fbpx
skip to Main Content

Konkursi za osoblje zaključno sa 14.10.2015. godine

UNIVERZITET U ZENICI
Univerzitet u Zenici objavljuje

ISPRAVKU

teksta Konkursa za izbor prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici, objavljenog u dnevnom listu «Oslobođenje» od 12.10.2015.godine, tako da uvodni dio teksta koji glasi:

«Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, o raspisivanju Konkursa za izbor prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2911/15 od 30.09.2015. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje»

zamjenjuje se tekstom koji glasi:

«Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, o raspisivanju Konkursa za izbor prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2911/15 od 30.09.2015. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje»

Ostale dio teksta Konkursa ostaje nepromijenjen.

Ispravka Konkursa objavljena u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 14.10.2015.godine

 


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, o raspisivanju Konkursa za izbor prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2911/15 od 30.09.2015. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici

I

Raspisuje se Konkurs za izbor prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici.

II

Za prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv kandidata za prorektora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom prorektora,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom prorektora.

Pored opštih uslova predviđenih Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:
1.  da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava zakonske uslove,
2.   da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
3.   da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom
      političkom partijom.

III

Prorektor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
Informacije o djelokrugu rada prorektora dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

IV

Za vrijeme trajanja mandata, funkciju prorektora može obavljati kandidat za prorektora koji je u radno-pravnom statusu na Univerzitetu s punim radnim vremenom.

V

Uz prijavu kandidati za prorektora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. opštih uslova,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka  2. opštih uslova,
 4. Odluku o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora, u skladu s tačkom II podtačka 1. posebnih uslova,
 5. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom II podtačka 2. posebnih uslova,
 6. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane sa političkom partijom, u skladu s tačkom II podtačka 3. posebnih uslova,
 7. Potvrda organizacione jedinice Univerziteta u Zenici o radno-pravnom statusu na Univerzitetu s punim radnim vremenom (za kandidate koji su u radno-pravnom statusu na Univerzitetu s punim radnim vremenom)  ili izjava, ovjerena kod nadležnog organa, o namjeri uspostavljanja radno-pravnog statusa na Univerzitetu s punim radnim vremenom (za kandidate koji nisu u radno-pravnom statusu na Univerzitetu s punim radnim vremenom), u skladu s tačkom IV Konkursa.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs i kraću Biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.
 

VI

Kandidat koji bude izabran odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor prorektora Univerziteta u Zenici potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom II podtačka 3. opštih uslova i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu s tačkom II podtačka  4. opštih uslova Konkursa.
Navedene  potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VII

Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijava na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor prorektora Univerziteta u Zenici s naznakom prorektorske funkcije)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 12.10.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2906/15 od 30.09.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FILOZOFSKI FAKULTET 

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Književnost                                                                             2 izvršioca

EKONOMSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-izbor u više zvanje)

za naučnu oblast Finansije                                                                                        1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-izbor u više zvanje)

za naučnu oblast Računovodstvo i revizija                                                               1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Elektrotehnika, elektronika i električne mašine                                         1 izvršilac

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučno polje: Fizika                                                                                                         1 izvršilac

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje)

za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika                                                   1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za nastavne predmete Ustavno pravo I i Ustavno pravo II                                        1 izvršilac

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje- bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Socijalna pedagogija                                                                                  1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje – bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Arapska književnost                                                                                  1 izvršilac
 
                                                          
USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 05.10.2015.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2328/15 od 01.07.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast B/H/S jezik                                                                                    1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Pedagogija                                                                               1 izvršilac
Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast B/H/S jezik                                                                                    1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmete: Metodika vannastavnih aktivnosti i
Rad u kombinovanom odjeljenju                                                                              1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Algebra                                                                                   1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike                                                 1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Računarske nauke                                                                              1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Računarsko programiranje                                                                  1 izvršilac

EKONOMSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja ranog odnosa)

za naučnu oblast Menadžment i organizacija                                                            2 izvršioca

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Menadžment i organizacija                                                            2 izvršioca

 • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Marketing                                                                                      1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Mjerenja u mašinstvu                                                                                1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Mehanike                                                                                       3 izvršioca

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje)

za naučnu oblast Pedagogija                                                                                     1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast BHS jezik                                                                                      1 izvršilac

                                                          
USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 31.08.2015.godine

 

 

 

 


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu člana 69. stav (4) tačka b) i člana 71. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13 i 13/13) i člana 21.e stav (6) alineja 2. i člana 21.g stav (3) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), a u vezi sa članovima 145. stav (1) tačka h), 150. stav (1), 153. i 155. stav (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) broj: 01-101-701-1890/14 od 13.06.2014.godine, te Odluke Naučnog vijeća O.J. Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici broj: 481-82/2015-MH od  07.04.2015.godine, ponovo se raspisuje

KONKURS
za izbor direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“
Univerziteta u Zenici

I

Za direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:
          1.  da je državljanin Bosne i Hercegovine;
          2.  da je stariji od 18 godina;
          3.  da se protiv kandidata za direktora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i
               privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora;
     4.  da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s
         funkcijom direktora.

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

 1. da ima naučni stepen doktora nauka i izbor u jedno od naučno-nastavnih zvanja  (redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta), odnosno naučnih zvanja              (naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika) koji ispunjava   uslove utvrđene Zakonom, Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnikom o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,

      odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

 1. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 2. da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije koja je povezana sa nekom političkom partijom.

II

Direktor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Informacije o djelokrugu rada Direktora dostupne su na web stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut (Prečišćeni tekst).

 

III

Za direktora može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Metalurškog instituta za mandatni period.

 

IV

Uz prijavu na Konkurs kandidat za direktora dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom I podtačka 1. opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom I podtačka 2. opštih uslova;
 1. Diplomu o naučnom stepenu doktora nauka i Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora,  vanrednog profesora ili docenta, odnosno naučno zvanje naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja ili naučnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13 i 13/13), Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/99), odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom I podtačka 1. posebnih uslova;
 2. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu Izjavu kandidata, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu sa tačkom I podtačka 2. posebnih uslova;
 3. Uvjerenje (potvrdu) o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom I podtačka 3. posebnih uslova;
 4. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije  povezane s nekom političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom I podtačka 4. posebnih uslova;
 5. Program rada i razvoja Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici za mandatni period u skladu s tačkom III Konkursa.

V

Dokumenti navedeni u prethodnoj tački moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja mora biti dostavljen i u elektronskoj verziji (na CD-u).

Ukoliko je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inozemstvu kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. Ovjerena kopija rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju diplome stečene u inozemstvu, ne može biti starija od  3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs, Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Metalurškog instituta za mandatni period, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

VI

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj Program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučnog vijeća Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici.

VII

Kandidat koji bude izabran Odlukom Naučnog vijeća Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučnog vijeća Metalurškog instituta dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, uvjerenja/potvrde nadležnih sudova u skladu sa tačkom I podtačka 3. opštih uslova, kao i uvjerenje/potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa tačkom I podtačka 4. opštih uslova Konkursa.
Navedena uvjerenja/potvrde, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VIII

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijava na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
s naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor
direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 19.06.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1901/15 od 27.05.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za oblast: «Tehničke nauke», polje: «Metalurgija», grana: «Procesna metalurija» (Metalurgija neželjeznih metala i ljevarstvo)                                                             1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za oblast: «Tehničke nauke», polje:»Materijali», grana: «Nemetalni materijali»                   1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent ili viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Inženjerstvo zaštite okoliša                                                    2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje asistent ili viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Upravljanje otpadnim materijalima                                        1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent ili viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Automatizacija i robotika                                                                   2 izvršioca

PRAVNI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete: «Sociologija sa sociologijom prava» i
  «Metodologija društvenih i pravnih nauka»                                                              1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 03.06.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET
-Naučno-nastavno vijeće-

Broj: 06-200-020-0228/15
Zenica, 26.03.2015. godine

Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 06/09, 9/13 i 13/13), člana 21.b stav (6) alineja 4. i člana 21.d stav 3. i 4. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13) i članova 114. i 122. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Odluke Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-200-001-0227/15 od 26.03.2015. godine, Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerzitet u Zenici,  raspisuje

K O N K U R S
za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

I

Za dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima  političke partije ili neke organizacije povezane s političkom partijom.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: 

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09, 09/13 i 13/13) i odredbama Statuta Univerziteta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 5. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova; 
 6. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

    
Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u).
Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs, Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

V

Kandidat koji bude izabran Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom c) opštih uslova i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu d) opštih uslova Konkursa.
Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

VI

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut (Prečišćeni tekst).
Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za  konkursnu Komisiju za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 20.05.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1662/15 od 29.04.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

EKONOMSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-sa zasnivanjem radnog odnosa) za naučnu oblast: Finansije                                                                                       1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: Marketing                                                                                     1 izvršilac

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje) za užu naučnu oblast: Državno i međunarodno javno pravo                                    1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Građansko pravo                                                                               2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Građansko pravo                                                                                2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Državno i međunarodno javno pravo                                    1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Državno i međunarodno javno pravo i
  nastavni predmet: Ekonomske osnove države i prava                                                          1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Državno i međunarodno javno pravo                                    2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu načnu oblast: Krivično pravo                                                                         2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: Historija države i prava                                                                      1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Unutrašnji transport, Proizvodni sistemi,
  Projektovanje tehnoloških postupaka, CIM tehnologije                                                        1 izvršilac
 • Nastavnik u sva nastavnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Uspješnost održavanja,  Metode identifikacije srukture i stanja sistema          3 izvršioca
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Tehnologije montaže i demontaže,  
  Projektovanje tehničkih sistema za održavanje                                                                     2 izvršioca
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Održavanje motornih vozila,
  Upravljanje rezervnim dijelovima i meterijalima održavanja, Upravljanje rizicima   1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Metode regeneracije i modifikacije,
  Održavanje građevinskih mašina                                                                              1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Unutrašnji trensport, Proizvodni sistemi,
  Projektovanje tehnoloških postupaka, CIM tehnologije                                                        2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: Inženjerski dizajn, CAD i CAE tehnologije                                              1 izvršilac

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet: Vizuelna kultura                                                                                    1 izvršilac

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Osnove ekologije u ranom odgoju i
  Odgoj za održivi razvoj na otvorenim prostorima                                                     1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: Kiraet i kur'anske znanosti                                                            1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje) za naučnu oblast: BHS jezik                                                                                     1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.05.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1663/15 od 29.04.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika
na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici

 

Raspisuje se Javni Konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, u naučno-nastavno zvanje:

POLITEHNIČKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (sa 20% radnog vremena) za predmet: Organizacija i ekonomika                                                                                  1 izvršilac

Uz prijavu kandidati obavezno prilažu: kraću biografiju (kontakt telefon i adresu prebivališta), odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje docent za gore navedeni predmet, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih i stručnih radva iz oblasti izbora, objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidati su obavezani dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa.
Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.
Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
Ulica Fakultetska 3., 72000 Zenica
s naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa naznakom fakulteta i predmeta na koji se konkuriše –
NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.05.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI 
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-1665/15 od 29.04.2015.godine Univerzitet u Zenici objavljuje 

K O N K U R S
za izbor u naučna i istraživačka zvanja na O.J. Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici

– Naučni saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Mašinstvo, grana Konstrukcije i CAD tehnologije, 1 izvršilac
– Istraživač saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Metalurgija, grana Mehanička metalurgija, 1 izvršilac
– Istraživač saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Metalurgija, grana Procesna metalurgija, 1 izvršilac
– Istraživač saradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Materijali, grana Metalni materijali, 1 izvršilac
– Viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Materijali, grana Metalni materijali, 1 izvršilac
– Viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Mašinstvo, grana Automatizacija i metrologija, 1 izvršilac
– Viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Materijali, grana Nemetalni materijali, 3 izvršioca
– Viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Inžinjering i tehnologija, grana Inžinjering životne sredine, 1 izvršilac
– Viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Hemijsko inženjerstvo, grana Proizvodno hemijsko inženjerstvo, 1 izvršilac
– Asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Inžinjering i tehnologija, grana Inžinjering životne sredine, 1 izvršilac
– Asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Prirodne nauke – polje Hemija, grana Analitička hemija, 1 izvršilac               
– Asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Tehničke nauke – polje Inžinjering i tehnologija, grana Biotehnologija životne sredine; bioremedijacija, 1 izvršilac

Uslovi za izbor u naučna i istraživačka zvanja utvrđeni su odredbama članova 21. i 23. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/99), članovima 320. i 321. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i članovima 6. i 7. Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici. Pogledati na WEB stranici www.unze.ba
Uz prijavu za izbor u naučno zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, diplomu o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim monografijama odnosno rezultati vlastitih istraživanja u primjeni, priznati u naučnoj javnosti (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), te izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u istraživačko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, diplomu o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog /magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi – kopija stranice iz zbornika radova), dokaz o pokazanoj sklonosti za naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Konkursa. Kandidat je dužan potpisati prijavu i biografiju.
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje. 
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom 
(Prijava na Konkurs za izbor naučnika i istraživača sa naznakom naučne oblasti na koju se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.05.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-3902/14 od 24.12.2014.godine, broj: 01-02-1-1280/15 od 26.03.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Nastavnik

 • Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa) za oblast: «Tehničke nauke», polje: «Metalurgija», grana: «Procesna metalurgija»   1 izvršilac
 • Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa) za naučne oblasti: «Fizika» i «Primijenjena fizika»                                                  1 izvršilac

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa) za nastavni predmet: «Epidemiologija»                                                                                1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa) za naučnu oblast: «Upravljanje otpadnim materijalom»
  i predmet: «Rudarska tehnologija»                                                                            1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa) za naučnu oblast: «Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima                              
              i kvalitetom»                                                                                                             2 izvršioca

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavni                  

 • Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa) Za predmete: „Metodika nastave likovne kulture I”
  i „Metodika nastave likovne kulture II”                                                                                1 izvršilac       

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba
Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» 01.04.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-0718/15 od 25.02.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Engleski jezik”                                                                                  1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Informacijski menadžment”                                                  1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (izbor u više zvanje-napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast „Engleski jezik”                                                                                  2 izvršioca

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastanvik u zvanje vanredni profesor (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: „Hirurgija sa njegom” i „Hirurgija sa njegom II”                                              1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Epidemiologija”                                                                                    1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: „Medicinska psihologija i psihopatologija” i „Neurologija sa njegom II”                                                                                       1 izršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet: „Zdravstveni menadžment”                                                                               1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmet: „Mikrobiologija i imunologija”                                                              1 izvršilac
za predmet: „Načela zdravstvene njege sa historijom”                                                          2 izvršioca
za predmet: „Hirurgija sa njegom”                                                                            1 izvršilac
za predmet: „Zdravstveni menadžment”                                                                               1 izvršilac

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: „Tehničke nauke”, polje: „Metalurgija”, grana: „Procesna metalurgija” i predmet: „Livovi na bazi željeza”                                                                           1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (izbor u više zvanje-napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast: „Primijenjena matematika”                                                    1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za oblast: „Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom”                       1 izvršilac
                         

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-0719/15 od 25.02.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u listu «Oslobođenje» dana 09.10.2014.godine, u dijelu kako slijedi:

MAŠINSKI FAKULTET

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast «Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom»           1 izvršilac

Ispravka dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u listu «Oslobođenje» dana 03.02.2015.godine u dijelu kako slijedi:

MAŠINSKI FAKULTET

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: «Inženjerski dizajn, CAD/CAE tehnologije» u dijelu brojne oznake izvršioca
  umjesto 1 izvršilac treba da stoji 2 izvršioca

KONKURS, PONIŠTENJE I ISPRAVKA DIJELA KONKURSA ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA OBJAVLJENO U DNEVNOM LISTU «OSLOBOĐENEJ» DANA 03.03.2015.GODINE


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu člana 69. stav (4) tačka b) i člana 71. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13 i 13/13) i člana 21.e stav (6) alineja 2. i člana 21.g stav (3) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), a u vezi sa članovima 145. stav (1) tačka h), 150. stav (1), 153. i 155. stav (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) broj:01-101-701-1890/14 od 13.06.2014.godine, te Odluke Naučnog vijeća O.J. Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici broj: 1490-82/2014-MH od 22.12.2014.godine, ponovo se raspisuje

KONKURS
za izbor direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“
Univerziteta u Zenici

 

I

Za direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:
          1.  da je državljanin Bosne i Hercegovine;
          2.  da je stariji od 18 godina;
          3.  da se protiv kandidata za direktora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i
               privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora;
     4.  da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s
         funkcijom direktora.

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

 1. da ima naučni stepen doktora nauka i izbor u jedno od naučno-nastavnih zvanja  (redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta), odnosno naučnih zvanja              (naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika) koji ispunjava   uslove utvrđene Zakonom, Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnikom o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,

      odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

 1. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 2. da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije koja je povezana sa nekom političkom partijom.

II

Direktor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Informacije o djelokrugu rada Direktora dostupne su na web stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut (Prečišćeni tekst).

III

Za direktora može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Metalurškog instituta za mandatni period.

IV

Uz prijavu na Konkurs kandidat za direktora dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom I podtačka 1. opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom I podtačka 2. opštih uslova;
 1. Diplomu o naučnom stepenu doktora nauka i Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora,  vanrednog profesora ili docenta, odnosno naučno zvanje naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja ili naučnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13 i 13/13), Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/99), odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom I podtačka 1. posebnih uslova;
 2. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu Izjavu kandidata, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu sa tačkom I podtačka 2. posebnih uslova;
 3. Uvjerenje (potvrdu) o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom I podtačka 3. posebnih uslova;
 4. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije  povezane s nekom političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom I podtačka 4. posebnih uslova;
 5. Program rada i razvoja Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici za mandatni period  u skladu s tačkom III Konkursa.

V

Dokumenti navedeni u prethodnoj tački moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja mora biti dostavljen i u elektronskoj verziji (na CD-u).

Ukoliko je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inozemstvu kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. Ovjerena kopija rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju diplome stečene u inozemstvu, ne može biti starija od  3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs, Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Metalurškog instituta za mandatni period, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.
VI

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj Program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučnog vijeća Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici.
VII

Kandidat koji bude izabran Odlukom Naučnog vijeća Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučnog vijeća Metalurškog instituta dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, uvjerenja/potvrde nadležnih sudova u skladu sa tačkom I podtačka 3. opštih uslova, kao i uvjerenje/potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa tačkom I podtačka 4. opštih uslova Konkursa.
Navedena uvjerenja/potvrde, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VIII

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijava na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
s naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor
direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 09.02.105.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-0392/15 od 28.01.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)za predmet: „Hidrotehnički objekti i sistemi”                                                            1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje) za naučnu oblast: „Metodika konstruiranja, CAD/CAE i PDM/PLM tehnologije”     1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent ili viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)za naučnu oblast: „Inženjerski dizajn, CAD/CAE tehnologije”                                             1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)za naučnu oblast: „Mjerenja u mašinstvu”                                                                1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba
Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 03.02.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, o raspisivanju Konkursa za izbor prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-4-3792/14 od 17.12.2014. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta
Univerziteta u Zenici

I

Raspisuje se Konkurs za izbor prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici.

II

Za prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv kandidata za prorektora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom prorektora,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom prorektora.

Pored opštih uslova predviđenih Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:
1.  da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava zakonske uslove,
2.   da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
3.   da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom
      političkom partijom.

III

Prorektor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
Informacije o djelokrugu rada prorektora dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

IV

Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, prorektor uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu s punim radnim vremenom, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog organa.

V

Uz prijavu kandidati za prorektora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. opštih uslova,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka  2. opštih uslova,
 4. Odluku o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora, u skladu s tačkom II podtačka 1. posebnih uslova,
 5. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom II podtačka 2. posebnih uslova,
 6. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane sa političkom partijom, u skladu s tačkom II podtačka 3. posebnih uslova,
 7. Izjava ovjerena kod nadležnog organa o namjeri uspostavljanja radno-pravnog statusa na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, ukoliko kandidat nije u navedenom statusu, u skladu s tačkom IV Konkursa.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs i kraću Biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.
 

VI

Kandidat koji bude izabran odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor prorektora Univerziteta u Zenici potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom II podtačka 3. opštih uslova i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu s tačkom II podtačka  4. opštih uslova Konkursa.
Navedene  potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VII

Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijava na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor prorektora Univerziteta u Zenici s naznakom prorektorske funkcije)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 05.01.2015.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-3468/14 od 26.11.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavni predmet Neorganska tehnologija II                                                                     1 izvršilac

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavni predmet Kulturna politika                                                                                  1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete: Rod i kultura, Kultura i identitet, Uvod u kulturalne teorije
  i Savremene kulturalne teorije                                                                                              1 izvršilac

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje)za užu naučnu oblast Građansko pravo                                                                                1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje) za užu naučnu oblast Građansko pravo                                                                                1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Tehnologije demontaže i montaže                                                                      1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba
Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u listu «Oslobođenje» dana 28.11.2014.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-3149/14 od 29.10.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Osmanski jezik         1 izvršilac

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Pedijatrija sa njegom i Pedijatrija sa njegom II            1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Ginekologija i akušerstvo sa njegom i Ginekologija i akušerstvo sa njegom II          1 izvršilac

EKONOMSKI FAKULTET
Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje – izbor u više zvanje) za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika          1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u isto zvanje – reizbor) za predmet Tjelesni odgoj          1 izvršilac

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Metodika nastave islamske vjeronauke           1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba
Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 06.11.2014.godine


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu člana 69. stav (4) tačka b) i člana 71. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13 i 13/13) i člana 21.e stav (6) alineja 2. i člana 21.g stav (3) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), a u vezi sa članovima 145. stav (1) tačka h), 150. stav (1), 152. stav (1) i 153. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) broj:01-101-701-1890/14 od 13.06.2014.godine, te Odluke Naučnog vijeća O.J. Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici broj: 1230-82/2014-MH od 27.10.2014.godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“
Univerziteta u Zenici

 

I

Za direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:
          1.  da je državljanin Bosne i Hercegovine;
          2.  da je stariji od 18 godina;
          3.  da se protiv kandidata za direktora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i
               privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora;
     4.  da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s
         funkcijom direktora.

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:

 1. da ima naučni stepen doktora nauka i izbor u jedno od naučno-nastavnih zvanja  (redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta), odnosno naučnih zvanja              (naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika) koji ispunjava   uslove utvrđene Zakonom, Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnikom o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,

      odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;

 1. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 2. da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije koja je povezana sa nekom političkom partijom.

II

Direktor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Informacije o djelokrugu rada Direktora dostupne su na web stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut (Prečišćeni tekst).

III

Za direktora može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Metalurškog instituta za mandatni period.

 

IV

Uz prijavu na Konkurs kandidat za direktora dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom I podtačka 1. opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom I podtačka 2. opštih uslova;
 1. Diplomu o naučnom stepenu doktora nauka i Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora,  vanrednog profesora ili docenta, odnosno naučno zvanje naučnog savjetnika, višeg naučnog saradnika ili naučnog saradnika, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja ili naučnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13 i 13/13), Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/99), odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom I podtačka 1. posebnih uslova;
 2. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu Izjavu kandidata, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu sa tačkom I podtačka 2. posebnih uslova;
 3. Uvjerenje (potvrdu) o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom I podtačka 3. posebnih uslova;
 4. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije  povezane s nekom političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom I podtačka 4. posebnih uslova;
 5. Program rada i razvoja Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici za mandatni period  u skladu s tačkom III Konkursa.

V

Dokumenti navedeni u prethodnoj tački moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja mora biti dostavljen i u elektronskoj verziji (na CD-u).

Ukoliko je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inozemstvu kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. Ovjerena kopija rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju diplome stečene u inozemstvu, ne može biti starija od  3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs, Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Metalurškog instituta za mandatni period, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

VI

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj Program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučnog vijeća Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici.

VII

Kandidat koji bude izabran Odlukom Naučnog vijeća Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučnog vijeća Metalurškog instituta dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, uvjerenja/potvrde nadležnih sudova u skladu sa tačkom I podtačka 3. opštih uslova, kao i uvjerenje/potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa tačkom I podtačka 4. opštih uslova Konkursa.
Navedena uvjerenja/potvrde, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VIII

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijava na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
s naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor
direktora Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 30.10.2014.godine.


UNIVERZITET U ZENICI 
Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 06/09, 9/13 i 13/13), člana 21.b stav (6) alineja 4.  i člana 21. d stav (3) i (4) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), a u vezi sa članovima 114., 121. stav (1) i 122. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) broj: 01-101-701-1890/14 od 13.06.2014.godine, te Odluke Naučno-nastavnog vijeće  Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-0171/14.  od 08. 10. 2014. godine,   raspisuje se

K O N K U R S
za izbor dekana  Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Zenici

I

Za dekana  Filozofskog fakulteta  Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je stariji od 18 godina
c)
da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
d)
da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana. 

II
Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
b)
da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
c)
da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
d)
da nema funkciju u izvršnim organima  političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

III

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

IV

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: 
1.Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
2.Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova;
3.Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
4.Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09, 9/13 i 13/13) i odredbama Statuta Univerziteta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
5.Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova; 
6.Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
7.Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
8.Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u).

V

Dokumenti navedeni u prethodnoj tački moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u).
Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs, Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Faklteta za mandatni period.

VI

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća  Filozofskog fakulteta  Univerziteta u Zenici.

VII
Kandidat koji bude izabran Odlukom  Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta  dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor dekana   potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom c) opštih uslova kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu s tačkom d) opštih uslova Konkursa.
Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
                                                                      

VIII

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut (Prečišćeni tekst).
Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI

(Za  konkursnu Komisiju za izbor dekana Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Zenici)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 22.10.2014.godine
.


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, o raspisivanju Konkursa za izbor prorektora Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-309-2776/14 od 01.10.2014. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor prorektora Univerziteta u Zenici

I

Raspisuje se Konkurs za izbor prorektora Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

 1. Prorektor za nastavu i studentska pitanja,
 2. Prorektor za naučno-istraživački rad, i
 3. Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta.

II
Za prorektora Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv kandidata za prorektora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom prorektora,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom prorektora.

Pored opštih uslova predviđenih Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), kandidat treba da ispunjava sljedeće posebne uslove:
1.  da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava zakonske uslove,
2.   da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik,
3.   da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom
      političkom partijom.

III
Prorektor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.
Informacije o djelokrugu rada prorektora dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

IV
Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, prorektor uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu s punim radnim vremenom, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog organa.

V
Uz prijavu kandidati za prorektora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. opštih uslova,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka  2. opštih uslova,
 4. Odluku o izboru u zvanje redovnog ili vanrednog profesora, u skladu s tačkom II podtačka 1. posebnih uslova,
 5. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom II podtačka 2. posebnih uslova,
 6. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane sa političkom partijom, u skladu s tačkom II podtačka 3. posebnih uslova,
 7. Izjava ovjerena kod nadležnog organa o namjeri uspostavljanja radno-pravnog statusa na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, ukoliko kandidat nije u navedenom statusu, u skladu s tačkom IV Konkursa.

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs i kraću Biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.
 
VI
Kandidat koji bude izabran odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor prorektora Univerziteta u Zenici potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom II podtačka 3. opštih uslova i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu s tačkom II podtačka  4. opštih uslova Konkursa.
Navedene  potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VII
Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

NAPOMENA: Kandidat se jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima u zatvorenoj koverti može prijaviti samo na jednu poziciju prorektora. Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije prorektora  obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se neurednom.

Prijava na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol rektorata Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor prorektora Univerziteta u Zenici s naznakom prorektorske funkcije)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 14.10.2014.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-2778/14 od 01.10.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

 

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom   1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje)

za užu naučnu oblast Metodika inženjerskog dizajna                                                1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje)

iz područja Tehničkih nauka, oblast Proizvodno mašinstvo,
uža naučna oblast Tehnologije, mašine i alati za obradu deformisanjem                              1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje)

iz područja Teničkih nauka, uža naučna oblast Inženjerstvo zaštite okoliša             1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmete: Upravljanje opasnim otpadom i Ekološke osnove održivog razvoja                1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Održavanje                                                                                    1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Održavanje                                                                                    3 izvršioca
Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Proizvodni sistetmi                                                                        1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom   1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmet Rudarske mašine II                                                                                 1 izvršilac

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmete: «Hirurgija sa njegom» i «Hirurgija sa njegom II»                                             2 izvršioca

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmet «Onkologija sa njegom»                                                                         1 izvršilac
za predmete: «Urgentna medicina» i «Urgentna medicina sa njegom»                                 1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmet «Palijativna njega»                                                                                             1 izvršilac

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmete: Analiza I, Analiza II i Analiza III                                                                     1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za predmete: Umjetnost i kultura i Povijest evropske umjetnosti                                          2 izvršioca

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje) za predmet: «Pravo Evropske unije»                                                                         1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje) za užu naučnu oblast «Državno i međunarodno javno pravo»                                             1 izvršilac

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastvnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Psihologija                                                                                     1 izvršilac                                                                                                                            

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba
Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u listu «Oslobođenje» dana 09.10.2014.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-2778/14 od 01.10.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu «Oslobođenje» 03.04.2013.godine, kako slijedi:

MAŠINSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje)

za predmet Rudarske mašine II                                                                     1 izvršilac

 

Poništenje dijela Konkursa objavljeno u listu «Oslobođenje» dana 09.10.2014.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-2814/14 od 01.10.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta saradnika
na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

 

Raspisuje se Javni Konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, u naučno-nastavnim zvanjima:

 1. Asistent/viši asistent za predmete: „Instrumentalne metode ispitivanja“, „Organska hemija“

i „Organska tehnologija“                                                                                           1 izvršilac

 1. Asistent/viši asistent

za naučnu oblast: „Nemetalni anorganski materijali“                                                1 izvršilac

 

Uz prijavu kandidati obavezno prilažu: kraću biografiju (kontakt telefon i adresu prebivališta), odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje asistent/viši asistent za gore navedene predmete/naučnu oblast, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Konkursa.
Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.
Izabrani kandidati, prije zaključivanja ugovora o radu, dužni su pribaviti dokaz (uvjerenje) o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
Ulica Fakultetska 3., 72000 Zenica
s naznakom

(Prijava na Konkurs za radno mjesto asistent/viši asistent za predmet/naučna oblast)

 

Konkurs objavljen u listu «Oslobođenje» dana 09.10.2014.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-2287/14 od 16.07.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

MAŠINSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Energetsko-procesni sistemi                                                    1 izvršilac

POLITEHNIČKI FAKULTET
Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Organizacija i ekonomika                                                                       1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Urbanističko planiranje                                                                           1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Završni radovi i instalacije                                                                                  1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u u sva saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Organizacija i ekonomika                                                                       2 izvršioca

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Vjerovatnoća i statistika                                                                        1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Engleski jezik                                                                         1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Književnost                                                                            1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Računarske nauke                                                                  1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Rod i kultura i Kultura i identitet                                                       1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Savremena kulturna produkcija i Izvedbeno scenska kultura             1 izvršilac
 • Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast: Novi vijek i Savremeno doba                                                      1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Njemački jezik                                                                              1 izvršilac
 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Njemački jezik                                                                              2 izvršioca
                                                                                                                                  

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba
Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u listu «Oslobođenje» dana 25.08.2014.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-2288/14 od 16.07.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika, raspisanog u dnevnom listu Oslobođenje dana 30.12.2013.godine kako slijedi:

POLITEHNIČKI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanja docent i vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:
– Organizacija i ekonomika                                                                                       2 izvršioca

Saradnik

Saradnik u sva saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:
– Organizacija i ekonomika                                                                                       2 izvršioca

Ostale odredbe Konkursa ostaju nepromijenjene

 

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnka i saradnika, raspisanog u dnevnom listu Dnevni avaz dana 03.05.2012.godine, kako slijedi:

Saradnik

Saradnik u zvanje viši asistent, bez zasnivanja radnog odnosa
za predmet Interna medicina sa njegom                                                                  1 izvršilac

Ostale odredbe Konkursa ostaju nepromijenjene

 

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-2289/14 od 16.07.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Izmjenu teksta Konkursa za izbor nastavnika i saradnika raspisanog u dnevnom listu Oslobođenje dana 03.03.2014.godine, kako slijedi:

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje docent (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa)
Umjesto riječi «oblast» treba da stoji riječ «predmet»  Zdravstveni menadžment                 1 izvršilac                              

Objavljeno u listu OSLOBOĐENJE dana 21.07.2014.godine       


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1971/14 od 18.06.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike                                     1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Elektrotehnika                                                                               2 izvršioca

EKONOMSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika                                                          2 izvršioca
 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika                                                          1 izvršilac

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje) za naučnu oblast Islamsko pravo                                                                  1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Socijalna pedagogija                                                                      1 izvršilac
                                                                                                                                  
  USLOVI:
  Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
  Pogledati na WEB stranici www.unze.ba
  Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.
  Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika
  Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.
  Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
  Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u listu «Oslobođenje» dana 26.06.2014.godine

UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 06/09, 9/13 i 13/13), člana 21.b stav (6) alineja 4.  i člana 21. d stav (3) i (4) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), a u vezi sa članovima 114., 121. stav (1) i 122. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) broj: 01-101-701-1890/14 od 13.06.2014.godine, te Odluke Naučno-nastavnog vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-200-001-1055/13 od 30.12.2013. godine, ponovo se raspisuje

I

K O N K U R S

za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 06/09, 9/13 i 13/13), člana 21.b stav (6) alineja 4.  i člana 21. d stav (3) i (4) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), a u vezi sa članovima 114., 121. stav (1) i 122. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) broj: 01-101-701-1890/14 od 13.06.2014.godine, te Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-001-0019/14 od 08.01.2014. godine, ponovo se raspisuje

II

K O N K U R S

za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 06/09, 9/13 i 13/13), člana 21.b stav (6) alineja 4.  i člana 21. d stav (3) i (4) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), a u vezi sa članovima 114., 121. stav (1) i 122. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) broj: 01-101-701-1890/14 od 13.06.2014.godine, te Odluke Naučno-nastavnog vijeće Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 11-200-320-0338/14 od 29.04.2014. godine, ponovo se raspisuje

III

K O N K U R S

za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici

IV

Za dekana fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b)
da je stariji od 18 godina;
c)
da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
d)
da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

 

Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

a) da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
b)
da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
c)
da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
d)
da nema funkciju u izvršnim organima  političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

V

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

VI

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: 

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09, 9/13 i 13/13) i odredbama Statuta Univerziteta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 5. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova; 
 6. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

    

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u).

Kandidat je obavezan potpisati Prijavu na Konkurs, Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Faklteta za mandatni period.

VII

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća fakulteta Univerziteta u Zenici.

VIII

Kandidat koji bude izabran Odlukom  Naučno-nastavnog vijeća fakulteta Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučno-nastavnog vijeća fakulteta Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor dekana fakulteta Univerziteta u Zenici, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom c) opštih uslova kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu s tačkom d) opštih uslova Konkursa.
Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

IX

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba Statut (Prečišćeni tekst).

NAPOMENA: Kandidat se jednom prijavom sa svom potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti može prijaviti samo na jednu poziciju. Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije dekana koja su u nadležnosti različitih komisija obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svom potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti za svaku komisiju za izbor, u protivnom prijava kandidata smatrat će se neurednom.

Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za  konkursnu Komisiju za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici)

(Za  konkursnu Komisiju za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici)

(Za  konkursnu Komisiju za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti razmatrane

 

Konkurs je objavljen u dnevnom listi «Oslobođenje» dana 17.06.2014.godine.


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1109/14 od 26.03.2014.godine Univerziteta u Zenici
i Odluke Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj:02-34-5742-1/14 od 06.06.2014.godine, objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)

za naučnu oblast  B/H/S jezik                                                                                   1 izvršilac

 • Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)

za naučnu oblast Književnost                                                                                   1 izvršilac

 • Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Pedagogija                                                                               1 izvršilac

 • Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)

za predmete: Metodika nastave likovne kulture I i
Metodika nastave likovne kulture II                                                                          1 izvršilac

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)

za predmet Epidemiologija                                                                                        1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)

za naučnu oblast Upravljanje otpadnim materijalom
i predmet Rudarska tehnologija                                                                                            1 izvršilac

 • Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)

za oblast/predmeti: Obrada rezanjem i alatne mašine i
Projektovanje i organizacija                                                                                      1 izvršilac

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Nastavnik

 • Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)

za Oblast: Tehničke nauke, Polje: Metalurgija, Grana: Procesna metalurgija             1 izvršilac

 • Nastavnik u sva zvanja (sa zasnivanjem radnog odnosa)

za naučne oblasti: Fizika i Primijenjena fizika                                                                      1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u listu «Oslobođenje» dana 16.06.2014.godine

 


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1509/14 od 30.04.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

 

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Nemetalni materijali                                  1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Održavanje                                                                                    1 izvršilac

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Hadis                                                                       1 izvršilac
                                                                                                                                  
  USLOVI:
  Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
  Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u listu «Oslobođenje» dana 08.05.2014.godine


 

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1510/14 od 30.04.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu «Oslobođenje» 03.04.2013.godine, kako slijedi:

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Ginekologija i akušerstvo sa njegom                                           1 izvršilac

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu «Oslobođenje» 30.12.2013.godine, kako slijedi:

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (ugovor o djelu) za naučnu oblast Engleski jezik                                                                      1 izvršilac

 

Poništenje dijela Konkursa objavljeno u listu «Oslobođenje» dana 08.05.2014.godine


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu člana 51. tačka m) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13 i 13/13), člana 19. stav 2. alineja 13. Zakona o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), člana 57. stav (1) tačka r) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), te Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, broj: 01-101-320-1335/14 od 10.04.2014. godine, objavljuje se

 

PONIŠTENJE KONKURSA
za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra
Univerziteta u Zenici objavljenog u dnevnom listu “Oslobođenje” od 05.02.2014. godine

 

Na osnovu člana 51. tačka m) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13 i 13/13), člana 19. stav 2. alineja 13. Zakona o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13), člana 57. stav (1) tačka r) i člana 169. stav (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), te Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, broj: 01-101-320-1335/14 od 10.04.2014. godine, ponovno se raspisuje
 
KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra
Univerziteta u Zenici

I
Direktor Studentskog centra bira se na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo izabran.
Djelokrug rada Direktora Studentskog centra utvrđen je odredbama člana 72. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13 i 13/13), člana 21.h stav (2) Zakona o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12 i 13/13) i člana 159. stav (1) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), i to:

 1. organizuje i rukovodi radom Studentskog centra;
 2. predstavlja Studentski centar i odgovoran je za njegov rad;
 3. zastupa Studentski centar u okviru registrovane djelatnosti i po ovlaštenju rektora;
 4. predlaže rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Studentskog centra;
 5. predlaže korištenje vlastitih sredstava organizacione jedinice u skladu s zakonskim propisima;
 6. predlaže koeficijente kvaliteta za obračun plaće zaposlenika Studentskog centra;
 7. raspolaže finansijskim sredstvima Studentskog centra u pojedinačnom iznosu do 8.000,00 KM;
 8. vrši kompetencije naredbodavca za izvršenje finansijskog plana koji se odnosi na Studentski centar;
 9. predlaže promjene i proširenja djelatnosti Studentskog centra;
 10. predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje procesa rada u Studentskom centru;
 11. predlaže Upravnom odboru Univerziteta raspisivanje konkursa za prijem studenata na ishranu i smještaj u Studentski centar Univerziteta;
 12. donosi prvostepene odluke o pojedinačnim pravima zaposlenika iz radnog odnosa u Studentskom centru, u skladu sa Statutom i opštim aktima;
 13. provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta; te
 14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

II
Za direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici može se imenovati lice koje ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin BiH-a;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za direktora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da ima visoku stručnu spremu, odnosno završen prvi ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju i najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 2. da u javnosti uživa ugled kreativne ličnosti sposobne da rukovodi Studentskim centrom, odnosno da će ponuditi Program rada i razvoja Studentskog centra u mandatnom periodu;
 3. poznavanje rada na računaru i jednog od svjetskih jezika;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom;

III
Ukoliko je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. Ovjerna fotokopija  rješenja o nostrifikaciji ili priznavanju diplome stečene u inostranstvu, ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.

 IV
Za direktora može biti izabran kandidat koji je u radnom odnosu na Univerzitetu, s punim radnim vremenom, odnosno lice koje potpisanom izjavom, ovjerenom kod nadležnog organa, potvrdi uspostavljanje radno-pravnog statusa s punim radnim vremenom, nakon okončane procedure izbora za direktora.

V
Uz prijavu kandidati za direktora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. (opštih uslova),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka 2. (opštih uslova),
 4. Diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi, odnosno završenom prvom ciklusu studija u četvorogodišnjem trajanju i uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima, u skladu s tačkom II podtačka 1. (posebnih uslova),
 5. Program rada i razvoja Studentskog centra, u skladu s tačkom II podtačka 2. (posebnih uslova),

6.  Uvjerenje/potvrdu o poznavanju rada na računaru i uvjerenje/potvrdu o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom II podtačka 3. (posebnih uslova),

 1. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom, ovjerenu od strane nadležnog organa, u skladu s tačkom II podtačka 4. (posebnih uslova),
 2. Izjava kandidata o uspostavljanju radno-pravnog statusa s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici u slučaju da bude izabran i imenovan za direktora, ovjerenu od strane nadležnog organa, u skladu s tačkom IV Konkursa.

 

VI
Dokumenti o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz tačke V moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja Studentskog centra mora biti dostavljen i u elektronskoj verziji (na CD-u).
Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj Program rada i razvoja Studentskog centra na izbornoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

VII
Kandidat koji bude izabran Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom II podtačka 3. opštih uslova, kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu tačkom II podtačka 4. opštih uslova Konkursa.
Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

VIII
Prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Prijave na Konkurs s potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
s naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor i imenovanje
direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Poništenje Konkursa za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra objavljenog 05.02.104.godine i Konkurs za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici objavljeno u dnevnom listu Oslobođenje dana 21.04.2014.godine


UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search

UNIVERZITET U ZENICI
REKTORAT
                       
Na osnovu Odluke Rektora Univerziteta u Zenici broj: 01-100-309-1126/14 od 28.03.2014.godine,
Univerzitet u Zenici objavljuje
KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa

01.

Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

02.

Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

03.

Inženjer-istraživač – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

04.

Koordinator za izdavačku djelatnost – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

05.

Tehničar-konstruktor – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

za potrebe OJ Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici.

Opis poslova za radno mjesto 01.Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja: Stalni nadzor nad funkcionisanjem i poboljšanju sistema upravljanja kvalitetom u laboratoriju, nadzor nad mjerama koje proizilaze iz zahtjeva politike kvaliteta, rezultata preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom i potreba korisnika usluga, davanje prijedloga rukovodiocu laboratorija u vezi poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom, izrada planova internih audita i organizovanje istih, učešće u internim i eksternim auditima sistema upravljanja kvalitetom laboratorija, učešće kod preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom laboratorija, razmatranje izvještaja osoblja, prigovora i povratnih informacija korisnika usluga koje se odnose na funkcionisanje sistema upravljanja kvalitetom, nadzor kod provođenja korektivnih i preventivnih akcija, identifikacija neusklađenosti i problema vezanih za sistem upravljanja kvalitetom, izrada i ovjeravanje dokumenata sistema upravljanja kvalitetom na nivou laboratorija, naučno-istraživački i stručni rad, izrada programa naučno-istraživačkih i stručnih radova, uvođenje novih metoda i tehnika ispitivanja (projektovanja), puštanje u rad nove opreme, rad na naučno-istraživačkoj, opitnoj i drugoj opremi, obavljanje naučnih i stručnih recenzija, pisanje radova za domaće i inostrane stručne časopise, pisanje radova i aktivno učestvovanje na stručnim savjetovanjima, rad u različitim stručnim tijelima, poslovi na usavršavanju i razvoju mlađeg stručnog istraživačkog kadra, obuka ispitivačkog i drugog kadra, nadzor kod izvođenja ispitivanja i kalibracija, nadzor kod vođenja zapisa u toku ispitivanja/kalibracija, izrada izvještaja o ispitivanju/kalibraciji, određivanje mjerne nesigurnosti (proračun), obučavanje osoblja laboratorija u oblasti sistema upravljanja kvalitetom, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.
Opis poslova za radno mjesto 02.Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju: Stalni nadzor nad funkcionisanjem i poboljšanju sistema upravljanja kvalitetom u laboratoriju, nadzor nad mjerama koje proizilaze iz zahtjeva politike kvaliteta, rezultata preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom i potreba korisnika usluga, davanje prijedloga rukovodiocu laboratorija u vezi poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom, izrada planova internih audita i organizovanje istih, učešće u internim i eksternim auditima sistema upravljanja kvalitetom laboratorija, učešće kod preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom laboratorija, razmatranje izvještaja osoblja, prigovora i povratnih informacija korisnika usluga koje se odnose na funkcionisanje sistema upravljanja kvalitetom, nadzor kod provođenja korektivnih i preventivnih akcija, identifikacija neusklađenosti i problema vezanih za sistem upravljanja kvalitetom, izrada i ovjeravanje dokumenata sistema upravljanja kvalitetom na nivou laboratorija, obučavanje osoblja laboratorija u oblasti sistema upravljanja kvalitetom, poslovi inženjera-istraživača, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.
Opis poslova za radno mjesto 03.Inženjer-istraživač: Implementacija dokumenata sistema upravljanja kvalitetom, puštanje u rad nove opreme, uvođenje novih metoda i tehnika ispitivanja/kalibracija, naučno-istraživački i stručni rad, izrada programa naučno-istraživačkih i stručnih radova, pisanje radova za domaće i inostrane stručne časopise, pisanje radova i aktivno sudjelovanje na stručnim savjetovanjima, poslovi na usavršavanju i razvoju mlađih kadrova u oblasti djelatnosti laboratorija, nadzor kod izvođenja ispitivanja/kalibracija, nadzor kod vođenja zapisa u toku ispitivanja/kalibracija, izrada izvještaja o ispitivanju/kalibraciji i certifikata o verifikaciji/kalibraciji, određivanje mjerne nesigurnosti (proračun), razmatranje i procjena neusklađenosti i problema vezanih za ispitivanja/kalibracije, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.
Opis poslova za radno mjesto 04.Koordinator za izdavačku djelatnost: Poslovi uvođenja, unapređenja i održavanje sistema upravljanja kvalitetom, rukovođenje i organizovanje poslova vezanih za pripremu, štampanje i objavljivanje različitih dokumenata, izvještaja i radova prema zahtjevima eksternih naručilaca, te potreba drugih organizacionih jedinica  na Institutu, tehničko uređivanje, lektorisanje i korekcija materijala koji se obrađuju u Centru, neposredno koordiniranje  i kontaktiranje sa osobljem drugih organizacionih jedinica  čiji se materijali trebaju raditi u Centru u cilju njihovog korektnog izdavanja, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.
Opis poslova za radno mjesto 05.Tehničar-konstruktor: Implementacija dokumenata sistema upravljanja kvalitetom, razrada detalja mašina, uređaja i tehnoloških postrojenja, razrada rekonstruisanih detalja mašina, uređaja i tehnoloških postrojenja, prikupljanje podloga za konstruisanje i rekonstruisanje mašina, uređaja i tehnoloških postrojenja, vođenje evidencije radnih naloga, proračun i crtanje tabela, grafikona i dijagrama, izrada specifikacija i tehnoloških šema, crtanje i tuširanje različitih  skica, dijagrama, tabela, crteža i dr. po uputstvima i nalogu nadležnih rukovodilaca,  kopiranje crteža, slika, tekstova i dr. raspoloživim tehnikama kopiranja, grafička obrada različitih izvještaja, studija, projekata i dr., tekuće održavanje tehničkih uređaja sa kojima se u radu koristi, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici:

Za radna mjesta:
01. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja,
02. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju i
03. Inženjer-istraživač

VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) tehničkog smjera,

1 (jedna) godina radnog iskustva u struci,

poznavanje jednog svjetskog jezika,

poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto:
04. Koordinator za izdavačku djelatnost

VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) društvenog ili tehničkog smjera,

2 (dvije) godine radnog iskustva u struci,

poznavanje jednog stranog jezika,

poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto
05. Tehničar-konstruktor 

SSS (IV stepen obrazovanja) tehničkog smjera,

1 (jedna) godina radnog iskustva u struci,

poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti, slijedeću dokumentaciju:

 • kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 • fakultetsku diplomu za radna mjesta: 01.Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja; 02.Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju, 03. Inženjer-istraživač i 04.Koordinator za izdavačku djelatnost, odnosno svjedočanstvo (diplomu) o završenoj školi za radno mjesto 05.Tehničar-konstruktor;

–     izvod iz matične knjige rođenih;

 • uvjerenje (potvrdu) o radnom iskustvu u struci;
 • uvjerenje (potvrdu) o poznavanju jednog svjetskog jezika za radna mjesta: 01.Rukovodilac kvaliteta/Inženjer- istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja; 02.Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju, 03.Inženjer-istraživač, odnosno uvjerenje (potvrdu) o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto 04. Koordinator za izdavačku djelatnost;
 • uvjerenje (potvrdu) o poznavanju rada na računaru;
 • ukoliko kandidat pripada kategoriji lica iz člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) dužan je priložiti sve potrebne dokaze o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz navedenog člana Zakona.

Prijavu na Konkurs kao i kraću biografiju kandidat je dužan vlastoručno potpisati.
Dokazi o ispunjavanju traženih opštih i posebnih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od datuma objave Konkursa.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

S kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za provođenje administrativnog postupka izbora kandidata obavit će intervju u vezi s ispunjavanjem uslova za obavljanje poslova naprijed navedenih radnih mjesta i testiranje kandidata. Ukoliko pozvani kandidati, koji budu ispunjavali uslove Konkursa, ne pristupe intervjuu i testiranju smatrat će se da su odustali od  Konkursa.

S izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Izabrani kandidati dužni su u roku od 10 (deset) dana po konačnosti odluke o izboru dostaviti uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 (šest) mjeseci, naslovljeno na Komisiju za provođenje administrativnog postupka izbora kandidata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova iz  Konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
UNIVERZITET U ZENICI, ulica Fakultetska broj 3., 72000 Zenica,
sa naznakom
“Prijava na Konkurs za radno mjesto _________________NE OTVARATI“

Ukoliko se kandidat prijavljuje za više radnih mjesta potrebno je dostaviti posebne Prijave na Konkurs s traženom dokumentacijom u odvojenim kovertama.
Rok za podnošenje prijava na  konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Konkurs objavljen u listu Oslobođenje dana 14.04.2014.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1107/14 od 26.03.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje – napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete: Metodika nastave prirode i društva i Metodika nastave moje okoline                                                            1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje – napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Engleski jezik                                                                                                                                                     1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet Rudarske mašine II                                                                                                                                                                                        1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

KONKURS OBJAVLJEN U LISTU «OSLOBOĐENJE» DANA 03.04.2014.GODINE


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1108/14 od 26.03.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u dnevnom listu «Oslobođenje» 02.09.2013.godine, kako slijedi:

EKONOMSKI FAKULTET

Nastavnik

Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
a) za predmete: Marketing usluga i Strateško upravljanje markom proizvoda                               1 izvršilac
b) za predmete: Marketing menadžment i Upravljanje prodajom i distribucijom                              1 izvršilac

 

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA OBJAVLJENO U LISTU «OSLOBOĐENJE» DANA 03.04.2014.GODINE


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-0687/14 od 26.02.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

 

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (reizbor, izbor u isto naučno-nastavno zvanje – bez zasnivanja radnog odnosa)

za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo                                     1 izvršilac

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje docent (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa)

oblast Neuropsihijatrija                                                                                             1 izvršilac
oblast Zdravstveni menadžment                                                                              1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje docent (reizbor – bez zasnivanja radnog odnosa)

Epidemiologija                                                                                                             1 izvršilac

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa)

Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II                                                               2 izvršioca

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa)

Interna medicina sa njegom                                                                                      1 izvršilac

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

Urgentna medicina                                                                                                    1 izvršilac

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

Oblast: Tehničke nauke, Polje: Metalurgija, Grana: Procesna metalurgija i Predmet: Toplotehnika
                                                                                                                                 1 izvršilac
USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u listu «Oslobođenje» dana 03.03.2014.godine

 


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu člana 51. tačka m) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09 i 9/13), člana 19. stav 2. alineja 13. Zakona o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11 i 15/12), člana 57. stav (1) tačka r) i člana 161. stav (2) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), te Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, broj: 01-101-320-0064/14 od 08.01.2014. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici

I
Direktor Studentskog centra bira se na mandatni period od 4 (četiri) godine, počev od dana 21.04.2014. godine i može biti ponovo izabran.
Djelokrug rada Direktora Studentskog centra utvrđen je odredbama člana 72. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09 i 9/13), člana 21.h stav (2) Zakona o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11 i 15/12) i člana 159. stav (1) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), i to:

 1. organizuje i rukovodi radom Studentskog centra;
 2. predstavlja Studentski centar i odgovoran je za njegov rad;
 3. zastupa Studentski centar u okviru registrovane djelatnosti i po ovlaštenju rektora;
 4. predlaže rektoru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Studentskog centra;
 5. predlaže korištenje vlastitih sredstava organizacione jedinice u skladu s zakonskim propisima;
 6. predlaže koeficijente kvaliteta za obračun plaće zaposlenika Studentskog centra;
 7. raspolaže finansijskim sredstvima Studentskog centra u pojedinačnom iznosu do 8.000,00 KM;
 8. vrši kompetencije naredbodavca za izvršenje finansijskog plana koji se odnosi na Studentski centar;
 9. predlaže promjene i proširenja djelatnosti Studentskog centra;
 10. predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje procesa rada u Studentskom centru;
 11. predlaže Upravnom odboru Univerziteta raspisivanje konkursa za prijem studenata na ishranu i smještaj u Studentski centar Univerziteta;
 12. donosi prvostepene odluke o pojedinačnim pravima zaposlenika iz radnog odnosa u Studentskom centru, u skladu sa Statutom i opštim aktima;
 13. provodi odluke, zaključke i druge akte nadležnih organa, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta; te
 14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

II
Za direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici može se imenovati lice koje ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin BiH-a;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za direktora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da ima visoku stručnu spremu, odnosno završen prvi ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju i najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
 2. da u javnosti uživa ugled kreativne ličnosti sposobne da rukovodi Studentskim centrom, odnosno da će ponuditi Program rada i razvoja Studentskog centra u mandatnom periodu;
 3. poznavanje rada na računaru i jednog od svjetskih jezika;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom;

III
Za direktora može biti izabran kandidat koji je u radnom odnosu na Univerzitetu, s punim radnim vremenom, odnosno lice koje potpisanom izjavom, ovjerenom kod nadležnog organa, potvrdi uspostavljanje radno-pravnog statusa s punim radnim vremenom, nakon okončane procedure izbora za direktora.

IV
Uz prijavu kandidati za direktora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. (opštih uslova),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka 2. (opštih uslova),
 4. Diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi, odnosno završenom prvom ciklusu studija u četvorogodišnjem trajanju i uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima, u skladu s tačkom II podtačka 1. (posebnih uslova),
 5. Program rada i razvoja Studentskog centra, u skladu s tačkom II podtačka 2. (posebnih uslova),

6.  Uvjerenje/potvrdu o poznavanju rada na računaru i uvjerenje/potvrdu o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom II podtačka 3. (posebnih uslova),

 1. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom, ovjerenu od strane nadležnog organa, u skladu s tačkom II podtačka 4. (posebnih uslova),
 2. Izjava kandidata o uspostavljanju radno-pravnog statusa s punim radnim vremenom na Univerzitetu u Zenici u slučaju da bude izabran i imenovan za direktora, ovjerenu od strane nadležnog organa, u skladu s tačkom III Konkursa.

V
Dokumenti o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz tačke IV moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a Program rada i razvoja Studentskog centra mora biti dostavljen i u elektronskoj verziji (na CD-u).
Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj Program rada i razvoja Studentskog centra na izbornoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

VI
Kandidat koji bude izabran Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu s tačkom II podtačka 3. opštih uslova, kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu tačkom II podtačka 4. opštih uslova Konkursa.
Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

VII

Prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu.

Prijave na Konkurs s potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
s naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor
direktora Studentskog centra Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

KONKURS OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU OSLOBOĐENJE DANA 05.02.2014.GODINE

 


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-0346/13 od 29.01.2014.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

EKONOMSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje – izbor u više zvanje) za naučnu oblast Finansije                                             1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje – izbor u više zvanje) za predemte Poslovno odlučivanje i Tehnike rukovođenja         1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje) za naučnu oblast Inženjerska ekologija                                                                 1 izvršilac

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje – napredovanje) za užu naučnu oblast Historija države i prava                   1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u dnevnom listu Oslobođenje dana 05.02.2014.godine

 


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-3526/13 od 18.12.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje – napredovanje) za naučnu oblast Energetika i procesno inženjerstvo                                     1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta na Univerzitetu u Zenici utvrđeni su odredbama člana 80. tačka c) Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279. stav (3) i  281. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, kao i dokaze o najmanje tri naučna rada iz oblasti izbora objavljena u relevantnim publikacijma (izvodi), o dokazanoj nastavničkoj sposobnosti (iskustvo u nastavnom radu na visokoškolskoj ustanovi u trajanju od najmanje dvije godine), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa naznakom  naučne oblasti na koji se konkuriše
– NE OTVARATI)

KONKURS OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU OSLOBOĐENJE DANA 30.12.2013.GODINE


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-3518/13 od 18.12.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje – napredovanje- bez zasnivanja radnog odnosa) za naučne oblasti: Fizika i Primijenjena fizika                                         1 izvršilac

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Književnost                                                                                       1 izvršilac
 2. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)za užu naučnu oblast Njemački jezik                                                                                                                                2 izvršioca
 3. Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje – napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Komunikologija                                                 1 izvršilac

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Algebra                                                                                                        1 izvršilac
 2. Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Istorija                                                                                                                      1 izvršilac

 

POLITEHNIČKI FAKULTET
Nastavnik

Nastavnik u zvanja docent i vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:

 1. Organizacija i tehnologija                                                                                      2 izvršioca
 2. Zgradarstvo                                                                                                          2 izvršioca
 3. Stabilnost i dinamika konstrukcija                                                                          2 izvršioca
 4. Ispitivanje konstrukcija                                                                                          2 izvršioca
 5. Sanacija građevinskih objekata                                                                            2 izvršioca
 6. Urbanističko planiranje                                                                                         2 izvršioca
 7. Komunalna hidrotehnika                                                                                       2 izvršioca
 8. Tehnologija montaže                                                                                            2 izvršioca
 9. Organizacija i ekonomika                                                                                     2 izvršioca
 10. Završni radovi i intalacije u objektima                                                                  2 izvršioca
 11. Pouzdanost konstrukcija                                                                                      2 izvršioca
 12. Antikoroziona zaštita                                                                                           2 izvršioca

Saradnik

Saradnik u sva saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:

 1. Organizacija i tehnologija građenja                                                                     2 izvršioca
 2. Zgradarstvo                                                                                                        2 izvršioca
 3. Stabilnost i dinamika konstrukcija                                                                        2 izvršioca
 4. Ispitivanje konstrukcija                                                                                        2 izvršioca
 5. Sanacija građevinskih objekata                                                                          2 izvršioca
 6. Urbanističko planiranje                                                                                       2 izvršioca
 7. Komunalna hidrotehnika                                                                                     2 izvršioca
 8. Tehnologija montaže                                                                                          2 izvršioca
 9. Organizacija i ekonomika                                                                                   2 izvršioca
 10. Završni radovi i instalacije u objektima                                                              2 izvršioca
 11. Pouzdanost konstrukcija                                                                                    2 izvršioca
 12. Antikoroziona zaštita                                                                                         2 izvršioca                                                              

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje) za naučnu oblast Islamsko vjerovanje                                                                       1 izvršilac
 2. Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje) za naučnu oblast Tefsir                                                                                             1 izvršilac
 3. Nastavnik u zvanje redovni profesor (napredovanje) za naučnu oblast Pedagogija                                                                                     1 izvršilac
 4. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje) za naučnu oblast Islamska kultura i civilizacija                                                         1 izvršilac

Saradnik                                                                                                      

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Engleski jezik                                                                1 izvršilac

 USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

KONKURS OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU OSLOBOĐENJE DANA 30.12.2013.GODINE


Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, broj 02-200-001-804/13. od 12. 12. 2013. godine, objavljuje

K O N K U R S
za izbor dekana Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

Za dekana Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom  zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima  političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Dekan se bira  na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz prijavu  na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: 

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i privredni prijestup u skladu s tačkom c) opštih uslova;
 5. Uvjerenje nadležnog organa o neosuđivanju za krivično djelo i privredni prijestup, u skladu s tačkom d) opštih uslova;
 6. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora, a za kandidate koji nisu izabrani na Univerzitetu u Zenici i dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09) i  odredbama Statuta Univerziteta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 7. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,  odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova;  
 8. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je  povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 10. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period, u skladu s članom II.    

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u).

IV
Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i  razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

V
Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).

Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za  Konkursnu komisiju za izbor dekana  Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

KONKURS OBJAVLJEN U LISTU «OSLOBOĐENJE» DANA 24.12.2013.GODINE


Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09)  i člana 21.b stav 6. alineja 4. Zakona o Javnoj  ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11 i 15/12), a u vezi s članovima 114., 121. stav (2) i 122. Statuta Univerziteta u Zenici i Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-001-0352/13 od 03.07.2013. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

I

Za dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom  zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima  političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Dekan se bira  na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz prijavu  na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: 

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i uvjerenje o nevođenju postupka za privredni prijestup u skladu s tačkom c) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 5. Uvjerenje nadležnog organa o neosuđivanju za krivično djelo i za privredni prijestup, u skladu s tačkom d) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 6. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09) i  odredbama Statuta Univerziteta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 7. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,  odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova; 
 8. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je  povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 10. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i   elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

Priloge koje kandidat dostavlja obavezno potpisuje.

Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu kandidat
obavezno dostavlja i rješenje o nostrifikaciji iste.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i  razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

V

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).
Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:
Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za Komisiju za provođenje administrativnog postupka  za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u listu Oslobođenje dana 13.11.2013.godine


Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-3025/13 od 06.11.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FILOZOFSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (be zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Savremeni B/H/S jezik                                        1 izvršilac

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Psihologija                                    1 izvršilac

POLITEHNIČKI FAKULTET
Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Proizvodne tehnologije                                      3 izvršioca

ZDRAVSTVENI FAKULTET
Nastavnik
Nastavnik u zvanje docent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:

 1. Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II                                                                                                                                            1 izvršilac
 2. Interna medicina sa njegom i Interna medicina sa njegom II                                                                                                                  1 izvršilac
 3. Nastavnik u zvanje docent (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet: Hirurgija sa njegom II                                            1 izvršilac

Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:

 1. Ginekologija i akušerstvo sa njegom i Ginekologija i akušerstvo sa njegom II                                                                                       1 izvršilac
 2. Higijena i zdravstvena ekologija                                                                                                                                                            1 izvršilac

Saradnik
Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:

 1. Ginekologija i akušerstvo sa njegom                                                                         1 izvršilac
 2. Porodična medicina                                                                                                   1 izvršilac
 3. Načela zdravstvene njege sa historijom                                                                   1 izvršilac
 4. Medicinska etika sa promocijom                                                                                3 izvršioca

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet:

 1. Medicinska etika sa promocijom                                                                                1 izvršilac

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (napredovanje) za predmet Socijalna politika                1 izvršilac

 USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstsvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stučnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o držvljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u listu Oslobođenje dana 11.11.2013.godine


Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09)  i člana 21.b stav 6. alineja 4. Zakona o Javnoj  ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11 i 15/12), a u vezi s članovima 114., 121. stav (2) i 122. Statuta Univerziteta u Zenici i Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj 11-200-320-0177/13 od 11.07.2013. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici

I

Za dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom  zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima  političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Dekan se bira  na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz prijavu  na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: 

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i uvjerenje o nevođenju postupka za privredni prijestup u skladu s tačkom c) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 5. Uvjerenje nadležnog organa o neosuđivanju za krivično djelo i za privredni prijestup, u skladu s tačkom d) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 6. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09) i  odredbama Statuta Univerziteta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 7. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,  odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova; 
 8. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je  povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 10. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i   elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

    

Priloge koje kandidat dostavlja obavezno potpisuje.

Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu kandidat
obavezno dostavlja i rješenje o nostrifikaciji iste.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i  razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

V

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).

Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za Komisiju za administrativne poslove Konkursa za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs objavljen u listu Oslobođenje dana 11.11.2013.godine


UNIVERZITET U ZENICI
EKONOMSKI FAKULTET
-Naučno-nastavno vijeće-

Broj: 06-200-020-0527/13
Zenica, 03.07.2013. godine

Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 06/09), člana 21.b stav (6) alineja 4. i člana 21.d stav 3. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11 i 15/12) i članova 114. i 122. Statuta Univerziteta u Zenici, (Prečišćeni tekst) i Odlukom Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-200-001-0526/13 od 03.07.2013. godine, Naučno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerzitet u Zenici,  objavljuje

K O N K U R S
za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

I

Za dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima  političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: 

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i uvjerenje o nevođenju postupka za privredni prijestup u skladu s tačkom c) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 5. Uvjerenje nadležnog organa o neosuđivanju za krivično djelo i za privredni prijestup, u skladu s tačkom d) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 6. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09) i  odredbama Statuta Univerziteta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 7. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova; 
 8. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 10. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

    

Priloge koje kandidat dostavlja obavezno potpisuje.

Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu kandidat obavezno dostavlja i rješenje o nostrifikaciji iste.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

V

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).

Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za  konkursnu Komisiju za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane

KONKURS OBJAVLJEN U LISTU «OSLOBOĐENJE» DANA 07.11.2013.GODINE


 

UNIVERZITET U ZENICI
PRAVNI FAKULTET
-Naučno-nastavno vijeće-

Broj: 08-200-020-0581/13
Zenica, 22. 10. 2013. godine
Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09)  i člana 21.b stav 6. alineja 4. Zakona o Javnoj  ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09 i 10/11 ), a u vezi s članovima 114., 121. stav (2) i 122. Statuta Univerziteta u Zenici i Odluke Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj 08-200-320-0580/13 od 22. 10. 2013. godine, donijete na 10/13 sjednici, Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

I

Za dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom  zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima  političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Dekan se bira  na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II 

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

Uz prijavu  na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: 

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i uvjerenje o nevođenju postupka za privredni prijestup u skladu s tačkom c) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 5. Uvjerenje nadležnog organa o neosuđivanju za krivično djelo i za privredni prijestup, u skladu s tačkom d) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 6. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09) i  odredbama Statuta Univerziteta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 7. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,  odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova; 
 8. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je  povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 10. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i   elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

Priloge koje kandidat dostavlja obavezno potpisuje.
Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu kandidat
obavezno dostavlja i rješenje o nostrifikaciji iste.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i  razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

V

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).
Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za Komisiju za administrativne poslove Konkursa za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs objavlje u listu «Oslobođenje» dana 28.10.2013.godine


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-309-2560/13 od 25.09.2013. godine objavljuje se

K O N K U R S
za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
iz reda akademskog osoblja i iz reda studenata Univerziteta u Zenici

I

Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i iz reda studenata Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

 1. članovi Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici …………….. 2 člana
 2. član Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici ……………………………… 1 član

Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora vrši se na mandat od četiri godine.
Djelokrug rada Upravnog odbora Univerziteta u Zenici utvrđen je odredbama člana 51. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09 i 9/13), člana 19. stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11 i 15/12) i člana 57. stav (1) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), i to:

 1. donosi Statut Univerziteta, te donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i druge opšte akte u skladu sa zakonom;
 2. donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom i Statutom, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
 3. utvrđuje planove finansiranja i razvoja;
 4. donosi godišnji program rada Univerziteta na prijedlog Senata Univerziteta;
 5. donosi finansijski plan;
 6. usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja;
 7. rješava pitanja odnosa s Osnivačem;
 8. odlučuje o korištenju sredstava za rad u skladu sa Statutom;
 9. odgovara Osnivaču za rezultate rada Univerziteta;
 10. odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su, u prvom stepenu, odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
 11. najmanje jedanput godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o poslovanju Univerziteta;
 12. donosi konačnu odluku o izboru i razrješenju dužnosti direktora Studentskog centra;
 13. daje saglasnosti u skladu sa stavom 5. člana 12. ovog Statuta;
 14. utvrđuje prijedlog cijena usluga instituta kao organizacione jedinice Univerziteta; “
 15. donosi odluku o raspisivanju konkursa za prijem na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
 16. utvrđuje prijedlog cijena na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;
 17. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

II

Za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv njega ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora.

Posebni uslovi su:

 1. da je nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih ili umjetničko-nastavnih zvanja,
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici,
 3. da posjeduje sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije člana Upravnog odbora, komunikacijske i organizatorske sposobnosti, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, rezultate rada i bavljenja naučno-istraživačkim radom (objavljeni radovi, učešće u organizaciji i radu naučnih konferencija, seminara i slično),
 4. poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa o radu i funkcionisanju JU Univerzitet u Zenici, poznavanje organizacione strukture JU Univerzitet u Zenici, poznavanje budžetskog poslovanja putem Trezora, te poznavanje finansiranja budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, odnosno JU Univerzitet u Zenici.

Rektor, prorektor, rukovodilac organizacione jedinice Univerziteta i članovi Senata ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

III

Za člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv njega ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa pozicijom člana Upravnog odbora.

Posebni uslovi su:

 1. da je student druge, treće ili četvrte godine I (prvog) ciklusa studija na nekom od fakulteta Univerziteta u Zenici,
 2. da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (studenti druge godine), prethodnih godina (studenti treće i četvrte godine studija) i ostvario ukupnu prosječnu ocjenu iz svih predmeta 7,5 i više,
 3. pokazana aktivnost u radu studentske asocijacije na nekoj od organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici, odnosno aktivnost u odlučivanju u akademskom tijelu neke od organizacionih jedinica ili akademskom tijelu Univerziteta u Zenici,
 4. poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa o radu i funkcionisanju JU Univerzitet u Zenici, poznavanje organizacione strukture JU Univerzitet u Zenici, poznavanje budžetskog poslovanja putem Trezora, te poznavanje finansiranja budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, odnosno JU Univerzitet u Zenici.

Predstavnici studenata izabrani u članstvo Senata Univerziteta u Zenici, kao i predstavnici studenata izabrani u članstvo naučno-nastavnog vijeća fakulteta/organizacione jedinice ne mogu biti članovi Upravnog odbora.
Kandidat koji bude izabran na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda studenata obavezan je do početka svake akademske godine dostaviti potvrde kojim dokazuje ispunjenje uslova za izbor traženih tačkom III podtačke 1. i 2. posebnih uslova ovog Konkursa.

IV

Uz prijavu kandidati za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i iz reda studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju traženih opštih uslova:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom II podtačka 1. (opštih uslova) i tačkom III podtačka 1. (opštih uslova),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom II podtačka 2. (opštih uslova) i tačkom III podtačka 2. (opštih uslova).

Kandidati za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

 1. Odluku o izboru u naučno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje, u skladu s tačkom II podtačkom 1. (posebnih uslova),
 2. Potvrdu/uvjerenje o radnom odnosu, u skladu s tačkom II podtačka 2. (posebnih uslova),
 3. Dokazi o posjedovanju sposobnosti za obavljanje poslova na poziciji člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom II podtačka 3. (posebnih uslova), kao što su objavljeni radovi, učešće u organizaciji i radu naučnih konferencija, seminara i slično.

Kandidati za člana Upravnog odbora iz reda studenata Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:

 1. Potvrdu o statusu studenta Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom III. podtačka 1. (posebnih uslova),
 2. Uvjerenje o položenim ispitima, u skladu s tačkom III. podtačka 2. (posebnih uslova),
 3. Potvrda asocijacije studenata odnosno Unije studenata, u skladu s tačkom III. podtačka 3. (posebnih uslova).

V

Dokumenti o ispunjavanju opštih i posebnih uslova iz tačke IV moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.
Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom bit će pozvani na intervju od strane Konkursne komisije za izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i člana iz reda studenata Univerziteta u Zenici (u daljem tekstu: Konkursna komisija), imenovane od strane Senata Univerziteta u Zenici.
Kandidati iz reda akademskog osoblja koji obnašaju neku od funkcija iz tačke II ovog Konkursa, kao i kandidat iz reda studenata iz tačke III koji su izabrani u članstvo Senata odnosno naučno-nastavno vijeće neke od organizacionih jedinica, izborom i imenovanjem na poziciju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici obavezni su pokrenuti proceduru razrješenja sa navedenih funkcija odnosno članstva u akademskim organima Univerziteta u Zenici, u roku od 15 dana od dana imenovanja za člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

VI

Kandidati iz reda akademskog osoblja i kandidat iz reda studenata, koji budu izabrani odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezni su u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji, potvrde/uvjerenja nadležnih sudova, u skladu s tačkom II podtačka 3. i tačkom III podtačka 3. opštih uslova Konkursa, kao i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu s tačkom II podtačka 4. i tačkom III podtačka 4. opštih uslova Konkursa.
Navedene  potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VII

Prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti, putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici, na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursna komisija za izbor članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i člana iz reda studenata Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

KONKURS OBJAVLJEN U LISTU OSLOBOĐENJE DANA 08.10.2013.GODINE


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-2563/13 od 25.09.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika na Univerzitetu u Zenici, objavljenog u listu Oslobođenje 06.03.2013.godine u dijelu kako slijedi

MAŠINSKI FAKULTET

 1. Nastavnik u zvanje docent (napredovanje) za naučnu oblast Energetika i procesno inženjerstvo                                     1 izvršilac

 

Poništenje dijela Konkursa objavljeno u listu Oslobođenje dana 07.10.2013.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-2562/13 od 25.09.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika

MAŠINSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje) za naučnu oblast: Automatizacija i robotika                                                                 1 izvršilac
 2. Nastavnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Elektrotehnika                                                                              1 izvršilac

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Mehanike                                                                                      2 izvršioca
 2. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odonsa) za užu naučnu oblast Proizvodne tehnologije                                                          2 izvršioca

EKONOMSKI FAKULTET
Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-izbor u više zvanje) za naučnu oblast Računovodstvo i revizija                                                              1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstsvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stučnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o držvljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u listu Oslobođenje dana 07.10.2013.godine


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
JU Univerzitet u Zenici

Na osnovu Odluke rektora Univerziteta u Zenici, broj: 01-100-309-1902/13 od 13.06.2013.godine, a u vezi s Odlukom  Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjeta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-22412-5/12 od 10.06.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Organizaciona jedinica Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici

 1. Saradnik izabran u zvanje višeg asistenta za predmet Anatomija i histologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom …………….1 (jedan) izvršilac;

Uslovi:
Saradnik izabran u zvanje višeg asistenta za predmet Anatomija i histologija
Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
– da je saradnik izabran u zvanje višeg asistenta za predmet Anatomija i histologija
  
Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
– kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
– odluku visokoškolske ustanove o izboru u zvanje višeg asistenta za predmet Anatomija i histologija;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstvu; 
– CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivališta/boravišta;
 
Prijavu na Konkurs kandidat je dužan vlastoručno potpisati.
Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 (šest) mjeseci.
Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.
Izabrani kandidati, prije zaključivanja ugovora o radu, dužni su pribaviti dokaz (uvjerenje) o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nekažnjavanju (izdato od MUP-a), ne starije od 6 (šest) mjeseci.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

JU UNIVERZITET U ZENICI
Ulica Fakultetska 3., Zenica
s naznakom
Prijava na Konkurs za radno mjesto Saradnik izabran u zvanje višeg asistenta za predmet Anatomija i histologija
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Konkurs objavljen u listu “Oslobođenje” dana 02.09.2013.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-2209/13 od 17.07.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika

PRAVNI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje – napredovanje) za užu naučnu oblast: Građansko pravo                                                                   1 izvršilac

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje) bez zasnivanja radnog odnosa
  za Polje: Hemijsko inženjerstvo, Grana: Proizvodno hemijsko inženjerstvo i  predmet: Instrumentalne metode ispitivanja                                                              1 izvršilac
 2. Nastavnik u isto zvanje docent (reizbor) bez zasnivanja radnog odnosa za predmete: Hemijski reaktori i Kontrola kvaliteta                                                        1 izvršilac
                                                                                   

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstsvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stučnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o držvljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u listu “Oslobođenje” dana 02.09.2013.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1995/13 od 26.06.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa)
  za Polje:Hemija, Predmete: Analitička hemija, Fizikalna hemija, Opšta i neorganska hemija, Korozija i zaštita i Hemija okoliša                                             1 izvršilac
                                                                                   

EKONOMSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  a) za predmete: Marketing usluga i Strateško upravljanje markom proizvoda                       1 izvršilac                   

  b) za predmete: Marketing menadžment i Upravljanje prodajom i distribucijom                  1 izvršilac                                                                                                                                        

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Psihologija                                                                                     1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstsvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stučnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o držvljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs objavljen u listu “Oslobođenje” dana 02.09.2013.godine


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1996/13 od 26.06.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 07.11.2012.godine u listu «Oslobođenje» kako slijedi:

FILOZOFSKI  FAKULTET
Odsjek razredna nastava
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje) bez zasnivanja radnog odnosa
  za užu naučnu oblast Teorija likovne umjetnosti                                                                                                      1 izvršilac
 2. Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje) bez zasnivanja radnog odnosa
  za užu naučnu oblast Teorija likovne umjetnosti                                                                                                      1 izvršilac

Studijski program kulturalni studij
Nastavnik:

 1. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Osnove sociologije kulture i Sociologija savremene kulture                                                                1 izvršilac

 

PONIŠTENJE KONKURSA OBJAVLJENO U LISTU «OSLOBOĐENJE» 01.07.2013.GODINE


UNIVERZITET U ZENICI
REKTORAT
                       
Na osnovu Odluke Rektora Univerziteta u Zenici broj: 01-100-309-1936/2013 od 19.06.2013.godine,
Univerzitet u Zenici objavljuje
JAVNI KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa

01.

Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

02.

Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

03.

Inženjer-istraživač – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

04.

Koordinator za izdavačku djelatnost – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

05.

Tehničar-konstruktor – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

za potrebe O.J. Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Univerziteta u Zenici.

Opis poslova za radno mjesto 01. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja: Stalni nadzor nad funkcionisanjem i poboljšanju sistema upravljanja kvalitetom u laboratoriju, nadzor nad mjerama koje proizilaze iz zahtjeva politike kvaliteta, rezultata preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom i potreba korisnika usluga, davanje prijedloga rukovodiocu laboratorija u vezi poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom, izrada planova internih audita i organizovanje istih, učešće u internim i eksternim auditima sistema upravljanja kvalitetom laboratorija, učešće kod preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom laboratorija, razmatranje izvještaja osoblja, prigovora i povratnih informacija korisnika usluga koje se odnose na funkcionisanje sistema upravljanja kvalitetom, nadzor kod provođenja korektivnih i preventivnih akcija, identifikacija neusklađenosti i problema vezanih za sistem upravljanja kvalitetom, izrada i ovjeravanje dokumenata sistema upravljanja kvalitetom na nivou laboratorija, naučno-istraživački i stručni rad, izrada programa naučno-istraživačkih i stručnih radova, uvođenje novih metoda i tehnika ispitivanja (projektovanja), puštanje u rad nove opreme, rad na naučno-istraživačkoj, opitnoj i drugoj opremi, obavljanje naučnih i stručnih recenzija, pisanje radova za domaće i inostrane stručne časopise, pisanje radova i aktivno učestvovanje na stručnim savjetovanjima, rad u različitim stručnim tijelima, poslovi na usavršavanju i razvoju mlađeg stručnog istraživačkog kadra, obuka ispitivačkog i drugog kadra, nadzor kod izvođenja ispitivanja i kalibracija, nadzor kod vođenja zapisa u toku ispitivanja/kalibracija, izrada izvještaja o ispitivanju/kalibraciji, određivanje mjerne nesigurnosti (proračun), obučavanje osoblja laboratorija u oblasti sistema upravljanja kvalitetom, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.
Opis poslova za radno mjesto 02. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju: Stalni nadzor nad funkcionisanjem i poboljšanju sistema upravljanja kvalitetom u laboratoriju, nadzor nad mjerama koje proizilaze iz zahtjeva politike kvaliteta, rezultata preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom i potreba korisnika usluga, davanje prijedloga rukovodiocu laboratorija u vezi poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom, izrada planova internih audita i organizovanje istih, učešće u internim i eksternim auditima sistema upravljanja kvalitetom laboratorija, učešće kod preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom laboratorija, razmatranje izvještaja osoblja, prigovora i povratnih informacija korisnika usluga koje se odnose na funkcionisanje sistema upravljanja kvalitetom, nadzor kod provođenja korektivnih i preventivnih akcija, identifikacija neusklađenosti i problema vezanih za sistem upravljanja kvalitetom, izrada i ovjeravanje dokumenata sistema upravljanja kvalitetom na nivou laboratorija, obučavanje osoblja laboratorija u oblasti sistema upravljanja kvalitetom, poslovi inženjera-istraživača, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.
Opis poslova za radno mjesto 03. Inženjer-istraživač: Implementacija dokumenata sistema upravljanja kvalitetom, puštanje u rad nove opreme, uvođenje novih metoda i tehnika ispitivanja/kalibracija, naučno-istraživački i stručni rad, izrada programa naučno-istraživačkih i stručnih radova, pisanje radova za domaće i inostrane stručne časopise, pisanje radova i aktivno sudjelovanje na stručnim savjetovanjima, poslovi na usavršavanju i razvoju mlađih kadrova u oblasti djelatnosti laboratorija, nadzor kod izvođenja ispitivanja/kalibracija, nadzor kod vođenja zapisa u toku ispitivanja/kalibracija, izrada izvještaja o ispitivanju/kalibraciji i certifikata o verifikaciji/kalibraciji, određivanje mjerne nesigurnosti (proračun), razmatranje i procjena neusklađenosti i problema vezanih za ispitivanja/kalibracije, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.
Opis poslova za radno mjesto 04. Koordinator za izdavačku djelatnost: Poslovi uvođenja, unapređenja i održavanje sistema upravljanja kvalitetom, rukovođenje i organizovanje poslova vezanih za pripremu, štampanje i objavljivanje različitih dokumenata, izvještaja i radova prema zahtjevima eksternih naručilaca, te potreba drugih organizacionih jedinica na Institutu, tehničko uređivanje, lektorisanje i korekcija materijala koji se obrađuju u Centru, neposredno koordiniranje i kontaktiranje sa osobljem drugih organizacionih jedinica čiji se materijali trebaju raditi u Centru u cilju njihovog korektnog izdavanja, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.
Opis poslova za radno mjesto 05. Tehničar-konstruktor: Implementacija dokumenata sistema upravljanja kvalitetom, razrada detalja mašina, uređaja i tehnoloških postrojenja, razrada rekonstruisanih detalja mašina, uređaja i tehnoloških postrojenja, prikupljanje podloga za konstruisanje i rekonstruisanje mašina, uređaja i tehnoloških postrojenja, vođenje evidencije radnih naloga, proračun i crtanje tabela, grafikona i dijagrama, izrada specifikacija i tehnoloških šema, crtanje i tuširanje različitih skica, dijagrama, tabela, crteža i dr. po uputstvima i nalogu nadležnih rukovodilaca, kopiranje crteža, slika, tekstova i dr. raspoloživim tehnikama kopiranja, grafička obrada različitih izvještaja, studija, projekata i dr., tekuće održavanje tehničkih uređaja sa kojima se u radu koristi, te ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Univerzitet u Zenici:

Za radna mjesta:  01. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja,
                            02. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju i
                            03. Inženjer-istraživač
 

 –

VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) tehničkog smjera,

 –

1 (jedna) godina radnog iskustva u struci,

 –

poznavanje jednog svjetskog jezika,

 –

poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto 04. Koordinator za izdavačku djelatnost

VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS) društvenog ili tehničkog smjera,

 –

2 (dvije) godine radnog iskustva u struci,

 –

poznavanje jednog stranog jezika,

 –

poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto 05. Tehničar-konstruktor 

SSS (IV stepen obrazovanja) tehničkog smjera,

 –

1 (jedna) godina radnog iskustva u struci,

 –

poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Javni konkurs, kandidat je dužan priložiti, slijedeću dokumentaciju:

 • kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
 • fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine) za radna mjesta: 01. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja, 02. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju, 03. Inženjer-istraživač i 04. Koordinator za izdavačku djelatnost;
 • svjedočanstvo (diplomu) o završenoj školi za radno mjesto 05. Tehničar-konstruktor;

–     izvod iz matične knjige rođenih;

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci);
 • CIPS-ova potvrda prebivališta/boravišta (ne starija od 6 (šest) mjeseci);
 • uvjerenje (potvrdu) o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS za radna mjesta: 01. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja, 02. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u Metalografskom laboratoriju, 03. Inženjer-istraživač i 04. Koordinator za izdavačku djelatnost;
 • uvjerenje (potvrdu) o radnom iskustvu u struci nakon sticanja SSS za radno mjesto 05. Tehničar-konstruktor;
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika za radna mjesta: 01. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-                                 

      istraživač u Laboratoriji za tehnička mjerenja, 02. Rukovodilac kvaliteta/Inženjer-istraživač u
      Metalografskom laboratoriju i 03. Inženjer-istraživač;

 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto 04. Koordinator za izdavačku djelatnost;
 • dokaz o poznavanju rada na računaru.

Prijavu na Javni konkurs kao i kraću biografiju kandidat je dužan vlastoručno potpisati.
Dokazi o ispunjavanju traženih opštih i posebnih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
S kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Komisija za provođenje administrativnog postupka izbora kandidata obavit će intervju u vezi s ispunjavanjem uslova za obavljanje poslova naprijed navedenih radnih mjesta i pismeno testiranje kandidata.
S izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Izabrani kandidati, prije zaključivanja ugovora o radu, dužni su pribaviti dokaz (uvjerenje) o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nekažnjavanju (izdato od MUP-a) ne starije od 6 (šest) mjeseci.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
UNIVERZITET U ZENICI, ulica Fakultetska broj 3., 72000 Zenica,
sa naznakom
“Prijava na Javni konkurs za radno mjesto ________________________“

Ukoliko se kandidat prijavljuje za više radnih mjesta potrebno je dostaviti posebne Prijave na Javni konkurs s traženom dokumentacijom u odvojenim kovertama.
Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

KONKURS OBJAVLJEN U LISTU “OSLOBOĐENJE” DANA 01.07.2013.GODINE


Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09)  i člana 21.b stav 6. alineja 4. Zakona o Javnoj  ustanovi Univerzitet u Zenici („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/05, 11/06, 6/09 i 10/11 ), a u vezi s članovima 114., 121. stav (2) i 122. Statuta Univerziteta u Zenici i Odluke Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj 11-200-320-0143/13 od 16.05.2013. godine, donijete na 04/13 sjednici, Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici

I

 

Za dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom  zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici;
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima  političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

Dekan se bira  na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

 

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

III

 

Uz prijavu  na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: 

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova (ne starije od 6 mjeseci);
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Uvjerenje nadležnog suda o nevođenju postupka za krivično djelo i uvjerenje o nevođenju postupka za privredni prijestup u skladu s tačkom c) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 5. Uvjerenje nadležnog organa o neosuđivanju za krivično djelo i za privredni prijestup, u skladu s tačkom d) opštih uslova (ne starije od 3 mjeseca);
 6. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09) i  odredbama Statuta Univerziteta, u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 7. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom,  odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova; 
 8. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je  povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 10. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i   elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

    

Priloge koje kandidat dostavlja obavezno potpisuje.

Ako je diploma o naučnom stepenu doktora nauka stečena u inostranstvu kandidat
obavezno dostavlja i rješenje o nostrifikaciji iste.

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i  razvoja na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

V

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).

Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za Komisiju za administrativne poslove Konkursa za izbor dekana Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

KONKURS OBJAVLJEN U LISTU «OSLOBOĐENJE» DANA 17.06.2013. GODINE


Na osnovu Odluke rektora Univerziteta u Zenici, broj: 01-100-309-1649/13 od 27.05.2013. godine i Odluke  Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjeta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-27053-1/12 od 21.05.2013. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

Organizaciona jedinica Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici

 • Nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Kulturologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom                          1 izvršilac

Uslovi:
Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:
– da je nastavnik izabran u naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Kulturologija
  
Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:
– kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta;
– odluku visokoškolske ustanove o izboru u naučno-nastavno zvanje docenta za gore navedenu naučnu oblast;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstvu; 
– CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta;
 
Prijavu na Konkurs kandidat je dužan vlastoručno potpisati.
Dokazi o ispunjavanju traženih uslova moraju biti priloženi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 (šest) mjeseci.
Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu u skladu s propisima koji regulišu prava po osnovu rada.
Izabrani kandidati, prije zaključivanja ugovora o radu, dužni su pribaviti dokaz (uvjerenje) o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nekažnjavanju (izdato od MUP-a), ne starije od 6 (šest) mjeseci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

JU UNIVERZITET U ZENICI
Ulica Fakultetska 3., Zenica
s naznakom
Prijava na Konkurs za radno mjesto nastavnik u naučno-nastavnom zvanju docent za užu naučnu oblast Kulturologija
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
KONKURS OBJAVLJEN U LISTU «OSLOBOĐENJE» DANA 17.06.2013. GODINE


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1766/13 od 29.05.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FILOZOFSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Engleski jezik                                                                                            3 izvršioca

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Engleski jezik                                                                                             1 izvršilac

 2. Saradnik u zvanje asistent za (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Engelski jezik                                                                                            1 izvršilac

 3. Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Pedagogija                                                                                        1 izvršilac

Saradnik

Odsjek matematika i informatika

 1. Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Metodika nastave matematike I i Metodika nastave matematike II                                                                             1 izvršilac

 

EKONOMSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (reizbor-izbor u isto zvanje)
  za naučnu oblast Finansije                                                                                                                                                            1 izvršilac       

                                                                      

MAŠINSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za nastavne predmete: Inženjering zaštite zraka, Inženjering zaštite voda i Modeliranje ekoloških sistema                                                                                              1 izvršilac

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Mehanike                                                                                                                                                                                                                         1 izvršilac

 2. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

  na predmetima: Termodinamika, Prijenos toplote, Energetska postrojenja, Procesna tehnika, Mehanika fluida i Hidraulika i pneumatika                                                    1 izvršilac
 

ZDRAVSTVENI FAKULTET

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Hirurgija sa njegom                                                                                                                                                   1 izvršilac

 2. Nastavnik u zvanje docent (napredovanje – bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Porodična medicina i Zdravstvena njega u zajednici i patronaža                                                                         1 izvršilac

 

PRAVNI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Pravo osiguranja                                                                                                                                                     1 izvršilac

 2. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Građansko pravo                                                                                                                                   1 izvršilac

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast Tefsir                                                                                                                                                            1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstsvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stučnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o držvljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Konkurs objavljen u listu “Dnevni avaz” dana 06.06.2013. godine.


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1767/13 od 29.05.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 07.09.2012.godine u dnevnom listu «Oslobođenje» kako slijedi:

MAŠINSKI  FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u sva zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet: Engleski jezik                                                                             1 izvršilac

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 10.12.2012.godine u dnevnom listu «Oslobođenje» kako slijedi:

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Betonske konstrukcije I                                                              1 izvršilac

 2. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Metalne konstrukcije I                                                                1 izvršilac

 

PEDAGOŠKI  FAKULTET

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 03.05.2012. godine u listu «Dnevni avaz) kako slijedi:

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Teorija tjelesnog i zdravstvenog odgoja, Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I, Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja II,                                                1 izvršilac

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 07.09.2012.godine u listu «Oslobođenje» kako slijedi:

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Osnovi kulturne baštine, Upravljanje kulturnom baštinom i Kulturna baština u BiH                                                                                                                                                          1 izvršilac

 2. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u isto zvanje – bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Američka književnost                                                                                                                                                                                                                                         1 izvršilac

 

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 07.11.2012.godine u listu «Oslobođenje» kako slijedi:

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Kulturalno-civilizacijsko naslijeđe                                          1 izvršilac

 

Poništenje dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici objavljeno u listu «Dnevni avaz» dana 06.06.2013.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1441/13 od 24.04.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 07.06.2012.godine u listu «Dnevni avaz» kako slijedi:

FILOZOFSKI FAKULTET
Saradnik

Odsjek razredna nastava

 1. Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast «Psihologija»                                                                      1 izvršilac

 

Poništenje dijela Konkursa objavljeno u listu «Oslobođenje» dana 07.05.2013. godine.


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-309-1092/13 od 27.03.2013. godine objavljuje se

K O N K U R S
za izbor rektora Univerziteta u Zenici

I

Za rektora Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv kandidata za rektora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom rektora;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom rektora.

Pored opštih uslova predviđenih Statutom, kandidat treba da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, koji ispunjava zakonske uslove;
 2. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 3. da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane s nekom političkom partijom.

Rektor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

II

Za Rektora može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi složenim naučno-nastavnim, naučno-umjetničkim, istraživačkim i poslovnim sistemima, kakav je Univerzitet, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Univerziteta za mandatni period iz objavljenog konkursa.

III

Za vrijeme trajanja mandata, ukoliko nije u takvom statusu, rektor uspostavlja radno-pravni status na Univerzitetu s punim radnim, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog organa.

IV

Uz prijavu kandidati za rektora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom (1) opštih uslova,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom (2) opštih uslova,
 4. Odluku o izboru u zvanje redovnog profesora, u skladu s tačkom (1) posebnih uslova,
 5. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom (2) posebnih uslova,
 6. Izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema funkciju u izvršnim organima neke političke partije ili neke organizacije povezane sa političkom partijom, u skladu s tačkom (3) posebnih sulova,
 7. Program rada i razvoja Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom II Konkursa,
 8. Izjava ovjerena kod nadležnog organa o namjeri uspostavljanja radno-pravnog statusa na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, ukoliko kandidat nije u navedenom statusu, u skladu s tačkom III Konkursa,

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u).

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja na izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Zenici.

V

Kandidat koji bude izabran odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor rektora Univerziteta u Zenici potvrde/uvjerenja nadležnih sudova, u skladu s tačkom (3) opštih uslova Konkursa i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu s tačkom (4) opštih uslova Konkursa.

Navedene  potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI

Prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

 

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici  na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
sa naznakom NE OTVARATI
(Za Konkursnu komisiju za izbor rektora Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 03.04.2013.godine

 


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1100/13 od 27.03.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FILOZOFSKI FAKULTET
Saradnik

Odsjek matematika i informatika

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika                                                                                          1 izvršilac
                                                                                   

POLITEHNIČKI FAKULTET
Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Hemija                                                                                                                                         1 izvršilac

ZDRAVSTVENI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Imunologija                                                                                                                                 1 izvršilac

 2. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Intenzivna i postintenzivnja njega                                                                                             1 izvršilac

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Ginekologija i akušerstvo sa njegom                                                                                        1 izvršilac

PRAVNI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-izbor u više zvanje)
  za užu naučnu oblast Krivično pravo                                                                                                         1 izvršilac

EKONOMSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-izbor u više zvanje)
  za naučnu oblast Ekonomska teorija i politika                                                                                            1 izvršilac

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-izbor u više zvanje) sa zasnivanjem radnog odnosa za naučnu oblast Kiraet i kur'anske znanosti                                     1 izvršilac

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Metode igre                                                                                                                           1 izvršilac

 2. Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Priprema djece za školu                                                                                                        1 izvršilac

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstsvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stučnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o držvljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 03.04.2013.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-1101/13 od 27.03.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 07.09.2012.godine u dnevnom listu «Oslobođenje» kako slijedi:

EKONOMSKI FAKULTET
Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za naučnu oblast «Ekonomska teorija i politika»                                                      1 izvršilac

 

Poništenje dijela Konkursa je objavljeno u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 03.04.2013.godine


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-0816/13 od 27.02.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

ISPRAVKU KONKURSA
U dijelu

FILOZOFSKI FAKULTET
Nastavnik

Umjesto Odsjek razredna nastava treba da glasi:

Odsjek matematika i informatika

 1. Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje) bez zasnivanja radnog odnosa
  za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike                                                                                        1 izvršilac

 

Ispravka Konkursa objavljena u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 13.03.2013. godine.


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluka Senata, broj: 01-108-309-0817/13 i broj: 01-108-309-0842/13 od 27.02.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 03.05.2012.godine u dnevnom listu DNEVNI AVAZ kako slijedi:

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Porodična medicina                                                                      1 izvršilac

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog 09.10.2012.godine u dnevnom listu OSLOBOĐENJE kako slijedi:

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Državno i međunarodno javno pravo                          1 izvršilac

 2. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Krivično pravo                                                             1 izvršilac

 

Poništenje Konkursa objavljeno u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 06.03.2013. godine.


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-309-0828/13 od 27.02.2013.godine i Prijedloga odluke o raspisivanju konkursa Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici broj:03-200-013-0045/13 od 06.02.2013.godine, a u vezi s Rješenjem Inspektora za obrazovanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-05-38-2593-1/12. od 25.04.2012. godine i Zaključkom Inspektora za obrazovanje Zeničko-dobojskog kantona o dozvoli izvršenja,
broj: 10-05-38-2593-5/12. od 17.10.2012. godine,
Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S

za izbor nastavnika  

 

MAŠINSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (napredovanje)    
  za naučnu oblast Energetika i procesno inženjerstvo                                                  1 izvršilac

  

USLOVI:

Uslovi za izbor u naučno-nastavno zvanje docenta na Univerzitetu u Zenici utvrđeni su odredbom člana 80. tačka c) Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama  članova 279. stav (3) i 281. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, kao i dokaze o najmanje tri naučna rada iz oblasti izbora objavljena u relevantnim publikacijama (izvodi), o dokazanoj nastavničkoj sposobnosti (iskustvo u nastavnom radu na visokoškolskoj ustanovi u trajanju od najmanje dvije godine), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o držvljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koji se konkuriše –NE OTVARATI)

 

KONKURS OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU "OSLOVOĐENJE" 06.03.2013.GODINE

 


 

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-0816/13 od 27.02.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Nastavnik

Odsjek razredna nastava

 1. Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje) bez zasnivanja radnog odnosa
  za naučnu oblast Metodika nastave matematike                                                                                   1 izvršilac
                                                                              

POLITEHNIČKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u sva nastavnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Drvene konstrukcije I                                                                                                          1 izvršilac
 1. Nastavnik u sva nastavnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Građevinske mašine i uređaji                                                                                              1 izvršilac
 1. Nastavnik u sva nastavnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Hidrotehniči objekti i sistemi                                                                                                 1 izvršilac

Saradnik

 1. Saradnik u sva saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Hidrotehnički objekti i sistemi                                                                                                2 izvršioca

ZDRAVSTVENI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Interna medicina sa njegom i Interna medicina sa njegom II                    1 izvršilac

MAŠINSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (napredovanje)
  za predmete: Matematika I, Matematika II i Matematika III                                             1 izvršilac

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje)
  za užu naučnu oblast Konstruiranje, CAD i CAE tehnologije                                    1 izvršilac

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Hemijsko-inženjerska termodinamika, Elektrohemija i Fizikalna hemija                     1 izvršilac
 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: Instrumentalne metode ispitivanja, Organska hemija i Organska tehnlogija             1 izvršilac

 

 EKONOMSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-izbor u više zvanje)
  za naučnu oblast Menadžment i organizacija                                                                                1 izvršilac

Saradnik

 1. Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-izbor u više zvanje)
  za užu naučnu oblast Informatika i računarstvo                                                                            1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstsvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stučnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o držvljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

KONKURS OBJAVLJEN U LISTU “OSLOBOĐENJE” DANA 06.03.2013. GODINE

 


UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-309-0822/13 od 27.02.2013. godine objavljuje se

K O N K U R S
za izbor na upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora
iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici

I
Objavljuje se Konkurs za izbor na upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici
Izbor na upražnjenu poziciju jednog člana Upravnog odbora vrši se na period do isteka mandata Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, imenovanog Rješenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/10), a najduže do 29.01.2014. godine.
Opis poslova iz djelokruga rada Upravnog odbora Univerziteta u Zenici utvrđeni su odredbama člana 51. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj:6/09), člana 19. stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11 i 15/12) i člana 57. stav (1) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) su:

 1. donosi Statut Univerziteta, te donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i druge opšte akte u skladu sa zakonom;
 2. donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom i Statutom, uz prethodnu saglasnost Osnivača;
 3. utvrđuje planove finansiranja i razvoja;
 4. donosi godišnji program rada Univerziteta na prijedlog Senata Univerziteta;
 5. donosi finansijski plan;
 6. usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja;
 7. rješava pitanja odnosa s Osnivačem;
 8. odlučuje o korištenju sredstava za rad u skladu sa Statutom;
 9. odgovara Osnivaču za rezultate rada Univerziteta;
 10. odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su, u prvom stepenu, odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
 11. najmanje jedanput godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o poslovanju Univerziteta;
 12. donosi konačnu odluku o izboru i razrješenju dužnosti direktora Studentskog centra;
 13. daje saglasnosti u skladu sa stavom 5. člana 12. ovog Statuta;
 14. utvrđuje prijedlog cijena usluga instituta kao organizacione jedinice Univerziteta; “
 15. donosi odluku o raspisivanju konkursa za prijem na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;“
 16. utvrđuje prijedlog cijena na ishranu i smještaj studenata u Studentski centar Univerziteta;

r)   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

II
Za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da se protiv kandidata za člana Upravnog odbora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s pozicijom člana Upravnog odbora,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s pozicijom člana Upravnog odbora.

Posebni uslovi:

 1. da je nastavnik izabran u jedno od naučno-nastavnih ili umjetničko-nastavnih zvanja,
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici,
 3. da posjeduje sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije člana Upravnog odbora, komunikacijske i organizatorske sposobnosti, sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa o radu i funkcionisanju JU Univerzitet u Zenici, poznavanje organizacione strukture JU Univerzitet u Zenici, poznavanje budžetskog poslovanja putem Trezora Zeničko-dobojskog kantona, te poznavanje finansiranja budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, odnosno JU Univerzitet u Zenici.

Rektor, prorektor, rukovodilac organizacione jedinice Univerziteta i članovi Senata ne mogu biti članovi Upravnog odbora Univerziteta u Zenici.

III
Uz prijavu kandidati za člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova i to:

 1. Kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom (1) opštih uslova,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom (2) opštih uslova,
 4. Odluku o izboru u naučno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje, u skladu s tačkom 1. posebnih uslova,
 5. Potvrdu/uvjerenje o radnom odnosu, u skladu s tačkom 2. posebnih uslova,
 6. Dokazi s posjedovanju sposobnosti za obavljanje poslova na poziciji člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, u skladu s tačkom 3. posebnih uslova (preporuke, dokazi o kretanju u službi, certifikati, nagrade, priznanja, pohvale i slično).

IV
Dokumenti navedeni u tački III moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa.
Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom bit će pozvani na intervju od strane Konkursne komisije za izbor člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici, imenovane od strane Senata Univerziteta u Zenici.

V
Kandidat koji bude izabran odlukom Senata Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Senata Univerziteta u Zenici dostaviti Konkursnoj komisiji za izbor člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici potvrde/uvjerenja nadležnih sudova, u skladu s tačkom (3) opštih uslova Konkursa i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu s tačkom (4) opštih uslova Konkursa.
Navedene  potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VI
Prijave na Konkurs s potrebnim prilozima dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“ u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Univerziteta u Zenici  na adresu:

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3.
72000 ZENICA
s naznakom NE OTVARATI
(Za Komisiju za izbor na poziciju člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

KONKURS OBJAVLJEN U LISTU “OSLOBOĐENJE” DANA 06.03.2013. GODINE

Popratne odluke:
Odluka o opštim i posebnim uslovima za izbor člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici .
Odluka o raspisivanju Konkursa za izbor člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici .
Odluka o imenovanju Konkursne komisije za izbor člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici .UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-0154/13 od 09.01.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici OJ Pravni fakultet, objavljenog u dnevnom listu Avaz dana 07.06.2012.godine, kako slijedi:

Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Finansije i finansijsko pravo                                                                                                                                        1 izvršilac

 

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-0155/13 od 09.01.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika Univerziteta u Zenici OJ Fakultet za metalurgiju i materijale, objavljenog u dnevnom listu Oslobođenje dana 07.09.2012.godine, kako slijedi:

Nastavnik

 1. Nastavnik u jedno od naučno-nastavnih zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet Engleski jezik                                                                                                                                                    1 izvršilac

 

UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-0156/13 od 09.01.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

Poništava se dio Konkursa za izbor nastavnika Univerziteta u Zenici OJ Filozofski fakultet, objavljenog u dnevnom listu Avaz dana 07.06.2012.godine, kako slijedi:
Odsjek razredna nastava
Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast Pedagogija                                                                                                                                         1 izvršilac

 

PONIŠTENJE KONKURSA OBJAVLJENO U DNEVNOM LISTU OSLOBOĐENJE DANA 15.01.2013.GODINE


UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-0153/13 od 09.01.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

FILOZOFSKI FAKULTET
Nastavnik

Odsjek razredna nastava

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje) bez zasnivanja radnog odnosa
  za predmete: Opća pedagogija, Porodična pedagogija i Interkulturalna pedagogija                                                                             1 izvršilac

 

MAŠINSKI FAKULTET
Saradnik

 1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete koji pripadaju naučnoj oblasti Elektrotehnika (Elektrotehnika, Osnove elektrotehnike)                                                     1 izvršilac

 

EKONOMSKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje)
  za naučnu oblast Finansije                                                                                                                                                                 2 izvršilac

 

ZDRAVSTVENI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor i više zvanje-napredovanje) bez zasnivanja radnog odnosa
  za predmet Medicinska rehabilitacija                                                                                                                                                1 izvršilac

 2. Nastavnik u zvanje vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje) bez zasnivanja radnog odnosa
  za predmet Epidemiologija                                                                                                                                                               1 izvršilac

 3. Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje) bez zasnivanja radnog odnosa
  za predmete Načela zdravstvene njege i Medicinska etika sa promocijom                                                                                     1 izvršilac

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Nastavnik

 1. Nastavnik u zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa
  za naučnu oblast Islamsko pravo                                                                                                                                                   1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su članom 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i članovima 279., 280., 281. i 282. Statuta Univerziteta u Zenici.

Odredbe Statuta Univerziteta u Zenici, kojima su utvrđeni uslovi za izbor nastavnika i saradnika u naučno-nastavna zvanja, mogu se pogledati na WEB stranici www.unze.ba.

Uz prijavu i biografiju na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji iste.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

KONKURS OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU OSLOBOĐENJE DANA 15.01.2013.GODINE


Arhiva konkursa: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006