skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini (drugi upisni rok)

Konkurs/natječaj i plan upisa (pregled slobodnih mjesta)

u jednom dokumentu PDF formata

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA
NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2023/2024.GODINI
– PREGLED SLOBODNIH MJESTA –

 

 

Red.

broj

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij

vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač samofinansirajući
1. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
(FAKULTET INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA)
Studijski program/Odsjek
Metalurško inženjerstvo 10 10
Inženjerstvo materijala
– smjer: Metalni materijali 5 5
– smjer: Nemetalni materijali 5 5
Hemijsko inženjerstvo 10 10
Inženjerstvo zaštite okoliša 10 10
Zaštita na radu i zaštita od požara 6 10 16
UKUPNO: 46 10 56
2. MAŠINSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda 4 / / 4
Menadžment proizvodnim tehnologijama 2 / / 2
Inženjerska ekologija 5 / / 5
Održavanje 2 / / 2
Inženjerska i poslovna informatika 3 / / 3
Mašinstvo (trogodišnji studij) 2 / / 2
Dizajn tehnologije u drvopreradi (trogodišnji studij) 5 5 / 10
UKUPNO: 23 5 / 28
3. FILOZOFSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Razredna nastava / 1 2 3
Matematika i informatika 3 4 3 10
Engleski jezik i književnost / 2 1 3
Njemački jezik i književnost 2 7 1 10
Turski jezik i književnost 3 7 2 12
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 4 4 3 11
Kulturalni studij 9 15 / 24
Tjelesni odgoj i sport / 21 8 29
UKUPNO: 21 61 20 102
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Menadžment 6 20 3 29
Finansije i računovodstvo 7 20 4 31
UKUPNO: 13 40 7 60
5. PRAVNI FAKULTET
Opći smjer 33 5 2 40
UKUPNO: 33 5 2 40
6. MEDICINSKI FAKULTET
Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) / 10 / 10
Zdravstvena njega / 13 / 13
UKUPNO: / 23 / 23
7. POLITEHNIČKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Građevinarstvo 20 / / 20
Proizvodni biznis 24 / / 24
Softversko inženjerstvo / 12 / 12
UKUPNO: 44 12 / 56
8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Islamska vjeronauka 10 8 4 22
Socijalna pedagogija 3 10 7 20
Predškolski odgoj i obrazovanje 9 7 16
Arapski jezik i književnost 6 5 4 15
Inkluzivna edukacija 10 5 8 23
UKUPNO: 29 37 30 96
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 209 193 59  

461

SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni)  

461

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 28.08.2023.godine.

Na osnovu člana 95. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/22), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini. broj: 02-34-8731/23od 26.05.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2092/23 od 31.05.2023. godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje

 

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2023/2024.GODINI
(DRUGI UPISNI ROK)

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/20244.godini (Drugi upisni rok – preostala slobodna mjesta) traje od 28.avgusta do 15.septembra 2023. godine.

Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 18.septembra do 22.septembra 2023. godine.

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata, kao i polaganju prijemnih ispita na studijskim programima fakulteta Univerziteta u Zenici gdje su predviđeni prijemni ispiti.

Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se  prema planu fakulteta najkasnije do 29.septembra 2023.godine, u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini – Pregled slobodnih mjesta.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2023/2024.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja čini sastavni dio ovog Konkursa, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta Univerziteta u Zenici za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima Univerziteta u Zenici na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificiraju nadležni organi, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:

a) zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
b) svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku priznavanja odnosno nostrifikacije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
c) diplomu o završenoj srednjoj školi,
d) izvod iz matične knjige rođenih,
e) uvjerenje o državljanstvu,
f) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Dokumenta navedena pod tačka b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14, 1/18 i 15/21).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca; pripadnika romske nacionalnosti; osoba s invaliditetom preko 70%; osoba bez roditeljskog staranja koje su štićenici ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja u Zeničko-dobojskom kantonu; osoba čiji su roditelji/staratelji korisnici socijalne pomoći, a koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, a koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, odnosno ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit,  a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, Vlada Kantona donosi posebnu odluku o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis. Odluka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis donosi se na osnovu zahtjeva Univerziteta u Zenici.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

Nastava za određeni studijski program se ne izvodi ukoliko je na studijski program upisano manje od 20% studenata od broja predviđenog upisnom kvotom iz Plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024.godini.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:

  1. elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis ili
  2. lično na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
(FAKULTET INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA)
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Bilmišće bb.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN