Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija 2018/2019. godine (drugi upisni rok)

Plan upisa, konkurs/natječaj i kriteriji i mjerila u jednom dokumentu PDF-formata.

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2018/2019.GODINI

 – PREGLED SLOBODNIH MJESTA –

Red.

broj

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač samofinansirajući
1. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Metalurško inženjerstvo 34 5 / 39
Inženjerstvo materijala 47 5 / 52
Hemijsko inženjerstvo 11 5 / 16
UKUPNO: 92 15 / 107
2. MAŠINSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda 19 / / 19
Menadžment proizvodnim tehnologijama 14 / / 14
Inženjerska ekologija 35 / / 35
Održavanje 30 / / 30
Mašinstvo (trogodišnji studij) 13 10 / 23
UKUPNO: 111 10 / 121
3. FILOZOFSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Razredna nastava / 10 / 10
Matematika i informatika 1 20 / 21
Engleski jezik i književnost / 27 / 27
Njemački jezik i književnost / 8 / 8
BHS jezik i književnost 3 20 / 23
Turski jezik i književnost / 15 / 15
Kulturalni studij 3 20 / 23
UKUPNO: 7 120 / 127
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Menadžment / 29 17 46
Finansije i računovodstvo / 36 19 55
UKUPNO: / 65 36 101
5. PRAVNI FAKULTET
Opći smjer 22 80 78 180
UKUPNO: 22 80 78 180
6. MEDICINSKI FAKULTET
Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) / / / /
Zdravstvena njega / 18 / 18
UKUPNO: / 18 / 18
7. POLITEHNIČKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Građevinarstvo 3 / / 3
Proizvodni biznis 20 / / 20
Softversko inženjerstvo / 12 / 12
UKUPNO: 23 12 / 35
8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Islamska vjeronauka / 24 17 41
Socijalna pedagogija / 22 15 37
Predškolski odgoj i obrazovanje / 16 13 29
Arapski jezik i književnost 7 25 15 47
UKUPNO: 7 87 60 154
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 262 407 174  

 

843

SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – strani državljani)  

262+407+174=843

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18),  Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 02-38-9431/18 od 01.06.2018. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2409/18 od 07.06.2018.godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2018/2019.GODINI
(DRUGI UPISNI ROK)

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019.godini (Drugi upisni rok – preostala slobodna mjesta) traje od 27.avgusta do 07.septembra 2018. godine.

Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 10.septembra do 17.septembra 2018.godine.

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata, kao i polaganju prijemnih ispita na studijskim programima fakulteta Univerziteta u Zenici gdje su predviđeni prijemni ispiti.

Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od 24.septembra do 28.septembra 2018.godine,  u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019.godini – Pregled slobodnih mjesta.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2018/2019.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja čini sastavni dio ovog Konkursa, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta Univerziteta u Zenici za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Zenici na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificiraju nadležni organi, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:

  1. zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
  2. svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosno nostrificikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
  3. diplomu o završenoj srednjoj školi,
  4. izvod iz matične knjige rođenih,
  5. uvjerenje o državljanstvu,
  6. druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

Dokumenta navedena pod tačka b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

 

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14 i 1/18).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019.godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019.godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju LIČNO na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
72000  ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MEDICINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15.