fbpx
skip to Main Content

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI

 

 

Red.

broj

 

ORGANIZACIONA JEDINICA –

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij  vanredni

studij

 

 

SVEGA

 finansira Osnivač  samofinansirajući
1. FAKULTET ZA METALURGIJU

I MATERIJALE

Studijski program/Smjer

Metalurgija

5 5 / 10

Metalni materijali

5 5 / 10

Nemetalni materijali

5 5 / 10
Hemijsko inženjerstvo 5 5 / 10
UKUPNO: 20 20 / 40
2. MAŠINSKI FAKULTET Strani državljani
Studijski program (4+1+3)
Inženjerski dizajn proizvoda 5 5 5 15
Menadžment proizvodnim tehnologijama 5 5 5 15
Inženjerska ekologija 5 5 5 15
Održavanje 5 5 5 15
UKUPNO 20 20 20 60
3. FILOZOFSKI FAKULTET vanredni studij
  Studijski program
  Matematika i informatika 3 7 / 10
Nejmački jezik i književnost 5 15 / 20
Turski jezik i književnost 5 15 / 20
B/H/S jezik i književnost 5 15 / 20
  UKUPNO: 18 52 / 70
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program
Menadžment preduzeća 10 20 / 30
Računovodstveni i revizijski menadžment 10 20 / 30
UKUPNO: 20 40 / 60
5. PRAVNI FAKULTET
Studijski program
Građansko pravo 10 15 10 35
Krivično pravo 10 15 10 35
Historija države i prava 10 15 10 35
Državno i međunarodno javno pravo 10 15 10 35
UKUPNO: 40 60 40 140
6. MEDICINSKI (ZDRAVSTVENI) FAKULTET
  Zdravstvena njega i menadžment(3+2+3) 5 10 / 15
  UKUPNO: 5 10 / 15
7. POLITEHNIČKI FAKULTET
  Građevinarstvo (4+1+3) 5 15 / 20
  Proizvodni biznis (3+2+3) 5 15 / 20
  UKUPNO 10 30 / 40

 

8. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program
Islamska vjeronauka (3+2+3) 10 20 / 30
Socijalna pedagogija (4+1+3) 10 20 / 30
Predškolski odgoj i obrazovanje (3+2+3) 10 20 / 30
UKUPNO: 30 60 / 90
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) 163 292 60 515
SVEUKUPNO (redovni  i redovni samofinansirajući + vanredni + strani državljani)  

455

 

60

 

515

 • Rješenjem Općinskog suda u Zenici o izmjeni podataka, broj: 043-0-Reg-16-000706 od 25.07.2016.godine izvršena je promjena naziva Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici u Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

 

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15),  Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini,  broj: 02-38-11444/16 od 09.06.2016. godine i Odluke Senata Unvierziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2218/16 od 16.06.2016.godine,  objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

(Magistarski studij)

 

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2016/2017. godini traje od 01.septembra/rujna  do 30. septembra/rujna 2016.godine.

 

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od  03.oktobra/listopada do 07. oktobra/listopada 2016.godine.

U prvu godinu u akademskoj 2016/2017. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

 

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

– državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovan sa 240 ECTS bodova za studijske programe s konceptom studija (4+1+3), odnosno sa 180 ECTS bodova za studijske programe s konceptom studija (3+2+3) kako slijedi:

 

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Studijski program Koncept studija
Metalurgija 4+1+3
Metalni materijali 4+1+3
Nemetalni materijali 4+1+3
Hemijsko inženjerstvo 4+1+3
 

MAŠINSKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Inženjerski dizajn proizvoda 4+1+3
Menadžment proizvodnim tehnologijama 4+1+3
Inženjerska ekologija 4+1+3
Održavanje 4+1+3
 

FILOZOFSKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Matematika i informatika 4+1+3
Njemački jezik i književnost 4+1+3
Turski jezik i književnost 4+1+3
B/H/S jezik i književnost 4+1+3
 

EKONOMSKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Menadžment preduzeća 4+1+3
Računovodstveni i revizijski menadžment 4+1+3

 

PRAVNI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Građansko pravo 4+1+3
Krivično pravo 4+1+3
Hisotorija države i prava 4+1+3
Državno i međunarodno javno pravo 4+1+3
 

MEDICINSKI  (ZDRAVSTVENI) FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Zdravstvena njega i menadžment 3+2+3

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Građevinarstvo 4+1+3
Proizvodni biznis 3+2+2
 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Islamska vjeronauka 3+2+3
Socijalna pedagogija 4+1+3
Predškolski odgoj i obrazovanje 3+2+3

– i kandidati koji su  stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2016/2017.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2016/2017. godini samo za studente koji su u prvom ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-11733/16 od 16.06.2016. godine.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom prvog ciklusa studija.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

 • biografiju,
 • ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
 • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova drugog ciklusa studija (magistarski studij) samo za :redovni samofinansirajući, vanredni studenti i studenti strani državljani.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri  upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskg kantona», broj 4/14).

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

______________________________________________________________________________

Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju lično na slijedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
MEDICINSKI  (ZDRAVSTVENI) FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Travnička cesta broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search