fbpx
skip to Main Content

Konkurs/natječaj za upis u I godinu III ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu (Doktorski studij)

Konkurs/natječaj Za Upis U I Godinu III Ciklusa Studija Na Islamskom Pedagoškom Fakultetu (Doktorski Studij)

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
R A S P I S U J E

KONKURS
za upis kandidata na I godinu III ciklusa (doktorski studij) na Islamskom pedagoškom fakultetu  Univerziteta u Zenici –Odsjek za islamsku vjeronauku u akademskoj 2017/2018. godini.

U akademsku 2017/18. godinu prima se 10 redovno-samofinansirajućih studenata.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici (Doktorski studij) u akademskoj 2017/2018. godini traje od 01. septembra do 01. novembra 2017. godine.

Upis studenata koji budu primljeni na Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici obavit će se u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine.

Doktorski studij organizuje se i izvodi za sticanje akademskog stepena: doktor humanistički znanosti- oblast religijske znanosti.

Doktorski studij na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici traje 3 (tri) godine, odnosno 6 (šest) semestra.

Početak izvođenja naučno-nastavnog procesa utvrđuje se posebnom odlukom Komisije za doktorski studij.

Doktorski studij mogu upisati:

–  kandidati koji su završili master studij islamske vjeronauke, religijske pedagogije, pedagogije te komplementarnih društvenih i humanističkih znanosti i time stekli 300 ECTS bodova;

–  kandidati koji su stekli zvanje magistra nauke na studiju religijske pedagogije, pedagogije i srodnih humanističkih i društvenih znanosti, po predbolonjskom studijskom programu. Za ove kandidate Vijeće doktorskog studija će donijeti odluku o tretiranju takvih kandidata, odnosno odrediti njihove obaveze na doktorskom studiju;

– kandidati koji su diplomirali na fakultetima islamske, religijske ili opće pedagogije te društvenih i humanističkih znanosti na univerzitetima u inostransvu, a kojima je nostrificirana diploma u Bosni i Hercegovini, te njihov akademski status odgovara statusu magistra struke ili magistra znanosti.

Strani državljani prijavljuju se na konkurs pod uslovima predviđenim Statutom Univerziteta u Zenici i Pravilima Fakulteta.

Svaki kandidat koji želi upisati studij prilaže molbi kratku biografiju, diplomu o stečenom zvanju magistra nauke i stečenih 300 ECTS bodova, uvjerenje o položenim ispitima sa master studija,  uvjerenje o aktivnom poznavanju engleskog, arapskog ili drugog za studij relevantnog stranog jezika, objavljene znanstvene ili stručne radove, izlaganja sa stručnih ili znanstvenih skupova na kojima je učestvovao, potvrde o učestvovanju na ljetnim školama ili drugim tečajevima iz religijske i opće pedagogije, islamske vjeronauke i mektepske nastave, znanosti o odgoju  ili drugih društvenih i humanističkih znanosti, potvrde o učestvovanju ili saradnji na znanstvenim ili stručnim projektima.

Detaljnije informacije o uvjetima upisa i studija (Nastavni plan i program, visina školarine i slično) mogu se dobiti u nadležnoj službi Sekretarijata Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i na WEB stranici Fakulteta.
Kontakt telefon 032 402 785.

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa potrebnim prilozima kandidati dostavljaju na adresu:

 

UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI

Juraja Neidharta 15.72000 ZENICA sa naznakom (Prijava za upis na doktorski studij)

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search