fbpx
skip to Main Content

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Konkurs Za Popunu Upražnjenog Radnog Mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2613 od 30.06.2021.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj:02-30-6493-1/21. od 24.05.2021.godine,  Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

1. Organizaciona jedinica Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

 

  • Saradnik u zvanju asistent za užu naučnu oblast„Historija države i prava“(sa zasnivanjem radnog odnosa), 1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 

  • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Historija države i prava“.

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

Kraću biografiju (kontakt telefon i adresa prebivališta), odluku visokoškolske ustanove o izboru u načno-nastavno zvanje asistent za užu naučnu oblast „Historija džave i prava“, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog studija, dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova, ukoliko ih kandidat posjeduje (izvodi), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužni vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužni su pribaviti uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dokaz da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od pet godina prije objavljivanja konkursa, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta asistent za užu naučnu oblast„Historija države i prava“.
Organizaciona jedinica Pravni fakultet Univerziteta u Zenici –
 (NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u Dnevnom listu Avaz dana 02.07.2021.godine

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search