fbpx
skip to Main Content

Odluka o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

Logo UNZE

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T

 

-S E N A T-
Broj:01-02-1-2394/16.
Zenica, 29.06.2016.godine

Na osnovu 53. stav (2). tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (1) tačka v) i 364. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/17. godini, broj: 02-14-11734/16. od 16.06.2016. godine, Senat Univerziteta u Zenici, na 06. sjednici održanoj 29.06.2016.godine, donio je

ODLUKU

o visini školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017 godini

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017 godini.

Red.
broj

VRSTE NAKNADE

IZNOS U KM

 1.

Prvi upis u godinu studija

3.150,50

 2.

Ponovni upis u istu godinu studija po nepoloženom predmetu

500,00

 3.

Mentor

3.175,20

 4.

Komentor

546,48

 5.

Komisija za ocjenu uslova kandidata i podobnosti teme za izradu doktorskog rada

1.234,80

 6.

Komisija za ocjenu i odbranu doktorskog rada

1.764,00

 7.

Troškovi oglasa

110,00

 8.

Promocija doktoranata

250,00

 9.

Štampani materijali

200,00

 10.

Izrada diplome trećeg ciklusa studija

50,00

 11.

Priznavanje ispita

100,00

 12.

Nastavni plan i program

10,00

 13.

Uvjerenje o statusu

10,00

 14.

Uvjerenje o položenim ispitima

20,00

 15.

Prijava za komisijsko polaganje ispita

60,00

 16.

Ispisnica

50,00

 17.

Revers za podizanje dokumenata

5,00

Član 2.

Visina naknade iz člana 1. ove Odluke odnosi se i na strane državljane, studente III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017 godini.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se u akademskoj 2016/2017. godini.

Dostavljeno:

1 x Pravni fakultet
1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Damir Kukić

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search