Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3880/17 od 29.11.2017.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj:02-34-13310-1/17. od 27.09.2017.godine, broj: 02-34-13310-2/17. od 17.10.2017.godine i 02-34-13311-1/17 od 27.09.2017.godine,  Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

1.Organizaciona jedinica Filozofski Univerziteta u Zenici

a) Nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor (sa zasnivanjem radnog odnosa)
za užu naučnu oblast  Linvistika                                                                                                  1 izvršilac

b) Saradnik izabran u zvanje viši asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa)
za užu naučnu oblast  Književnost                                                                                                              1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

  • da je nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Lingvistika (pod a)
  • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Književnost (pod b)

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
  2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor za gore navedenu užu naučnu oblast oblast (pod a);
  3. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje viši asistent za gore navedenu užu naučnu oblast (pod b);
  4. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka (pod a); diploma o naučnom stepenu magistra (pod b)
  5. izvod iz matične knjige rođenih;
  6. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz  o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužani su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta
Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici –
NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 11.12.2017.godine