za izbor u naučno zvanje Viši naučni saradnik utvrđeni su odredbama člana 34. stav (1) tačka e) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,broj: 11/17), Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,broj: 04/18), člana 320. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i člana 6. Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici. (Dostupno na WEB stranici www.unze.ba).

Uz potpisanu prijavu za izbor u naučno zvanje Viši naučni saradnik kandidati obavezno prilažu:

  1. potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
  2. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka ili uvjerenje o sticanju naučnog stepena doktora nauka;
  3. original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru;
  4. dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
  5. dokaz o ispunjavanje ostalih uslova iz Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”,broj: 04/18);
  6. Izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
  7. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
  8. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom 
(Prijava na Konkurs za izbor u načno zvanje Viši naučni saradnik u OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici sa naznakom naučne oblasti na koju se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Večernji list BiH“ dana 06.12.2021.godine

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search