Konkurs za upis studenata na II ciklus studija Ekonomskog fakulteta

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI

 

 

Red.

broj

 

ORGANIZACIONA JEDINICA –

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij

 vanredni

studij

SVEGA

 finansira Osnivač  samofinansirajući
1. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program/Smjer

Lokalni ekonomski razvoj i politika

10 20 / 30

Poslovne i javne finansije

10 20 / 30
UKUPNO: 20 40 / 60

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15),  Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na studijskim programima Lokalni ekonomski razvoj i politika i Poslovne i javne finansije na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini,  broj: 02-38-1602/16 od 20.09.2016. godine i Odluke Senata Unvierziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2980/16 od 28.09.2016.godine,  objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

(Magistarski studij)

 Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2016/2017. godini traje od 30.septembra/rujna  do 10. oktobra/listopad 2016.godine.

Upis studenata koji budu primljeni u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici obavit će se od  17.oktobra/listopada do 20. oktobra/listopada 2016.godine.

U prvu godinu u akademskoj 2016/2017. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

– državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovan sa 240 ECTS bodova za studijske programe s konceptom studija (4+1+3).

EKONOMSKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Lokalni ekonomski razvoj i politika 4+1+3
Poslovne i javne finansije 4+1+3

 

– i kandidati koji su  stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2016/2017.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuje Dekan Fakulteta Univerziteta u Zenici.

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2016/2017. godini samo za studente koji su u prvom ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-11733/16 od 16.06.2016. godine.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom prvog ciklusa studija.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakultet će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ.

Fakultet će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

  • biografiju,
  • ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 ECTS bodova,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
  • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova drugog ciklusa studija (magistarski studij) za :redovni samofinansirajući, vanredni studenti i studenti strani državljani.

 

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri  upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskg kantona», broj 4/14).

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

 Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju na slijedeću adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)