Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini (Magistarski studij)

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini (Magistarski studij)

Konkurs/natječaj i plan upisa

u jednom dokumentu PDF formata

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI

 

 

Red.

broj

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač samofinansirajući
1. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Studijski program/Smjer
Metalurško inženjerstvo 5 5 / 10
Metalni materijali 5 5 / 10
Nemetalni materijali 5 5 / 10
Hemijsko inženjerstvo 5 5 / 10
UKUPNO: 20 20 / 40
2. MAŠINSKI FAKULTET
Studijski program
Inženjerski dizajn proizvoda 5 5 / 10
Menadžment proizvodnim tehnologijama 5 5 / 10
Inženjerska ekologija 5 5 / 10
Održavanje 5 5 / 10
Metrologija (4+1) 0 10 / 10
Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti 5 15 / 20
Metrologija (3+2) 0 10 / 10
UKUPNO: 25 55 / 80
3. FILOZOFSKI FAKULTET
Studijski program
Matematika i informatika 5 10 / 15
Engleski jezik i književnost 5 10 / 15
Njemački jezik i književnost 5 10 / 15
Turski jezik i književnost 5 10 / 15
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 5 10 / 15
Kulturalne studije/smjer
-Kulturologija – kultura i medijski menadžment / 15 / 15
-Kulturologija – kulturni turizam / 10 / 10
-Kulturologija – kulturna baština / 10 / 10
UKUPNO: 25 85 / 110
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program
Menadžment preduzeća 10 20 / 30
Računovodstveni i revizijski menadžment 10 20 / 30
Lokalni ekonomski razvoj i politika 10 20 / 30
Poslovne i javne finansije 10 20 / 30
UKUPNO: 40 80 / 120
5. PRAVNI FAKULTET
Studijski program
Građansko pravo 10 10 10 30
Krivično pravo 10 10 10 30
Historija države i prava 10 10 10 30
Državno i međunarodno javno pravo 10 10 10 30
UKUPNO: 40 40 40 120
6. POLITEHNIČKI FAKULTET
Građevinarstvo 5 5 / 10
Proizvodni biznis 5 5 / 10
UKUPNO: 10 10 / 20
7. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program
Islamska vjeronauka 10 10 / 20
Socijalna pedagogija 10 10 / 20
Predškolski odgoj i obrazovanje 10 10 / 20
Arapski jezik i književnost 10 10 / 20
UKUPNO: 40 40 / 80
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 200 330 40  

570

SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni)  

570

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19),  Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini,  broj: 02-38-9576/19 od 06.06.2019. godine i Odluke Senata Unvierziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2397/19 od 19.06.2019.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI
(Magistarski studij)

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2019/2020. godini traje od 26.avgusta  do 27. septembra 2019.godine.

Fakulteti Univerziteta u Zenici će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata.

Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od  30.septembra do 04. oktobra 2019.godine u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020.godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim prvim ciklusom studija (dodiplomski studij) u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno nostrifikacije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, uz prilaganje odgovarajućeg dokaza o pokretanju naprijed navedenih postupaka. Navedeni kandidati mogu izvršiti upis nakon završenog postupka priznavanja odnosno nostrifikacije o završenom obrazovanju u inostranstvu najkasnije do početka akademske 2019/2020.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificiraju nadležni organi najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa.

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2019/2020. godini samo za studente koji su u I  (prvom) ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020.godini.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom I (prvog) ciklusa studija.

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

  • a) biografiju,
  • b) diplomu ili uvjerenje o diplomiranju i završenom I (prvom) ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
  • c) izvod iz matične knjige rođenih,
  • d) uvjerenje o državljanstvu,
  • e) uvjerenje o postignutom uspjehu u toku I (prvog) ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
  • f) izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova II (drugog) ciklusa studija (magistarski studij) samo za studente koji se upisuju u statusu redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studenta.

 

Dokumenta navedena pod tačkama b), c), d), e) i f) kandidati prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (s ovjerom ne starijom od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa).

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije i članova njihovih porodica.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri  upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskg kantona», broj 4/14 i 1/18).

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status pripadnika romske populacije kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020.godini dokazuju prilaganjem jednog od slijedećih dokumenata iz kojih je vidljiva pripadnost romskoj populaciji: školska svjedodžba,  izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz popisa birača ili neki drugi dokument koji sadrži podatak o pripadnosti romskoj populacji.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Status osobe sa invaliditetom preko 70% kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020.godini dokazuju prilaganjem dokumenta nadležne medicinske istitucije.

 Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

__________________________________________________________________________________________

Kandidati za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici dokumenta tražena Konkursom dostavljaju LIČNO na fakultete Univerziteta u Zenici kako slijedi:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
72000  ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Zmaja od Bosne broj 56.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb.

UNIVERZITET U ZENICI
OJ MEDICINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1.

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15.