Konkurs za prijem studenata u Studentski centar Univerziteta u Zenici u 2018/2019. godini

Konkurs za prijem studenata u Studentski centar Univerziteta u Zenici u 2018/2019. godini

 Na osnovu člana 51. tačka m) Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 19. stav (2) alineja 13) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12, 13/13, 6/16, 9/17 i 13/17) i člana 57. stav (1) tačka o) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), a u skladu s Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici o raspisivanju Konkursa/Natječaja za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 01-01-1-1858/18 od 27.04.2018. godine, Univerzitet u Zenici, raspisuje

 

KONKURS/NATJEČAJ

 

za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini

 

I

Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini vrši prijem 220 studenata na smještaj i ishranu, državljana BiH i stranih državljana, u statusu redovnih studenata fakultetâ Univerziteta u Zenici, od kojih brucoša-studenata prve godine do 35%, a prema utvrđenim kriterijima.

 

II

 Pravo na smještaj i ishranu imaju studenti čije je mjesto prebivališta, odnosno boravišta, udaljeno od Zenice najmanje 20 km.

 

III

 Učesnici Konkursa/Natječaja iz tačke I i II dužni su dostaviti:

 1. Prijavu za prijem u Studentski centar (obrazac prijave nabavlja se u Studentskom centru),
 2. Uvjerenje visokoškolske ustanove da je redovan student s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili ovjerena kopija indeksa sa ocjenama – novoupisani studenti podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva iz IV razreda,
 3. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) i primanja po članu domaćinstva (materijalni cenzus) po osnovu:
  – plaća, penzija i druge prinadležnosti (prosječno zadnja tri mjeseca),
  – potvrda od zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja,
 1. Potvrda o mjestu stalnog boravka i kopija lične karte (za strane državljane kopija pasoša),
 2. Opću uplatnicu na iznos od 10,00 KM za troškove obrade podataka (na žiro-račun broj: 1340100000001672, vrsta prihoda 722631, općina 103, budžetska organizacija 2204010, poziv na broj 4810010048),
 3. Ovjerena garancija o preuzimanju obaveza nastalih po osnovu korištenja Studentskog centra (obrazac garancije nabavlja se u Studentskom centru).

Učesnici Konkursa/Natječaja koji po osnovu određenog statusa, pripadnosti određenoj populaciji ili po drugom osnovu, u skladu s utvrđenim kriterijima, ostvaruju dodatne bodove iste dokazuju dostavljanjem:

 1. Potvrda-uvjerenje o osvojenim nagradama u nastavnim i sportskim takmičenjima (na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima),
 2. Potvrda o stepenu invalidnosti (lične, roditelja i staratelja),
 3. Potvrda o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže porodice,
 4. Potvrda o logoraškom statusu, ličnom ili roditelja, odnosno staratelja (izdata od Međunarodnog Crvenog krsta),
 5. Potvrda o učešću u OS RBiH roditelja (provedeno vrijeme),
 6. Potvrda od nadležne institucije o izbjegličkom (raseljeničkom) statusu,

Studenti strani državljani-učesnici Konkursa dužni su dostaviti dokumenta iz tačke III pod rednim brojem: 1, 2, 4, 5, 6.

Navedena dokumenta moraju biti izdata od nadležnih institucija odnosno organa (original ili ovjerena kopija) i ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

 

IV

Rangiranje kanditata obavit će komisija za prijem na osnovu utvrđenih kriterija i zbrajanja ukupnog broja bodova dobivenih iz dostavljenih podataka i dokumenata koja se traže ovim Konkursom/Natječajem.

Rang lista studenata bit će objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Univerziteta u Zenici.

Prilikom sklapanja ugovora o korištenju smještaja i ishrane studenti su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje o podobnosti za kolektivno stanovanje i obavezni su se besplatno uslikati u upravi Centra.

 

V

Novoupisani studenti – brucoši obavezni su dostaviti potvrdu o upisu na fakultet prilikom zaduživanja u Studentski centar.

Studenti starijih godina studija koji su privremeno primljeni po Konkursu/Natječaju u Studentski centar na smještaj i ishranu ranijih akademskih godina obavezni su konkurisati i dostaviti potvrdu o upisu na fakultet u akademskoj 2018/2019. godini najkasnije do 01.11.2018. godine radi regulisanja smještaja, jer u protivnom gube pravo na smještaj.

 

VI

Konkurs/Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u javnom glasilu, a u slučaju nedovoljnog broja primljenih kandidata bit će objavljen naknadni Konkurs/Natječaj početkom oktobra/listopada 2018. godine.

Prijave na Konkurs/Natječaj mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

 

JU UNIVERZITET U ZENICI
OJ STUDENTSKI CENTAR
Ul. Crkvice br.50, Zenica