skip to Main Content

Konkurs za upis studenata

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA

NA UNIVERZITETU U ZENICI

U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI

 

Red.
broj

 

ORGANIZACIONA JEDINICA –

FAKULTET

Broj studenata

redovni studij

 vanredni
studij

 

SVEGA

 finansira Osnivač

samofinansirajući
1. FAKULTET ZA METALURGIJU
I MATERIJALE
Studijski program/Odsjek
Hemijsko inženjerstvo

25

10

/

35

Metalurgija

35

10

/

45

Materijali

45

10

/

55

UKUPNO:

105

30

/

135

2. MAŠINSKI FAKULTET

Strani državljani

Studijski program/Odsjek
Inženjerski dizajn proizvoda

40

10

5

55

Menadžment proizvodnim tehnologijama

40

10

5

55

Inženjerska ekologija

40

10

5

55

Održavanje

40

10

5

55

Mašinstvo (trogodišnji studij)

20

20

/

40

UKUPNO:

180

60

20

260

3. FILOZOFSKI FAKULTET

vanredni studij

Studijski program/Odsjek
Razredna nastava

10

30

/

40

Matematika i informatika

20

20

/

40

Engleski jezik i književnost

10

30

/

40

Njemački jezik i književnost

10

30

/

40

BHS jezik i književnost

10

30

/

40

Turski jezik i književnost

10

30

/

40

Kulturalni studij

10

30

/

40

UKUPNO:

80

200

280

4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program/Odsjek
Menadžment preduzeća

30

50

20

100

Računovodstveni i revizijski menadžment

30

50

20

100

UKUPNO:

60

100

40

200

5. PRAVNI FAKULTET

 

 

 

 

Opći smjer

80

80

80

240

UKUPNO:

80

80

80

240

6. ZDRAVSTVENI FAKULTET

 

 

 

 

Opći smjer

15

45

/

60

UKUPNO:

15

45

/

60

7. POLITEHNIČKI FAKULTET

 

 

 

 

  Studijski program/Odsjek

 

 

 

 

  Građevinarstvo (4+1+3)

80

/

/

80

  Proizvodni biznis  (3+2+3)

20

10

/

30

  UKUPNO:

100

10

/

110

8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

Studijski program/Odsjek
Islamska vjeronauka

10

10

15

35

Socijalna pedagogija

15

20

20

55

Predškolski odgoj i obrazovanje

15

20

20

55

Arapski jezik i književnost

15

5

15

35

UKUPNO:

55

55

70

180

SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8)

675

580

210

1465

SVEUKUPNO (redovni  i redovni samofinansirajući + vanredni)

1255

210

1465

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15),  Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini, broj: 02-38-11443/16 od 09.06.2016. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2217/16 od 16.06.2016.godine, objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI
(PRVI UPISNI ROK)

 

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017.godini traje od 20.juna/ lipnja do 01. jula/ srpnja, 2016. godine.

Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se u terminu od 04.jula/srpnja do 08.jula/srpnja 2016.godineo čemu će fakulteti obavijestiti kandidate na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u prvom upisnom roku obavit će se od
01. septembra/rujna do 12. septembra/rujna 2016.godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2016/2017.godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2016/2017.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja je sastavni dio ovog Konkursa/Natječaja, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:

 • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
 • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku nostrificikacije/ekvivalencije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

2

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen Konkurs/Natječaj (drugi upisni rok) početkom septembra/rujna 2016.godine.

Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na sljedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI

O.J.ZDRAVSTVENI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1

UNIVERZITET U ZENICI

O.J. POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)

UNIVERZITET U ZENICI

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15

 

 

 

UNIVERZITET U ZENICI

– SENAT –

Broj:01-02-1-1349/16
Dana: 30.03.2016.godine

Na osnovu članova 53. i 96. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine» Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09, 9/13 i 13/13) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerzitet u Zenici, na svojoj 03/16 sjednici održanoj 30.03.2016.godine, donosi

ODLUKU O KRITERIJIMA I MJERILIMA
ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA
ZA UPIS U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici.

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji:

 1. Na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita, na osnovu:
  • općeg uspjeha,
  • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu,
  • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta releventnih za određeni studij, i
  • posebnog priznanja «Učenik generacije».

 

 1. Na fakultetima na kojima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:
  • općeg uspjeha,
  • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij,
  • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij, i
  • posebnog priznanja «Učenik generacije».

Član 3.

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 40, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na jednu decimalu pomnoži sa 8.

Član 4.

Broj bodova po osnovu uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz predmeta značajnih za odgovarajući studij po odsjecima pomnoži sa 4.

Član 5.

Vrednovanje rezultata po osnovu uspjeha postignutog na prijemnom ispitu kao i spisak predmeta značajnih za odgovarajući studij iz kojih se polaže prijemni ispit po odsjecima i način bodovanja po ovom osnovu fakulteti će istaći na svojim oglasnim pločama, pri čemu maksimalan broj bodova koje kandidat može postići po ovom osnovu iznosi 40.

Član 6.

Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto……….3 boda
 • za osvojeno drugo mjesto……..2 boda i
 • za osvojeno treće mjesto……….1 bod

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou/razini Federacije BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto………4 boda
 • za osvojeno drugo mjesto…….3 boda i
 • za osvojeno treće mjesto………2 boda

Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno prvo mjesto………5 bodova
 • za osvojeno drugo mjesto…….4 boda i
 • za osvojeno treće mjesto………3 boda.

Ukupan broj bodova koje kandidat dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10, a formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou/razini Kantona, Federacije BiH i BiH i to iz predmeta matematika, fizika, strani jezik, informatika. Za tehničke fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom «Smotra tehničkog stvaralaštva» koje je organiziralo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.

Član 7.

Kandidat koji je nosilac posebnog priznanja «Učenik generacije» upisuje se na željeni fakultet, bez ikakvih prethodnih uslova.

Član 8.

Na fakultete Univerziteta u Zenici mogu se upisati oni kandidati koji na odgovarajućem prijemnom ispitu ostvare najmanje 50% bodova.

Član 9.

Postupak provođenja ove Odluke vrši komisija koju imenuje dekan fakulteta.
Na fakultetima na kojima se polaže prijemni ispit, komisija je dužna da obezbijedi tajnost ispitnog materijala i druge relevantne dokumentacije.
Nakon zbrajanja bodova za svakog kandidata pojedinačno po svim osnovama iz ove Odluke komisija sačinjava rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava je na oglasnoj ploči nakon što je usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu/Natječaju.
Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Naučno-nastavno vijeće fakulteta je dužno da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata.
Odluka Naučno-nastavnog vijeća je konačna.

Član 10.

Fakulteti koji u prvom konkursnom/najtečajnom roku ne prime planirani broj kandidata, provest će drugi konkursni/natječajni rok u septembru/rujnu tekuće godine.

Član 11.

Kandidati koji u skladu sa ovim Konkursom/Natječajem budu primljeni na fakultete za upis u prvu godinu studija, pored predatih dokumenata podnose:

  • upisni, semestralni list i ŠV obrazac,
  • upisnicu-indeks,
  • podatke o zdravstvenom stanju-ljekarsko usvjerenje.

 

U akademskoj 2016/2017.godini studenti participiraju u troškovima studija u skladu sa Odlukom o upisu studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na fakultete Univerziteta u Zenici, kao i troškova participacije studija za ostale godine studija.

Član 12.

Detalji o mjestu i vremenu predaje dokumenata za upis, kao i druge relevantne informacije, bit će objavljene na oglasnim pločama fakulteta.

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN