fbpx
skip to Main Content

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA (MAGISTARSKI STUDIJ)

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA (MAGISTARSKI STUDIJ)

Konkurs/natječaj za upis u I godinu II ciklusa studija u jednom dokumentu PDF-formata.

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI

 

 

Red.

broj

 

 

FAKULTET

Broj studenata
redovni studij vanredni

studij

 

 

SVEGA

finansira Osnivač samofinansirajući
1. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE (METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET)
Studijski program/Smjer
Metalurgija 5 5 / 10
Metalni materijali 5 5 / 10
Nemetalni materijali 5 5 / 10
Hemijsko inženjerstvo 5 5 / 10
UKUPNO: 20 20 / 40
2. MAŠINSKI FAKULTET Strani državljani
Studijski program
Inženjerski dizajn proizvoda 5 5 5 15
Menadžment proizvodnim tehnologijama 5 5 5 15
Inženjerska ekologija 5 5 5 15
Održavanje 5 5 5 15
Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti 5 15 / 20
UKUPNO 25 35 20 80
3. FILOZOFSKI FAKULTET vanredni studij
Studijski program
Engleski jezik i književnost -prevodilački smjer- 5 15 / 20
UKUPNO: 5 15 / 20
4. EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program
Menadžment preduzeća 10 20 / 30
Računovodstveni i revizijski menadžment 10 20 / 30
Lokalni ekonomski razvoj i politika 10 20 / 30
Poslovne i javne finansije 10 20 / 30
UKUPNO: 40 80 / 120
5. PRAVNI FAKULTET
Studijski program
Građansko pravo 10 15 10 35
Krivično pravo 10 15 10 35
Historija države i prava 10 15 10 35
Državno i međunarodno javno pravo 10 15 10 35
UKUPNO: 40 60 40 140
6. POLITEHNIČKI FAKULTET
Građevinarstvo 5 10 / 15
Proizvodni biznis 5 10 / 15
UKUPNO 10 20 / 30
7. ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program
Islamska vjeronauka 10 10 / 20
Socijalna pedagogija 10 10 / 20
Predškolski odgoj i obrazovanje 10 10 / 20
UKUPNO: 30 30 / 60
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7) 170 260 60  

 

490

SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – strani državljani)  

430+60

 

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini, broj: 02-38-9280/17 od 22.06.2017. godine i Odluke Senata Unvierziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2039/17 od 23.06.2017.godine, objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI
(Magistarski studij)

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Magistarski studij) u akademskoj 2017/2018. godini traje od 28.avgusta/kolovoza do 29. septembra/rujna 2017.godine.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se od 02.oktobra/listopada do 09. oktobra/listopada 2017.godine.

U prvu godinu u akademskoj 2017/2018. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

– državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) vrednovan sa 240 ECTS bodova za studijske programe s konceptom studija (4+1+3), odnosno sa 180 ECTS bodova za studijske programe s konceptom studija (3+2+3) kako slijedi:

 

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE

Studijski program Koncept studija
Metalurgija 4+1+3
Metalni materijali 4+1+3
Nemetalni materijali 4+1+3
Hemijsko inženjerstvo 4+1+3

 

MAŠINSKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Inženjerski dizajn proizvoda 4+1+3
Menadžment proizvodnim tehnologijama 4+1+3
Inženjerska ekologija 4+1+3
Održavanje 4+1+3
Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti 3+2+3

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Engleski jezik i književnost-prevodilački smjer- 4+1+3

 

EKONOMSKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Menadžment preduzeća 4+1+3
Računovodstveni i revizijski menadžment 4+1+3
Lokalni ekonomski razvoj i politika 4+1+3
Poslovne i javne finansije 4+1+3

 

PRAVNI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Građansko pravo 4+1+3
Krivično pravo 4+1+3
Hisotorija države i prava 4+1+3
Državno i međunarodno javno pravo 4+1+3

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Građevinarstvo 4+1+3
Proizvodni biznis 3+2+3

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski program Koncept studija
Islamska vjeronauka 4+1+3
Socijalna pedagogija 4+1+3
Predškolski odgoj i obrazovanje 4+1+3

 

– i kandidati koji su  stekli diplomu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su prvi ciklus studija (dodiplomski studij) završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2017/2018.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2017/2018. godini samo za studente koji su u prvom ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-9282/17 od 22.06.2017. godine.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom prvog ciklusa studija.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ najkasnije pet dana od dana zatvaranje Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija (magistarski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

  • biografiju,
  • ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom prvom ciklusu studija (dodiplomski studij) koji se vrednuje s 240 odnosno 180 ECTS bodova,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) s pregledom svih predmeta i ocjena (dodatak diplomi),
  • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova drugog ciklusa studija (magistarski studij) samo za :redovni samofinansirajući, vanredni studenti i studenti strani državljani.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

  • ovjerena kućna lista,
  • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva,
  • ovjerena kopija lične karte,
  • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac, dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dijete dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, dijete ratnog vojnog invalida i dijete demobiliziranog branioca u statusu redovnog studenta, ima pravo prvenstva pod jednakim uvjetima pri  upisu na fakultete Univerziteta u Zenici, a u skladu sa članom 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 1/14 i Uredbom o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskg kantona», broj 4/14).

Pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

_____________________________________________________________________________

Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju lično na slijedeće adrese po fakultetima:

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. MAŠINSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. EKONOMSKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
O.J. PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska (nova zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta UNZE)

UNIVERZITET U ZENICI
POLITEHNIČKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search