skip to Main Content

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU III CIKLUSA NA DOKTORSKOM STUDIJU IZ TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Na osnovu članova 56., 95., 99. i 100. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 12/22 i Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-4594/23 sa sjednice održane 29.11.2023. godine, objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA NA DOKTORSKOM STUDIJU IZ TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI 

Konkurs/Natječaj za I upisni rok za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa na doktorskom studiju iz tehničkih nauka na Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini traje do 15.02.2024. godine. Upis studenata koji budu primljeni na doktorski studij iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici obavit će se kada bude prijavljeno minimalno pet (5) kandidata. Početak nastave predviđen je od ljetnog semestra akademske 2023/24. godine, odnosno od 26.02.2024. godine.

U prvu godinu u akademskoj 2023/2024. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa na doktorskom studiju iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/24. godini:

R. B. ORGANIZACIONA JEDINICA-FAKULTET Broj studenata-broj nepopunjenih mjesta
Redovni studij Vanredni studij Svega
Finansira osnivač Samofinansirajući
1. FAKULTET INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA, MAŠINSKI FAKULTET I POLITEHNIČKI FAKULTET
Studijski program
1.1. Zajednički studijski program-Doktorski studij iz tehničkih nauka 0 0 15 15
  UKUPNO 0 0 15 15

Studij III (trećeg) ciklusa na Zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici sa modulima: Metalurško inženjerstvo, Inženjerstvo materijala (metalni i nemetalni materijali), Hemijsko inženjerstvo, Konstruisanje i razvoj proizvoda, Metrologija i automatizacija, Obnovljivi izvori energije, Održavanje, Proizvodne tehnologije i sistemi, Građevinarstvo i Softversko inženjerstvo organizuje se u trajanju od tri godine (6 semestara) po Bolonjskom sistemu 4+1+3.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

  • Državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim II (drugim) ciklusom studija (300 ECTS bodova) ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz naučnih područja uključenih studijskih programa prema Pravilniku o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula naučnih ili stručnih zvanja i ekvivalenciji ranije položenih ispita za potrebe nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Zenici.
  • Kandidati, koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inostranstvu, uz prethodno proveden postupak nostrifikacije stečene diplome odnosno postupak priznavanja stečenog obrazovanja u inozemstvu, u skladu sa zakonom.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna Komisija koju imenuje Vijeće studija.

Uslovi upisa:

Pravo na upis na doktorski studij imaju kandidati sa završenim drugim ciklusom studija (300 ECTS kredita) iz naučnog područja doktorskog studija. Na doktorski studij mogu se upisati i kandidati sa završenim master studijem iz srodnih područja tehničkih nauka i naučnog područja prirodnih nauka. S obzirom na stečene kompetencije, Vijeće doktorskog studija može propisati obavezu upisa i polaganja i odgovarajućeg broja relevantnih predmeta za doktorski studij s master studija odabranog smjera. Stečene kompetencije utvrđuju se iz dodatka diplomi, odnosno iz nastavnog plana i programa završenog master studija.

Naučna područja/moduli doktorskog studija:
–    Metalurško inženjerstvo
–    Inženjerstvo materijala (metalni i nemetalni materijali)
–    Hemijsko inženjerstvo
–    Konstruiranje i razvoj proizvoda
–    Metrologija i automatizacija
–    Obnovljivi izvori energije
–    Održavanje
–    Proizvodne tehnologije i sistemi
–    Građevinarstvo
–    Softversko inženjerstvo

Kandidati za upis na modul “Softversko inženjerstvo” dužni su položiti prijemni ispit, pred komisijom koju imenuje Vijeće doktorskog studija. Prijemnim ispitom će se provjeriti sklonost ka naučno-istraživačkom radu i prethodno stečene kompetencije za pohađanje doktorskog studija – kompetencije definirane nastavnim planom i programom I i II ciklusa studijskog programa softverskog inženjerstva. Kandidati koji ne polože prijemni ispit ne mogu se upisati na doktorski studij.

Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra nauka iz odgovarajućih naučnih oblasti/polja prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira doktorski studij, može se priznati odgovarajući broj ECTS kredita u skladu sa studijskim programom, što ustanovljava Vijeće doktorskog studija na osnovu dodatka diplomi ili uvida u nastavni plan i program završenog studija. Kandidatima se može priznati maksimalno 60 (šezdeset) ECTS kredita i pravo upisa u drugu godinu doktorskog studija.

Kandidati koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inostranstvu, stiču pravo učešća na konkursu, uz pružen dokaz o izvršenom priznavanju strane kvalifikacije.

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uslovima predviđenim odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici i ostalih propisa važećih za oblast visokog obrazovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studije završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom studiju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu III (trećeg) ciklusa zajedničkog doktorskog studija iz tehničkih nauka, prilažu sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):

  • biografiju,
  • diplomu i dodatak diplomi II ciklusa studija (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplomu i uvjerenje o položenim ispitima magistarskog studija (za studente koji su završili studij po predbolonjskom sistemu studija),
  • rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine,
  • uvjerenje ili potvrda o poznavanju stranog jezika,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).

Rok prijave na Konkurs je: 15.02.2024. godine.

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine, ostali troškovi studija, Odluke Senata Univerziteta u Zenici o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti, državljani BiH i strani državljani, na III ciklusu doktorskog studija iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini kao i ostale vezane dokumente i informacije) mogu se dobiti u nadležnim službama Univerziteta u Zenici ili na web stranici https://www.fipn.unze.ba/iii-ciklus-studija/.

Kontakt telefon: 032 401 831 (151)

e-mail: adnan.mujkanovic@unze.ba, azra.velic@unze.ba

Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju u Studentsku službu FAKULTETA INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA na sljedeću adresu: 

UNIVERZITET U ZENICI
OJ FAKULTET INŽENJERSTVA I PRIRODNIH NAUKA
Travnička cesta 1
72 000 Zenica
Bosna i Hercegovina 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BH dana 07.12.2023.godine.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search
en_USEN