fbpx
skip to Main Content
Konkurs Za Popunu Upražnjenog Radnog Mjesta

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici                                                                 

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2188/19 od 30.05.2019.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-7275-1/17 od 08.06.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

– Saradnik izabran u zvanje asistent za naučnu oblast Menadžment i organizacija         1 izvršilac

 

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

  • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za naučnu oblast Menadžment i organizacija

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
  2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje asistent za gore navedenu užu naučnu oblast
  3. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome dodiplomskog studija
  4. izvod iz matične knjige rođenih;
  5. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada. Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI

 Fakultetska broj 3.

 72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Organizaciona jedinica Ekonomski fakulteta Univerziteta u Zenici

 (NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 07.06.2019.godine

Back To Top