Odluka o visini troškova i drugih usluga za kandidate u postupku prijave,odobrenja, izrade i odbrane doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

Logo UNZE

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T

 

-S E N A T-
Broj: 01-02-1-2335/16.
Zenica, 29.06.2016.godine

Na osnovu 53. stav (2). tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (1) tačka v) i 364. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog
kantona o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017.godini, broj: 02-38-10785/16. od 30.05.2016. godine, Senat Univerziteta u Zenici, na 06. sjednici održanoj 29.06.2016.godine, donio je

ODLUKU

o visini troškova i drugih usluga za kandidate u postupku prijave,odobrenja, izrade i odbrane doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se visina troškova i drugih usluga za kandidate u postupku prijave, odobrenja, izrade i odbrane doktorske disertacije
na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017.godini, kako slijedi:

 

1. Diploma o sticanju naučnog stepena doktora nauka

200,00 KM

2. Ovjera i potpis diplome

7,00 KM

3. Iznajmljivanje toge za potrebe promocije

5,00 KM

4. Nostrifikacija diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom
stepenu doktora nauka

1.500,00 KM

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se u akademskoj 2016/2017. godini.

Dostavljeno:

8 x OJ/fakulteti
1 x Služba za ekonomsko-finansijske poslove
1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Damir Kukić