fbpx
skip to Main Content

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (Politehnički i Mašinski fakultet)

Konkurs Za Popunu Upražnjenog Radnog Mjesta (Politehnički I Mašinski Fakultet)

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2974/16 od 28.09.2016.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-5742-1/14 od 06.06.2014.godine i broj: 02-34-6092-2/16 od 17.06.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

 • A) Organizaciona jedinica Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici
 • Saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistenta za naučnu oblast: „Građevinske konstrukcije“ (s punim radnim vremenom)………………2 izvršioca

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistenta za naučnu oblast: „Građevinske konstrukcije“
 • B) Organizaciona jedinica Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici
 • Saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za naučnu oblast: „Mehanike“

(s punim radnim vremenom)…………………………………1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjevaju i slijedeće posebne uslove:

 • da je saradnik izabran u naučno-nastavno zvanje asistent za naučnu oblast: „Mehanike“

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje asistenta za gore navedenu oblast;
 3. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o I (prvom) ciklusu studija;
 4. izvod iz matične knjige rođenih;
 5. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz  o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužani su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta
Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici –
(NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 06.10.2016.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top