fbpx
skip to Main Content

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Konkurs Za Popunu Upražnjenog Radnog Mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-5595/20 od 25.12.2020.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-30-15098-1/20 od 30.11.2020.godine (Filozofski fakultet), Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-30-19193-1/20 od 16.12.2020.godine (Ekonomski fakultet), i Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-30-19104-1/20 od 16.12.2020.godine (Medicinski fakultet) Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

 1. Organizaciona jedinica Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

– Viši asistent za užu naučnu oblast „Engleski jezik/lingvistika“
(sa zasnivanjem radnog odnosa)                                                                                                 1 izvršilac

 

 1. Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

– Saradnik u zvanju asistent za naučnu oblast „Kvantitativna ekonmija“
(na nedoređeno vrijeme)                                                                                                                 1 izvršilac

 

 1. Organizaciona jedinica Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

– Saradnik u zvanju viši asistent za predmet „Medicinska biohemija“ studijskog programa Zdravstvena njega

(sa zasnivanjem radnog odnosa)                                                                                                  1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 

 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Engleski jezik/lingvistika“ (tačka 1.)
 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija“ (tačka 2.)
 • da je nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docent za predmet „Ginekologija i porodiljstvo“ (tačka 3. alineja 1.)
 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje viši asistent za predmet „Medicinska biohemija“ studijskog programa Zdravstvena njega“ (tačka 3. alineja 2.)

 

II

Uz prijavu na Konkurs za poziciju 1. kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,
 2. Odluku visokoškolske ustanove o izboru u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Engleski jezik/Lingvistika,
 3. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome magistra
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta
 6. Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

 

Uz prijavu na Konkurs za poziciju 2. kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Kraću biografiju (kontakt telefon i adresa prebivališta),
 2. Odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje asistent za naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija“,
 3. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom studiju,
 4. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima),
 5. Dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata),
 6. Dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikaccije i sažetak rada),
 7. Izvod iz matične knjige rođenih,
 8. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa iliovjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika)
 9. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

 

 

Uz prijavu na Konkurs za poziciju 3. kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Kraću biografiju (kontakt telefon i adresa prebivališta),
 2. Odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje viši asistent za predmet: „Medicinska biohemija“ studijskog programa Zdravstvena njega,
 3. Originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome II (drugog) ciklusa studija/magistarski studij),
 4. Dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II (drugog) ciklusa studija/magistarski studij (uvjerenje o položenim ispitima),
 5. Dokaz o dužini trajanja studija,
 6. Dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacija (izvodi),
 7. Izvod iz matične knjige rođenih,
 8. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
 9. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boraišta.
 10. Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužni su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta viši asistent za užu naučnu oblast „Engleski jezik/Lingvistika“
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici
 (NE OTVARATI)

(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta asistent za naučnu oblast „Kvantitativna ekonomija“ Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet Univerziteta uZenici
(NE OTVARATI)

 (Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta viši asistent za predmet „Medicinska biohemija“ studijskog programa Zdravstvena njega Organizaciona jedinica Medicinski fakultet Univerziteta uZenici
(NE OTVARATI)

 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 30.12.2020.godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search