Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-870/20 od 26.02.2020.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 19.11.2019.godine, u dijelu kako slijedi:

MEDICINSKI FAKULTET

Zdravstvena njega

Saradnik

  • Saradnik u zvanju viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
    za užu naučnu oblast Zdravstvena njega                                    4 izvršioca

 

Poništenje dijela Konkursa objavljeno u dnevnom listu Avaz dana 04.03.2020.godine