fbpx
skip to Main Content

KONKURS/NATJEČAJ – DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

JU Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS/NATJEČAJ

DRUGI UPISNI ROK

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA

UNIVERZITETU U ZENICI

U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI.

 

Konkurs/Natječaj – drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2016/2017.godini traje od 29. avgusta/kolovoza do 09. septembra/rujna 2016.godine.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2016/2017.godine.

Prijem dokumenata vršit će se 29. avgusta/kolovoza do 09. septembra/rujna 2016.godine.

Prijemni ispiti obavit će se u terminu od  12. do 14. septembra/rujna 2016.godine.

Upis studenata koji budu primljeni u drugom upisnom roku obavit će se od 20. do 27. septembra/rujna 2016.godine.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

 

PREGLED SLOBODNIH MJESTA

 

 

 

Red.

broj

 

ORGANIZACIONA JEDINICA –

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij  vanredni

studij

 

 

SVEGA

 finansira Osnivač  samofinansirajući
1. FAKULTET ZA METALURGIJU

I MATERIJALE

       
  Studijski program/Odsjek        
  Hemijsko inženjerstvo / 10 / 10
  Metalurgija 16 10 / 26
  Materijali 23 10 / 33
  UKUPNO: 39 30 69
2. MAŠINSKI FAKULTET     Studenti strani državljani  
  Studijski program/Odsjek        
  Redovni studij-četverogodišnji        
  Inženjerski dizajn proizvoda 18 10 5 33
  Menadžment proizvodnim tehnologijama 30 10 5 45
  Inženjerska ekologija 39 10 5 54
  Održavanje 32 10 5 47
  Mašinstvo (trogodišnji studij) 13 20 / 33
  UKUPNO: 132 60 20 212
3. FILOZOFSKI FAKULTET     Vanredni  studij  
  Studijski program/Odsjek        
  Razredna nastava / 15 / 15
  Matematika i informatika / 16 / 16
  Engleski jezik i književnost / 13 / 13
  Njemački jezik i književnost / 26 / 26
  BHS jezik i književnost / 28 / 28
  Turski jezik i književnost / 16 / 16
  Kulturalni studij / 29 / 29
  UKUPNO: / 143 / 143
 
4. EKONOMSKI FAKULTET
  Studijski program/Odsjek        
  Menadžment preduzeća / 22 19 41
  Računovodstveni i revizijski menadžment / 38 20 58
  UKUPNO: 60 39 99
5. PRAVNI FAKULTET        
  Opći smjer / 73 74 147
  UKUPNO: 73 74 147
6. MEDICINSKI (ZDRAVSTVENI)* FAKULTET        
  Zdravstvena njega / 9 / 9
  UKUPNO: / 9 / 9
7. POLITEHNIČKI FAKULTET        
  Studijski program/Odsjek        
  Građevinarstvo (4+1+3) 40 / / 40
  Proizvodni biznis(3+2+3) 11 10 / 21
  UKUPNO: 51 10 / 61
8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET        
  Studijski program/Odsjek        
  Islamska vjeronauka / 8 14 22
  Socijalna pedagogija / 17 18 35
  Predškolski odgoj i obrazovanje / 13 18 31
  Arapski jezik i književnost / 4 13 17
  UKUPNO: / 42 63 105
   

 

SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8)

 

222

 

427

 

196

 

845

  SVEUKUPNO (redovni  i redovni samofinansirajući + vanredni)  

649

 

196

 

845

 • Rješenjem Općinskog suda u Zenici o izmjeni podataka, broj: 043-0-Reg-16-000706 od 25.07.2016.godine izvršena je promjena naziva Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici u Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija prilažu slijedeža dokumenta:

 • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
 • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 4/14).

Upis kandidata iz kategorije djece: šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; poginulog, umrlog, nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branioca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidata koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na slijedeće adrese po fakultetima:

 

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J.MEDICINSKI (ZDRAVSTVENI) FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top