skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/22. godini (Magistarski studij)

Konkurs/natječaj i plan upisa

u jednom dokumentu PDF formata

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022.GODINI

 

 

Red.

broj

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač samofinansirajući
1. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Studijski program/Smjer
Metalurško inženjerstvo 5 5 / 10
Inženjerstvo materijala
          – smjer: Metalni materijali 5 5 / 10
          – smjer: Nemetalni materijali 5 5 / 10
Hemijsko inženjerstvo 5 5 / 10
UKUPNO: 20 20 / 40
2. MAŠINSKI FAKULTET
Studijski program
Inženjerski dizajn proizvoda 5 5 / 10
Menadžment proizvodnim tehnologijama 5 5 / 10
Inženjerska ekologija 5 5 / 10
Održavanje 5 5 / 10
Metrologija (4+1) 0 5 / 5
Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti 5 5 / 10
Metrologija (3+2) 0 10 / 10
Mehatronika / 15 / 15
UKUPNO: 25 55 / 80
3. FILOZOFSKI FAKULTET
Studijski program
Razredna nastava 2 5 5 12
Matematika i informatika 3 3 4 10
Engleski jezik i književnost 2 5 5 12
Njemački jezik i književnost 2 5 5 12
Turski jezik i književnost 2 5 5 12
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 5 5 12
Kulturalne studije/smjer
-Kulturologija – kulturni i medijski menadžment / 15 / 15
-Kulturologija – kulturni turizam / 10 / 10
-Kulturologija – kulturna baština / 10 / 10
UKUPNO: 13 63 29 105
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program
Menadžment preduzeća 8 14 / 22
Računovodstveni i revizijski menadžment 8 8 / 16
Lokalni ekonomski razvoj i politika 8 8 / 16
Poslovne i javne finansije 8 8 / 16
UKUPNO: 32 38 / 70
5. PRAVNI FAKULTET
Studijski program
Građansko pravo 10 3 3 16
Krivično pravo 10 3 3 16
Historija države i prava 3 3 3 9
Državno i međunarodno javno pravo 10 3 3 16
UKUPNO: 33 12 12 57
6. POLITEHNIČKI FAKULTET
Građevinarstvo 5 10 / 15
Proizvodni biznis 5 10 / 15
Softversko inženjerstvo / 25 / 25
UKUPNO: 10 45 / 55
7. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program
Islamska vjeronauka / / 15 15
Socijalna pedagogija / / 15 15
Predškolski odgoj i obrazovanje / / 15 15
Arapski jezik i književnost / 15 / 15
UKUPNO: / 15 45 60
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7) 133 248 86  

467

SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni)  

133 + 248 + 86 = 467

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19 i 19/20),  Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini,  broj: 02-34-8588/21 od 16.06.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2436/21 od 17.06.2021. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI
(Magistarski studij)

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2021/2022. godini traje od 31. avgusta  do 24. septembra 2021. godine.

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata.

Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se  prema planu fakulteta najkasnije do 01. oktobra 2021. godine u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim prvim ciklusom studija (dodiplomski studij) u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2021/2022. godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificiraju nadležni organi najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa.

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2021/2022. godini samo za studente koji su u I  (prvom) ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom I (prvog) ciklusa studija.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

a) biografiju,
b) diplomu ili uvjerenje o diplomiranju i završenom I (prvom) ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu,
e) uvjerenje o postignutom uspjehu u toku I (prvog) ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
f) izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) samo za studente koji se upisuju u statusu redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studenta.

Dokumenta navedena pod tačkama b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri  upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskg kantona», broj 4/14 i 1/18).

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:

  1. elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis      ili
  2. lično na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:

 

UNIVERZITET U ZENICI
OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
72000  ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MEDICINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN