Konkurs za izbor nastavnika i saradnika – objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 02.11.2015.godine

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika – objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 02.11.2015.godine

 UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-3249/15 od 28.10.2015.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 K O N K U R S

za izbor nastavnika i saradnika

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Filozofija                                                                           1 izvršilac

  • Saradnik u zvanje asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Psihologija                                                                         2 izvršioca

 

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

  • Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)

za naučnu oblast Mjerenja u mašinstvu                                                     1 izvršilac

 

 

USLOVI:

Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

Pogledati na WEB stranici www.unze.ba.

 

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi – sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

 

 UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA

Sa naznakom

(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

 Konkurs objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» dana 02.11.2015.godine