fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika, 10.10.2017. godine

Konkurs Za Izbor Nastavnika I Saradnika, 10.10.2017. Godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2876/17 od  28.09.2017.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

K O N K U R S
za izbor nastavnika i saradnika

 

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanju vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „CAD u građevinarstvu“ i „Inženjerske simulacije“                            1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanju vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu olbast „Geomehanika i geotehnika“                                                  1 izvršilac
 • Nastavnik u zanju docent (reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „Mehanika tla i stijena“ i „Injektiranje i konolidacija“                         1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanju docent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet „Hidrotehnički objekti“                                                                          1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanju viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za oblast „Saobraćajnice“                                                                                         1 izvršilac
 • Saradnik u zvanju asistent/viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast „Geomehanika i geotehnika“                                                  1 izvršilac

 

MEDICINSKI FAKULTET
Studijski program Zdravstvena njega

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanju redovni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „Interna medicina sa njegom“, „Interna medicina sa njegom II“ i
  „Gerijatrja sa njegom“                                                                                                                             1 izvršilac
  za predmet: „Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva“                          1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanju vanredni profesor (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „Načela zdravstvene njege sa historijom“ i
  „Medcinska etika sa promocijom zdravlja“                                                              1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanju docent (izbor u više zvanje-napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet: „Mikrobiologija i imonologija“                                                              1 izvršilac
  za predmet: „Porodična medicina sa patronažom“                                                    1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanju docent (izbor u isto zvanje-reizbor-bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet: „Intenzivna i postintenzivna njega“                                                                   1 izvršilac

 

Studijski program Opća medicina

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanju docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblast: „Medicinska biologija i genetika“                                                      1 izvršilac
  za užu naučnu oblast „Farmakologija“                                                                                 1 izvršilac

 

PRAVNI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanju docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za užu naučnu oblsat „Građansko pravo“                                                                 1 izvršilac

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Nastavnik

 • Nastavnik u zvanju docent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet „Osnove socijalnopedagoške procjene i programiranja u školi“             1 izvršilac
 • Nastavnik u zvanju docent (napredovanje)
  za oblast „Arapski jezik“                                                                                          1 izvršilac
 • Nastavnik u zva nastavna zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za oblast „Perzijski jezik“                                                                                         1 izvršilac

Saradnik

 • Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za oblast „Arapski jezik“                                                                                          1 izvršilac
 • Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmet: „Logopedija“                                                                                         1 izvršilac
 • Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „Metodika razvoja govora I i II“                                                                      1 izvršilac
 • Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „Metodika likovnog odgoja I, II i III“                                                  1 izvršilac
 • Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete: „Metodika muzičkog odgoja I i II“                                                      1 izvršilac
 • Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa)
  za predmete „Metodika tjelesnog odgoja I i II“                                                                     1 izvršilac
 • Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa
  za predmete: „Osnove ekologije u ranom odgoju“, „Ekološki odgoj na otvorenim prostorima“
  i „Metodika upoznavanja okoline I i II“                                                                               1 izvršilac

 

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna (nastavnička i saradnička) zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), odredbama članova 279, 280, 281, 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (prečišćeni tekst), te Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici (u slučajevima gdje je primjenjiv).

Pogledati na web-stranici www.unze.ba

Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 2. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka;
 3. original ili ovjerenu fotokopiju Odluke o prethodnom izboru, ukoliko se radi o napredovanju ili reizboru;
 4. dokaze o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 5. dokaze o objavljenim knjigama iz oblasti izbora – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja (kopija naslovne stranice knjige, kopija impresuma i sadržaj knjige);
 6. dokaze o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama – sve nakon stjecanja posljednjeg zvanja, ukoliko se radi o izboru u zvanje vanrednog profesora;
 7. dokaze o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih i magistarskih radova (kopija odluke o imenovanju);
 8. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopiju izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 9. Uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 10. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa, ili dokaz da je doktorska disertacija napisana i odbranjena na nekom svjetskom jeziku, ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

 1. kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
 1. originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij) i II ciklusa (magistarski studij);
 2. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);
 3. dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II ciklusa/magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima);
 4. dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);
 5. dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
 6. izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 7. uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
 8. dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

 

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

UNIVERZITET U ZENICI
 Fakultetska broj 3.
 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i naučne oblasti odnosno predmeta na koji se konkuriše – NE OTVARATI)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 10.10.2017.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search