skip to Main Content

Konkurs za smještaj studenata u Studentskom centru

                                                                                                                                                               
Na osnovu člana 51. tačka m) Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 19. stav (2) alineja 13) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (”Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05, 11/06, 06/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13) i člana 57. stav (1) tačka o) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), a u skladu s Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici o raspisivanju Konkursa/Natječaja za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini, broj: 01-01-1-1672/16 od 26.04.2016. godine, Univerzitet u Zenici, raspisuje

KONKURS/NATJEČAJ

za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

I

Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini vrši prijem 220 studenata na smještaj i ishranu, državljana BiH i stranih državljana, u statusu redovnih studenata fakultetâ Univerziteta u Zenici, od kojih brucoša-studenata prve godine do 35%, a prema utvrđenim kriterijima.

II

Pravo na smještaj i ishranu imaju studenti čije je mjesto prebivališta, odnosno boravišta, udaljeno od Zenice najmanje 20 km.

III

Učesnici Konkursa/Natječaja iz tačke I i II obavezni su dostaviti:

 1. Prijavu za prijem u Studentski centar (obrazac prijave nabavlja se u Studentskom centru),
 2. Uvjerenje visokoškolske ustanove da je redovan student s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili ovjerena kopija indeksa sa ocjenama – novoupisani studenti podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva iz IV razreda,
 3. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) i primanja po članu domaćinstva (materijalni cenzus) po osnovu:
  • plaća, penzija i druge prinadležnosti (prosječno zadnja tri mjeseca),    
  • potvrda od zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja,
 4. Potvrda o mjestu stalnog boravka i kopija lične karte (za strane državljane kopija pasoša),
 5. Opću uplatnicu na iznos od 10,00 KM za troškove obrade podataka (uplata na JRT Zeničko-dobojskog kantona broj 1340100000001672 otvoren kod Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica, općina 103, budžetska organizacija 2204010, s pozivom na broj: 4810010048 i s naznakom vrste prihoda 722631.
 6. Ovjerena garancija o preuzimanju obaveza nastalih po osnovu korištenja Studentskog centra (obrazac garancije nabavlja se u Studentskom centru).
 7. Učesnici Konkursa/Natječaja koji po osnovu određenog statusa, pripadnosti određenoj populaciji ili po drugom osnovu, u skladu s utvrđenim kriterijima, ostvaruju dodatne bodove iste dokazuju dostavljanjem:

 8. Potvrde-uvjerenja o osvojenim nagradama u nastavnim i sportskim takmičenjima (na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima),
 9. Potvrde o stepenu invalidnosti (lične, roditelja i staratelja),
 10. Potvrde o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže porodice,
 11. Potvrde o logoraškom statusu, ličnom ili roditelja, odnosno staratelja (izdata od Međunarodnog Crvenog krsta),
 12. Potvrde o učešću u OS RBiH roditelja (provedeno vrijeme),
 13. Potvrda od nadležne institucije o izbjegličkom (raseljeničkom) statusu.

 

Studenti strani državljani-učesnici Konkursa dužni su dostaviti dokumenta iz tačke III pod rednim brojem: 1, 2, 4, 5, 6.
Navedena dokumenta moraju biti izdata od nadležnih institucija, odnosno organa (original ili ovjerena kopija) i ne smiju biti starija od 6 mjeseci.
Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

IV

Rangiranje kanditata obavit će komisija za prijem na osnovu utvrđenih kriterija i zbrajanja ukupnog broja bodova dobivenih iz dostavljenih podataka i dokumenata koja se traže ovim Konkursom/Natječajem.
Rang lista studenata bit će objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Univerziteta u Zenici.
Prilikom sklapanja ugovora o korištenju smještaja i ishrane studenti su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje o podobnosti za kolektivno stanovanje i obavezni su se besplatno uslikati u upravi Centra.

V

Novoupisani studenti – brucoši obavezni su dostaviti potvrdu o upisu na fakultet prilikom zaduživanja u Studentski centar.
Studenti starijih godina studija koji su privremeno primljeni po Konkursu/Natječaju u Studentski centar na smještaj i ishranu ranijih akademskih godina obavezni su konkurisati i dostaviti potvrdu o upisu na fakultet u akademskoj 2016/2017. godini najkasnije do 01.11.2016. godine radi regulisanja smještaja, jer u protivnom gube pravo na smještaj.

VI

Konkurs/Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u javnom glasilu, a u slučaju nedovoljnog broja primljenih kandidata bit će objavljen naknadni Konkurs/Natječaj početkom septembra/rujna 2016. godine.

Prijave na Konkurs/Natječaj mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU UNIVERZITET U ZENICI
OJ STUDENTSKI CENTAR
Ul. Crkvice br.50, Zenica

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search