Konkurs za reizbor u naučno zvanje Naučni saradnik na Institutu „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici

Konkurs za reizbor u naučno zvanje Naučni saradnik na Institutu „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj:01-02-1-871/20 od 26.02.2020.godine,  Univerzitet u Zenici objavljuje 

K O N K U R S

Za reizbor u naučno zvanje Naučni saradnik na Institutu  „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici

 

  • Naučni saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Metalni materijali, 1 izvršilac

USLOVI:

Uslovi za izbor/reizbor u naučno zvanje Naučni saradnik utvrđeni su odredbama člana 34. stav (1) tačka d) Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti (“Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj: 11/17), člana 6. stav (1) tačka a) i člana 9. stav (1) tačka b)   Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/18). (Pogledati na WEB stranici www.unze.ba).

Uz prijavu za izbor u naučno zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, diplomu o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim monografijama odnosno rezultati vlastitih istraživanja u primjeni priznati u naučnoj javnosti (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), te izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u original ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Konkursa. Kandidat je dužan potpisati prijavu i biografiju.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA

sa naznakom 

(Prijava na Konkurs za reizbor u naučno zvanje Naučni saradnik na Institutu „Kemal Kapetanović“ u Zenici Univerziteta u Zenici

sa naznakom naučne oblasti na koju se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Avaz dana 04.03.2020.godine