fbpx
skip to Main Content

Konkurs/natječaj za upis u I godinu III ciklusa studija na Pravnom fakultetu (Doktorski studij)

Konkurs/natječaj Za Upis U I Godinu III Ciklusa Studija Na Pravnom Fakultetu (Doktorski Studij)

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA
NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI

 

 

Red.

broj

ORGANIZACIONA JEDINICA –

FAKULTET

Broj studenata
Vrsta studija:

Vanredni studij

 

SVEGA

1. PRAVNI FAKULTET    
Doktorski studij iz pravnih oblasti:

– Građansko pravo

– Državno i međunarodno javno pravo

– Krivično pravo

– Historija države i prava

 

 

20

 

 

20

UKUPNO: 20 20

 

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13 i 13/13), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-9281/17 od 22. 06. 2017. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-2137/17 sa sjednice održane 05.07. 2017. godine, objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2017/2018 GODINI
(Doktorski studij)

  

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Doktorski studij) u akademskoj 2017/2018. godini traje od 01. septembra do 01. novembra 2017. godine.

Upis studenata koji budu primljeni na Pravni fakultet Univerziteta u Zenici obavit će se u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine.

U prvu godinu u akademskoj 2017/2018. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju:

– državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva koji su u dosadašnjem školovanju ostvarili zvanje magistra nauka ili magistra struke sa ostvarenih 360 ECTS bodova ili 300 ECTS bodova na pravne oblasti kako slijedi:

Građansko pravo
Krivično pravo
Historija države i prava
Državno i međunarodno javno pravo

 

– i kandidati koji su  završili studij izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje (magistri nauka ili magistri struke) sa ostvarenih 360 ECTS bodova ili 300 ECTS bodova za nastavak školovanja.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Uslovi upisa:

Pravo upisa na doktorski studij imaju kandidati sa završenim II (drugim) ciklusom studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra struke ili magistra nauka) iz oblasti pravnih nauka. Upis se odobrava i kandidatima koji su stekli diplomu magistra (akademskog zvanja magistra struke ili magistra nauka) drugih srodnih nauka iz humanističkih i društvenih nauka, na način i pod uvjetima utvrđenim od strane NNV-a fakulteta.

Kandidat za upis mora biti sposoban služiti se naučnom i stručnom literaturom na jednom od svjetskih jezika, što prije upisa dokazuje uvjerenjem da je odslušao kurs stranog jezika ili slušao strani jezik na studiju I (prvog) i/ili II (drugog) ciklusa studija.

Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra pravnih nauka ili srodnih nauka, u skladu sa prethodno definisanim uslovima NNV-a, prije primjene principa sistema Bolonjskog trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizuje doktorski studij, može se priznati odgovarajući broj ECTS bodova u skladu sa studijskim programom. Izuzetno, kandidatima se može priznati 60 (šezdeset) ECTS bodova i pravo prelaska u drugu godinu doktorskog studija samo u slučaju istovjetnosti stečene naučne titule magistra nauka, tj. da su dosadašnje studije završili na pravnom fakultetu.

Prednost u upisu bi se davala kandidatima već uključenim u pojedine segmente naučnog rada sa pokazanim interesom za naučna istraživanja i sa objavljenim stručnim i naučnim radovima.

Kandidati, koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inozemstvu, stječu pravo učešća na konkursu uz prethodno proveden postupak nostrifikacije stečene diplome, odnosno postupak priznavanja u inozemstvu stečenog obrazovanja.

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uslovima predviđenim odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici i ostalih propisa važećih za oblast visokog obrazovanja.

Izuzetno, kandidati koji su studije završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije diplome o završenom studiju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine.

U slučaju prijave većeg broja kandidata, prednost imaju kandidati s većom prosječnom ocjenom postignutom tokom dosadašnjeg studija.

Konačno usvajanje Rang liste izbora kandidata, te razmatranje žalbi po tom osnovu za svaki smjer vrši Naučno-nastavno vijeće Fakulteta.

Konačnu rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta nakon što ih verificira nadležni organ nakon zatvaranje Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija (doktorski studij) prilažu sljedeća  dokumenta:

  • biografiju,
  • ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o diplomiranju i završenom studiju sa završenim II (drugog) ciklusa studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauke/umjetnosti.koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova,
  • uvjerenje ili potvrda o poznavanju stranog jezika,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o postignutom uspjehu u toku dosadašnjeg studija s pregledom svih predmeta i ocjena,
  • izjavu o prihvatanju obaveze u plaćanju troškova trećeg ciklusa studija (doktorski studij).

 

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine, ostali troškovi studija, Odluke Senata Univerziteta u Zenici o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti, državljani BiH i strani državljani, na III ciklusu studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018 godini kao i ostale vezane dokumente i informacije) mogu se dobiti u nadležnim službama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici i na www.prf.unze.ba.
Kontakt telefon: 032 460 555.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

________________________________________________________________________________

Zainteresovani kandidati dokumenta dostavljaju u Studentsku službu Pravnog fakulteta lično ili poštom na slijedeću adresu:

UNIVERZITET U ZENICI
OJ PRAVNI FAKULTET
72000 ZENICA, ulica Fakultetska bb

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search