Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3349/17 od 25.10.2017.godine, a u vezi sa Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-6393-5/16 od 20.09.2016. godine i broj:02-34-5007-2/17 od 21.06.2017. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I

   A) Organizaciona jedinica Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici

 • Nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docenta iz područja Tehničkih nauka, naučna oblast „Upravljanje otpadom“ (sa 50% radnog vremena-na neodređeno vrijeme)………………1 izvršilac

   B) Organizaciona jedinica Pravni fakultet Univerziteta u Zenici

 • Nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih zvanja za užu naučnu oblast „Građansko pravo“
  (sa zasnivanjem radnog odnosa)……………………………………………………………………………….1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

 • da je nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docenta iz područja Tehničkih nauka, naučna oblast „Upravljanje otpadom“ (pod A)
 • da je nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih zvanja za užu naučnu oblast „Građansko pravo“

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužani priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 2. odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje docenta za gore navedenu oblast (pod A);
 3. odluku visokoškolske ustanove o izboru u jedno od naučno-nastavnih zvanja za gore navedenu oblast (pod B);
 4. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
 5. izvod iz matične knjige rođenih;
 6. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta.

 

III

Prijavu na Konkurs kao i biografiju kandidati su dužani vlastoručno potpisati.

Dokumentacija kao dokaz  o ispunjavanju traženih uslova iz tačke II Konkursa mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sa ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.  Izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o radu dužani su pribaviti uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja.

 

IV

Prijave na Konkurs sa prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu, u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta
Organizaciona jedinica ________________________________ Univerziteta u Zenici –
 (NE OTVARATI)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.11.2017. godine