Konkurs za izbor dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Konkurs za izbor dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Na osnovu člana 67. stav (2) tačka b) i člana 68. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 06/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 21.b stav (6) alineja 4. i člana 21.d stav 3. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 6/05, 11/06, 6/09, 10/11, 16/11, 15/12, 13/13,  6/16 i 9/17),  članova 114., 121. i 122. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-137/17. od 04.07.2017.godine, Naučno-nastavno vijeće Filozofskog  fakulteta Univerzitet u Zenici,  objavljuje

 

K O N K U R S
za izbor dekana Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Zenici

 

I

Za dekana Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Zenici može biti izabran kandidat koji ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana;
 4. da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana.

 

Pored opštih uslova, kandidat treba  da ispunjava slijedeće posebne uslove:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst);
 2. da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno da potpiše izjavu da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos;
 3. da aktivno poznaje najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili neke organizacije povezane s  političkom partijom.

 

Dekan se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 

II

Za dekana može biti izabran kandidat koji ima sposobnost da rukovodi Fakultetom, što dokazuje dostavljanjem Programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

 

III

Uz prijavu  na Konkurs kandidat je dužan priložiti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. Kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt telefon, e-mail adresu;
 2. Uvjerenje o državljanstvu, u skladu s tačkom a) opštih uslova;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, u skladu s tačkom b) opštih uslova;
 4. Odluku o posljednjem izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta, odnosno dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u jedno od navedenih naučno-nastavnih zvanja na Univerzitetu u Zenici prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15) i odredbama Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), u skladu s tačkom a) posebnih uslova;
 5. Uvjerenje o radnom odnosu na Univerzitetu u Zenici s punim radnim vremenom, odnosno potpisanu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, da će nakon izbora zasnovati takav radni odnos, u skladu s tačkom b) posebnih uslova;
 6. Potvrdu o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, u skladu s tačkom c) posebnih uslova;
 7. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom, ovjerenu kod nadležnog organa ili notara, u skladu s tačkom d) posebnih uslova;
 8. Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period (dostaviti u printanoj i elektronskoj verziji (na CD-u), u skladu s članom II;

 

Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili kopije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Konkursa, a program rada i razvoja i u elektronskoj verziji (na CD-u). Kandidat je obavezan potpisati prijavu na Konkurs, kraću biografiju s pregledom objavljenih naučno-istraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon, e-mail adresu i Program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period.

 

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene Konkursom, prezentirat će svoj program rada i razvoja Fakulteta za mandatni period na izbornoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 

V

Kandidat koji bude izabran odlukom Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici obavezan je u roku od 7 (sedam) dana od dana održane sjednice Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici dostaviti konkursnoj komisiji za izbor dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici potvrde/uvjerenja nadležnih sudova u skladu sa tačkom c) opštih uslova i potvrdu/uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa tačkom d) opštih uslova Konkursa.

Navedene potvrde/uvjerenja, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana izdavanja nadležnih organa, kandidati dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

VI

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „ Oslobođenje“.

Informacije o djelokrugu rada dekana Fakulteta dostupne su na WEB stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba (Statut).

Prijava na Konkurs s potrebnim prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti putem preporučene pošte ili na protokol Rektorata Univerziteta u Zenici,  na adresu:

 

Univerzitet u Zenici
Fakultetska broj 3
72000 Zenica
s naznakom NE OTVARATI
(Za  konkursnu Komisiju za izbor dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 07.09.2017. godine