Odluka o visini troškova školarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

Logo UNZE

UNIVERZITET U ZENICI
R E K T O R A T

 

-S E N A T-
Broj: 01-02-1-2334/16.
Zenica, 29.06.2016.godine

Na osnovu 53. stav (2). tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), člana 63. stav (1) tačka v) i 364. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog
kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017.godini, broj: 02-38-10787/16. od 30.05.2016. godine, Senat Univerziteta u Zenici, na 06. sjednici održanoj 29.06.2016.godine, donio je

ODLUKU

o visini troškova školarine za studente strane državljane II(drugog) ciklusa studija – magistarski studij na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina školarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini, kako slijedi:

 


FAKULTET

I
godina studija

(u KM)

II
godina studija

(u KM)

Fakultet za metalurgiju i materijale (koncept studija 4+1+3)

3.000,00

/

Mašinski fakultet (koncept studija 4+1+3)

 

(koncept studija 3+2+3)

3.000,00

/

3.000,00

3.000,00

Filozofski fakultet (koncept studija 4+1+3)

3.000,00

/

Zdravstveni fakultet (koncept studija 3+2+3)

3.000,00

3.000,00

Pravni fakultet (koncept studija 4+1+3)

3.000,00

/

Ekonomski fakultet (koncept studija 4+1+3)

3.000,00

/

Politehnički fakultet (koncept studija 4+1+3)

(koncept studija 3+2+3)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Islamski pedagoški fakultet (koncept studija 4+1+3)


(koncept studija 3+2+3)

3.000,00

/

3.000,00

3.000,00

Član 2.

U skladu sa članom 2. Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja, za državljane Republike Slovenije se: „u pogledu plaćanja školarine za visokoškolsko obrazovanje primjenjuju jednaka mjerila kao što vrijede za domaće studente“.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se u akademskoj 2016/2017. godini.

Dostavljeno:

8 x OJ/fakulteti
1 x Služba za ekonomsko-finansijske poslove
1 x a/a

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA
Prof.dr.sc. Damir Kukić