skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini (prvi upisni rok)

Plan upisa, konkurs/natječaj i kriteriji i mjerila

u jednom dokumentu PDF formata

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI

 

 

Red.

broj

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač samofinansirajući
1. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Metalurško inženjerstvo 20 5 / 25
Inženjerstvo materijala 30 5 / 35
Hemijsko inženjerstvo 20 5 / 25
UKUPNO: 70 15 / 85
2. MAŠINSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda 30 / / 30
Menadžment proizvodnim tehnologijama 30 / / 30
Inženjerska ekologija 15 / / 15
Održavanje 20 / / 20
Inženjerska poslovna informatika 30 / / 30
Mašinstvo (trogodišnji studij) 15 5 / 20
Dizajn tehnologije u drvopreradi (trogodišnji studij) 25 10 / 35
UKUPNO: 165 15 / 180
3. FILOZOFSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Razredna nastava 15 10 10 35
Matematika i informatika 15 10 10 35
Engleski jezik i književnost 15 10 10 35
Njemački jezik i književnost 15 10 10 35
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 15 10 10 35
Turski jezik i književnost 15 10 10 35
Kulturalni studij 15 10 10 35
UKUPNO: 105 70 70 245
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Menadžment 40 30 5 75
Finansije i računovodstvo 40 30 5 75
UKUPNO: 80 60 10 150
5. PRAVNI FAKULTET
Opći smjer 100 20 20 140
UKUPNO: 100 20 20 140
6. MEDICINSKI FAKULTET
Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) 10 30 / 40
Zdravstvena njega 20 30 / 50
UKUPNO: 30 60 / 90
7. POLITEHNIČKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Građevinarstvo 40 / / 40
Proizvodni biznis 30 / / 30
Softversko inženjerstvo / 80 / 80
UKUPNO: 70 80 / 150
8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Islamska vjeronauka 20 15 10 45
Socijalna pedagogija 20 15 10 45
Predškolski odgoj i obrazovanje 20 15 10 45
Arapski jezik i književnost 20 15 10 45
Inkluzivna edukacija 15 20 10 45
UKUPNO: 95 80 50 225
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 715 400 150  

1265

SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni)  

715+400+150=1265

Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini, broj: 02-34-8829/20 od 03.06.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2175/20 od 11.06.2020.godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI
(PRVI UPISNI ROK)

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini (Prvi upisni rok) traje od 15.juna do 26.juna 2020. godine.

Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 29.juna do 05.jula 2020.godine.

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata, kao i polaganju prijemnih ispita na studijskim programima fakulteta Univerziteta u Zenici gdje su predviđeni prijemni ispiti.

Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od 13.jula do 17.jula 2020.godine, u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini.

NAPOMENA: Primljeni studenti koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program fakulteta Univerziteta u Zenici na koji su aplicirali.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2020/2021.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja čini sastavni dio ovog Konkursa, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta Univerziteta u Zenici za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Zenici na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificiraju nadležni organi, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:

 • a) zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
 • b) svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosno nostrificikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
 • c) diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • d) izvod iz matične knjige rođenih,
 • e) uvjerenje o državljanstvu,
 • f) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Dokumenta navedena pod tačka b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14 i 1/18).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

Nastava za određeni studijski program se ne izvodi ukoliko je na studijski program upisano manje od 20% studenata od broja predviđenog upisnom kvotom iz Plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen Konkurs (DRUGI UPISNI ROK) dana 31. avgusta 2020.godine, a prijem dokumenata vršit će se od 31.avgusta do 18. septembra 2020.godine.

Kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:
1. elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis ili
2. lično na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MEDICINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15.

UNIVERZITET U ZENICI
-SENAT-
Broj: 01-02-5-1427/20
Dana: 21.04.2020.godine

 

Na osnovu članova 53. i 96. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine» Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09, 9/13, 13/13, 14/15, 5/18 i 4/19) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerzitet u Zenici, na svojoj 03/20 Vanrednoj sjednici održanoj 21.04.2020. godine, donosi

ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA
ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

 • 1. Na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
  • općeg uspjeha,
  • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu,
  • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta releventnih za određeni studij, i
  • priznanja «Učenik generacije», pod jednakim uslovima u odnosu na druge kandidate.
 • 2. Na fakultetima na kojima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:
  • općeg uspjeha,
  • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
  • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij, i
  • priznanja «Učenik generacije», pod jednakim uslovima u odnosu na druge kandidate.

 

Član 3.

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 40, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na jednu decimalu pomnoži sa 8.

 

Član 4.

Broj bodova po osnovu uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz predmeta značajnih za odgovarajući studij po odsjecima pomnoži sa 4.

 

Član 5.

Vrednovanje rezultata po osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu kao i spisak predmeta značajnih za odgovarajući studij iz kojih se polaže prijemni ispit po odsjecima i način bodovanja po ovom osnovu fakulteti će istaći na svojim oglasnim pločama, pri čemu maksimalan broj bodova koje kandidat može postići po ovom osnovu iznosi 40.

 

Član 6.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • a) za osvojeno prvo mjesto……….3 boda
 • b) za osvojeno drugo mjesto……..2 boda i
 • c) za osvojeno treće mjesto……….1 bod

 

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou/razini Federacije BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

 • d) za osvojeno prvo mjesto………4 boda
 • e) za osvojeno drugo mjesto…….3 boda i
 • f) za osvojeno treće mjesto………2 boda

 

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • g) za osvojeno prvo mjesto………5 bodova
 • h) za osvojeno drugo mjesto…….4 boda i
 • i) za osvojeno treće mjesto………3 boda.

 

Ukupan broj bodova koje kandidat dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10, a formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou/razini Kantona, Federacije BiH i BiH i to iz predmeta matematika, fizika, strani jezik, informatika. Za tehničke fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom «Smotra tehničkog stvaralaštva» koje je organiziralo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

 

Član 7.

Kandidat koji je nosilac priznanja «Učenik generacije», pod jednakim uslovima, ima prednost pri upisu na neki od studijskih programa fakulteta Univerziteta u Zenici u odnosu na druge kandidate koji ostvare jednak broj bodova prilikom rangiranja utvrđenog u članu 2. tačka 1. ili 2. ove Odluke.

 

Član 8.

Na fakultete Univerziteta u Zenici mogu se upisati oni kandidati koji na odgovarajućem prijemnom ispitu ostvare najmanje 50% bodova.

 

Član 9.

Postupak provođenja ove Odluke vrši komisija koju imenuje dekan fakulteta.

Na fakultetima na kojima se polaže prijemni ispit, komisija je dužna da obezbijedi tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije.

Nakon zbrajanja bodova za svakog kandidata pojedinačno po svim osnovama iz ove Odluke komisija sačinjava rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava je na oglasnoj ploči nakon što je usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu/Natječaju.

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Naučno-nastavno vijeće fakulteta je dužno da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata.

Odluka Naučno-nastavnog vijeća je konačna.

 

Član 10.

Fakulteti koji u prvom konkursnom/najtečajnom roku ne prime planirani broj kandidata, provest će drugi konkursni/natječajni rok u septembru/rujnu tekuće godine.

 

Član 11.

Kandidati koji u skladu sa ovim Konkursom/Natječajem budu primljeni na fakultete za upis u prvu godinu studija, pored predatih dokumenata podnose:

 

 • upisni, semestralni list i ŠV obrazac,
 • upisnicu-indeks,
 • podatke o zdravstvenom stanju-ljekarsko uvjerenje.

 

U akademskoj 2020/2021. godini studenti participiraju u troškovima studija u skladu sa Odlukom o upisu studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na fakultete Univerziteta u Zenici, kao i troškova participacije studija za ostale godine studija.

 

Član 12.

Detalji o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije, bit će objavljene na oglasnim pločama fakulteta.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN