Konkurs za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa (doktorski studij) na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u 2019/20. godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa (doktorski studij) na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u 2019/20. godini

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
R A S P I S U J E

KONKURS

za upis kandidata na I godinu III ciklusa (doktorski studij) na Islamskom pedagoškom fakultetu  Univerziteta u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini.

 

U akademsku 2019/20. godinu prima se:

– Na Odsjek za islamsku vjeronauku – 10 redovno-samofinansirajućih studenata.

– Na Odsjek za socijalnu pedagogiju i Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje – 10 redovno-samofinansirajućih studenata.

Doktorski studij organizuje se i izvodi za sticanje akademskog stepena:

– Doktor humanističkih nauka – oblast: religijske nauke,

– Doktor društvenih nauka – oblast: Socijalna pedagogija,

– Doktor društvenih nauka – oblast:  Predškolski odgoj i obrazovanje.

Doktorski studij na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici traje 3 (tri) godine, odnosno 6 (šest) semestra.

Početak izvođenja naučno-nastavnog procesa utvrđuje se posebnom odlukom NNV Fakulteta.

 

Doktorski studij mogu upisati:

– na Odsjek za islamsku vjeronauku: kandidati koji su završili master studij islamske vjeronauke, islamskih nauka, religijske pedagogije, te komplementarnih društvenih i humanističkih nauka i time stekli 300 ECTS bodova;

– na Odsjek za socijalnu pedagogiju i Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje kandidati koji su završili master studij socijalne pedagogije, odgojnih nauka, područja primarnog obrazovanja i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, edukacijsko-rehabilitacijske nauke, sociologije, psihologije i kineziologije, te drugih polja u okviru društvenih nauka;

–  na Odsjek za islamsku vjeronauku: kandidati koji su stekli zvanje magistra nauke na studiju religijske pedagogije, pedagogije i srodnih humanističkih i društvenih nauka, po predbolonjskom studijskom programu. Za ove kandidate Vijeće doktorskog studija će donijeti odluku o tretiranju takvih kandidata, odnosno odrediti njihove obaveze na doktorskom studiju;

–  na Odsjek za socijalnu pedagogiju i Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje kandidati koji su završili magistarski studij pedagogije, odgojnih nauka, područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i srodnih društvenih nauka, po predbolonjskom studijskom programu. Za ove kandidate Vijeće doktorskog studija će donijeti odluku o tretiranju takvih kandidata, odnosno odrediti njihove obaveze na doktorskom studiju;

– kandidati koji su diplomirali na fakultetima islamske, religijske ili opće pedagogije, te društvenih i humanističkih nauka na univerzitetima u inostranstvu, a kojima je nostrificirana diploma u Bosni i Hercegovini, te njihov akademski status odgovara statusu magistra struke ili magistra nauka.

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uslovima predviđenim Statutom Univerziteta u Zenici i Pravilima Fakulteta.

Svaki kandidat koji želi upisati studij prilaže molbi kratku biografiju, diplomu o stečenom zvanju magistra nauke i stečenih 300 ECTS bodova, uvjerenje o položenim ispitima sa master studija, uvjerenje o aktivnom poznavanju engleskog, arapskog ili drugog za studij relevantnog stranog jezika, objavljene naučne ili stručne radove, izlaganja sa stručnih ili naučnih skupova na kojima je učestvovao, potvrde o učestvovanju na ljetnim školama ili drugim tečajevima iz religijske, opće, socijalne i predškolske pedagogije, islamske vjeronauke i mektepske nastave, te društvenih i humanističkih nauka, potvrde o učestvovanju ili saradnji na naučnim ili stručnim projektima.

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine i slično) mogu se dobiti u nadležnoj službi Sekretarijata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i na web stranici Fakulteta.

Kontakt telefon 032 / 402-785.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnim prilozima kandidati dostavljaju na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

Prof. Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica

sa naznakom (Prijava za upis na doktorski studij)

 

Konkurs objavljen u listu Avaz dana 07.10.2019.godine