skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/24. godini (Magistarski studij)

Konkurs/natječaj i plan upisa

u jednom dokumentu PDF formata

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2023/2024.GODINI
(Magistarski studij)

 

 

Red.

broj

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij

vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač samofinansirajući
1. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Studijski program/Smjer
Metalurško inženjerstvo 3 2 0 5
Inženjerstvo materijala
          – smjer: Metalni materijali 2 2 0 4
          – smjer: Nemetalni materijali 2 2 0 4
Hemijsko inženjerstvo 3 2 0 5
UKUPNO: 10 8 0 18
2. MAŠINSKI FAKULTET
Studijski program
Inženjerski dizajn proizvoda 3 2 0 5
Menadžment proizvodnim tehnologijama 3 2 0 5
Inženjerska ekologija 3 2 0 5
Održavanje 3 2 0 5
Metrologija (4+1) 0 5 0 5
Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti 0 0 0 0
Metrologija (3+2) 0 5 0 5
Mehatronika 0 5 0 5
UKUPNO: 12 23 0 35
3. FILOZOFSKI FAKULTET
Studijski program
Razredna nastava 2 2 2 6
Matematika i informatika 2 2 2 6
Engleski jezik i književnost 2 2 2 6
Njemački jezik i književnost 2 2 2 6
Turski jezik i književnost 2 2 2 6
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 6
Kulturalni studij 0 0 0 0
UKUPNO: 12 12 12 36
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program
Menadžment preduzeća 8 14 0 22
Računovodstveni i revizijski menadžment 8 8 0 16
Lokalni ekonomski razvoj i politika 8 8 0 16
Poslovne i javne finansije 8 8 0 16
UKUPNO: 32 38 0 70
5. PRAVNI FAKULTET
Studijski program
Građansko pravo 10 2 2 14
Krivično pravo 8 2 2 12
Historija države i prava 3 1 1 5
Državno i međunarodno javno pravo 8 2 1 11
UKUPNO: 29 7 6 42
6. POLITEHNIČKI FAKULTET
Građevinarstvo 5 5 5 15
Proizvodni biznis 5 5 5 15
Softversko inženjerstvo 0 5 20 25
UKUPNO: 10 15 30 55
7. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program
Islamska vjeronauka 0 0 10 10
Socijalna pedagogija 0 0 5 5
Predškolski odgoj i obrazovanje 0 0 5 5
Arapski jezik i književnost 0 5 0 5
UKUPNO: 0 5 20 25
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7) 105 108 68  

281

SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni)  

281

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 28.08.2023.godine.

Na osnovu člana 95. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/22), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini, broj: 02-34-8732/23 od 26.05.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2093/23 od 31.05.2023. godine, JU Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI
(Magistarski studij)

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2023/2024. godini traje od 28. avgusta  do 22. septembra 2023. godine.

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata.

Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se  prema planu fakulteta najkasnije do 29. septembra 2023. godine u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim prvim ciklusom studija (dodiplomski studij) u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2023/2024. godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificiraju nadležni organi najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa.

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2023/2024. godini samo za studente koji su u I  (prvom) ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom I (prvog) ciklusa studija.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

a) biografiju,
b) diplomu ili uvjerenje o diplomiranju i završenom I (prvom) ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu,
e) uvjerenje o postignutom uspjehu u toku I (prvog) ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
f) izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) samo za studente koji se upisuju u statusu redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studenta.

Dokumenta navedena pod tačkama b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14, 1/18 i 15/21).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca; pripadnika romske nacionalnosti; osoba s invaliditetom preko 70%; osoba bez roditeljskog staranja koje su štićenici ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja u Zeničko-dobojskom kantonu; osoba čiji su roditelji/staratelji korisnici socijalne pomoći, a koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona, a koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, odnosno ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit,  a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, Vlada Kantona donosi posebnu odluku o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis. Odluka o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis donosi se na osnovu zahtjeva Univerziteta u Zenici.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije. 

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju:

  1. elektronskim putem na online adresu: https://unze.ba/upis      ili
  2. lično na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
(FAKULTET INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA)
72000  ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MEDICINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Bilmišće bb.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN